Nytt program for St. Hanshaugen Venstre 2023 – 2027

Andedammen på St. Hanshaugen

Program St.Hanshaugen Venstre 2023-2027

En levende bydel for alle

Venstre vil at alle bydelens innbyggere skal trives i sentrum og på St. Hanshaugen – uavhengig av alder, kulturell bakgrunn eller øvrig livssituasjon. Enten det er snakk om gode grønne bomiljøer eller et mangfoldig sosialt tilbud. For Venstre handler bydelspolitikk om å se de som trenger å bli sett og gi alle muligheten til å leve verdige og frie liv. Vi ønsker bydelen skal være handlekraftig på de områdene hvor lokalpolitikken faktisk kan gjøre en forskjell. Venstre vil at informasjonsflyten i bydelen skal være god og gjøre veien kort for dem som søker råd eller assistanse. Samtidig må frivilligheten gis midler og spillerom til å spille en aktiv rolle i nærmiljøet. Mange frivillige organisasjoner er nærmere på der hvor problemene kan oppstå og er uvurderlige for å skape et fritt, inkluderende og humant samfunn. Dette vil Venstre støtte oppunder.

Byutvikling, klima og miljø

Venstre vil gjøre St. Hanshaugen til en god bydel å bo i. For Venstre er det viktig å hele tiden strebe etter de beste løsningene for lokalsamfunnet og samtidig verne om de mange kvalitetene som allerede finnes i bydelen vår.. Dette innebærer å ta vare på de historiske bygningsmiljøene og friområdene, uten at dette står i veien for nybygging og utvikling. Spør du Venstre, skal St. Hanshaugen være en levende bydel som alltid tar hensyn til miljøet og vare på folkene som bor her.

En grønn bydel for mennesker og dyr

St. Hanshaugen er en bydel med noen av Oslos vakreste parker og friområder.
Venstre ønsker å ta vare på disse, ikke bare som gode rekreasjonsområder for menneskene, men også for naturen. Parkene og friområdene skal være vakre, mangfoldige og frodige. I tillegg ønsker Venstre at de skal være praktiske og tilgjengelige slik at de kan brukes til kultur- og næringsaktiviteter og bidra til et bedre byliv.

St. Hanshaugen Venstre vil

 • beskytte byens parker og grøntområder fra utbygging gjennom etablering av en “Parkagrense”
 • iverksette tiltak for å begrense lys- og lydforurensning fra bydelens parker
 • holde bydelens parker rene, tilgjengelige og godt vedlikeholdt med flere offentlige toaletter og søppelkasser med mulighet for kildesortering og pantestativ
 • legge til rette for “rewilding” og styrke arbeidet med å kartlegge og bevare det biologiske mangfoldet i bydelens parker og naturområder som vil komme bier og humler, frukttrær og urter til gode
 • åpne for urbant jordbruk i egnede områder av byens parker og friområder
 • bevare flest mulig store trær ved utbyggingsprosjekter
 • oppgradere bydelens lekeplasser
 • etablere flere grønne gater, med innslag av mikro-/lommeparker med trær og natur i bydelen
 • ruste opp uteserveringen på St. Hanshaugen og sørge for at det raskest mulig bygges et nytt restaurantbygg med helårsservering, og scene til glede for alle bydelens beboere
 • følge opp ordningen med skøytebaner i de fleste parkene i bydelen, også ved dammen i søndre del av St. Hanshaugen-parken på vinterstid
 • gjenåpne Bislettbekken under utviklingen av Veterinærhøgskole-området
 • jobbe for å skape et yrende og miljøvennlig byliv på Fredensborg, blant annet gjennom å gjøre Fredensborgveien bilfritt

Godt og levende nabolag

Venstre vil balansere hensynet til bevaring av bydelens historiske bygningsmiljøer med behovet for flere boliger og næringslokaler. Bydelens lokale bedrifter bidrar til et mer fargerikt bymiljø og sørger for liv i bydelen, og vi må sørge for at disse kan fortsette driften i årene som kommer slik at St. Hanshaugen beholder sitt særpreg. Fortetting skal gjøres på en måte som er positiv for bymiljøet og bidrar til levende strøk med variert bruk.

St. Hanshaugen Venstre vil

 • bevare bydelens strøksidentitet
 • involvere og samarbeide tett med grunneiere, næringsliv og innbyggere om økt byliv i bydelen vår
 • sørge for et levende bymiljø på gateplan gjennom dialog med og tilrettelegging for handelsstanden samt jobbe for at nybygg som hovedregel inneholder utadrettede virksomheter
 • være en pådriver for at det stilles krav og forventninger til høy kvalitet i utforming og materialvalg ved nybygg og til høy bokvalitet med godt dagslys, utsyn, tilgang til gode private og felles utearealer
 • øke utnyttelsen av bydelens bygg og lokaler samt tilrettelegge for at flere offentlige bygg kan brukes av lokale lag og foreninger på ettermiddager og kvelder
 • bidra til å utvikle «bytteboder» der folk kan sette fra seg gjenstander andre kan ha nytte av
 • se de store utviklingsprosjektene på Veterinærhøgskole-tomten og Marienlyst i sammenheng og være en aktiv pådriver i utviklingen så det kommer alle beboerne i bydelen til gode
 • utvikle Veterinærhøgskole-tomten på en måte som gjør Adamstuen til et bydelssenter med sosiale møtesteder for unge og eldre, flerbrukshall, bibliotek samt muligheter for kulturproduksjon og -formidling, urbant jordbruk og husdyrhold. Tomten bør dessuten så tidlig som mulig i prosessen åpnes for allmennheten
 • jobbe for midlertidig bruk av Veterinærhøgskolen til pop-up utstillinger, trampoline- og sjakkpark eller andre stimulerende aktivitetstilbud
 • tilstrebe hyppigere bruk av kombinerte reguleringsformer; særlig med tanke på flere boliger og utadrettede virksomheter i Kvadraturen
 • være prøvebydel for pils i park
 • jobbe for flere gatetun med plass til lek, beplanting og rekreasjon i bydelen

 

Fleksibel mobilitet

Venstre vil gjøre det enkelt å ta miljøvennlige valg, og har som mål at flest mulig benytter kollektivtransport, forskjellige sykkel-alternativ eller tar seg frem til fots i bydelen vår. Det skal føles trygt og enkelt å komme fra sted til sted. Samtidig skal det være tilrettelagt for varelevering, kundebesøk for de mange næringsdrivende og grupper med behov for tilrettelagt transport.

St. Hanshaugen Venstre vil

 • at all transport i indre by skal være fossilfri innen 2027
 • etablere flere ladestasjoner for elbil forbeholdt beboere og bildeling
 • øke støtten til etablering av ladeplasser i borettslag/sameier
 • forsterke parkeringsmulighetene for bildeling på offentlig gategrunn
 • støtte etablering av alternative beboerparkeringsplasser i eksisterende underjordiske anlegg
 • kun fjerne gateparkering for å tilrettelegge for gående, syklister, kollektivtrafikk eller for å få økt byliv. Beboerparkeringsplasser skal ikke fjernes uten gode begrunnelser
 • etablere en egen sykkelstrategi for bydelen og øke andelen reiser tatt med sykkel til minst 25 prosent innen 2027
 • utvide kollektivtilbudet for å redusere behovet for bilkjøring
 • ha flere bysykler – også med bærekapasitet
 • etablere trasé for gående og syklende fra Dalsbergstien/Ullevålsveien via Hallings gate, Pilestredet park, Langes gate og Universitetsgata til Karl Johans gate
 • være medvirkende i etablering av digitale sonekart, som har konsekvenser for trivsel og fremkommelighet i bydelens offentlige rom. Eksempler på dette er soner for parkering og hastighet ved mikromobilitets-leverandører (el-sparkesykler osv.) og ulike leveringstjenester
 • bedre fremkommelighet for gående på vinterstid, med særlig fokus på fremkommeligheten for de med nedsatt funksjonsevne

Lokalt næringsliv

Venstre er partiet som ser de små og selvstendige næringsdrivende som alle er avhengige av for å skape en levende bydel. Et aktivt, lokalt næringsliv med et bredt tilbud gir bydelen liv og felles møtesteder for innbyggerne. Med kortreiste løsninger og bærekraft i fokus vil Venstre legge til rette for at St. Hanshaugen er et attraktivt sted for å etablere handelssteder og lokale arbeidsplasser.

St. Hanshaugen Venstre vil

 • kjempe for at lokale næringsdrivende fortsatt skal ha mulighet for varelevering i gjenværende parkeringslommer i bydelens strøksgater, f.eks. Thereses gate og Ullevålsveien. Nullutslippskjøretøy gis fortrinn gjennom regulering av parkeringsvilkårene
 • at kommunen legger bedre til rette for sykkelparkeringer utenfor steder hvor folk samles, som restauranter og kafeer. Bydelens serveringssteder oppfordres om å søke hvis de ser et behov for sin gate
 • opprette en egen næringskontakt for bydelen som skal jobbe for en næringsutvikling basert på innbyggernes behov og interesser. Også for å fremme lokalt gründerskap med særlig fokus på startups innen sirkulær økonomi
 • arbeide for at gjenbruksbutikker blir unntatt moms
 • at bydelen går foran som et godt eksempel når det kommer til å opprette flere lokale lærlingplasser. Det burde spesielt være både behov og muligheter for dette innen barne- og ungdomsarbeid
 • utvide tilbudet bydelen gir ungdom for å få erfaring gjennom sommerjobber innen alt fra kulturelle oppdrag til oppgaver innen eldreomsorg
 • støtte kommunale støtteordninger for grønne prosjekter som bygging av sykkelparkering på privat grunn eller vegetasjon på tak av kontorbygg for å fremme biologisk mangfold og dempe problemer med overvann
 • gå inn for at den såkalte “skjenkeblekkspruten”, som er bestemte gater i Oslo med utvidede tidspunkt for skjenking, skal utvides til å gjelde flere områder i bydelen.
 • underbygge identiteten til St. Hanshaugen og opprette skilt som gjør det lett å finne frem til butikker, restauranter og andre lokasjoner som er særegent for bydelen og de underliggende nabolagene
 • støtte felleskampanjer som inkluderer samarbeid mellom flere typer næringsdrivende i bydelen
 • søke om å bli turistbydel slik at vi får ha søndagsåpne butikker i bydelen

Utdanning og oppvekst

For Venstre er det å sikre alle barn en god og trygg oppvekst det viktigste premisset vi som samfunn samles om for å gi tilgang til individuelle rettigheter og frihet. Videre skal det legges til rette for at de som ønsker det skal ha gode betingelser for å ta høyere utdanning og kunne kombinere dette med å leve et liv i byen. St. Hanshaugen bydel har ansvar for barnehager, ungdomsklubber, lekeplasser og parktilbud.

Trygge og gode barnehager

Venstre vil jobbe for at du som foreldre skal kunne levere barnet ditt i en barnehage der du er sikker på at barnet er trygt og tilbudet er godt. Ingen familier er like, og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet på St.Hanshaugen, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem. Kvaliteten på barnehagene er det som er viktig, ikke hvem som driver eller eier barnehagene.

St. Hanshaugen Venstre vil

 • ha løpende opptak til barnehagene
 • at alle skal få plass i barnehage i sitt nærmiljø
 • bevare foreldrenes frihet til å velge barnehage, også ut fra barnehagenes profil, og behandle private og offentlige barnehager likeverdig
 • sikre dagens bemanningsnorm i barnehagene og øke rekrutteringen av barnehagelærere
 • gi foreldrene rett til å velge pedagogisk tilbud, samt at bydelen skal aktivt markedsføre bredden i barnehagetilbudet
 • åpne for noen kveldsåpne og døgnåpne barnehager, kombinert med regler om maksimal oppholdstid
 • ruste opp barnehagebygg og uteareal, sikre nye lekeapparater i barnehagene og hente inn vedlikeholdsetterslepet

Ung på St. Hanshaugen

Venstre jobber for et trygt og godt nærmiljø. Barn og ungdom på St. Hanshaugen skal ha mulighet til å velge aktiviteter som interesserer dem, enten det er ballett, e-sport, fotball i ballbingen eller fri lek i naboparken. Det er spesielt viktig å sikre givende aktiviteter i nærmiljøet for ungdom som er i ferd med å bli voksne og som ser etter steder å utfolde seg utenfor hjemmet.

St. Hanshaugen Venstre vil:

 • kjempe for at bydelen kommer med i en Fritidskort-ordning, som gir bidrag til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge for familier med dårlig råd
 • opplyse bredere og bedre om mulighetene som ligger i bydelens frivillighetsmidler også til unge
 • sikre videre drift av fritidsklubbene i bydelen og tilrettelegge for lengre åpningstider og bredere tilbud
 • etablere et ungdomsbibliotek, Biblo, som en del av nytt bibliotek i bydelen
 • ruste opp og etablere flere gode nærmiljøanlegg
 • oppfordre kommunen til å inngå en rimelig leieavtale for Parkhuset på Idioten slik at det kan fylles med aktivitet via velforeningene i området
 • etablere områder for aktivitetsløyper og om mulig skiløype på vinterstid
 • sikre trygge akebakker i bydelenes parkområder
 • etablere flere skateramper, som på Veterinærhøgskole-tomten og marienlyst
 • videreføre og forbedre app og instaprofil “Ung på Haugen” som en kommunikasjonskanal med og for ungdom i bydelen
 • invitere til tett samarbeid mellom ungdomsklubber, frivilligheten og næringslivet i bydelen for å tilsammen tilrettelegge for gode aktiviteter og prosjekter for ungdom
 • sørge for et bredt fritidstilbud som kan nå ut til alle med behov for et trygt miljø utenfor hjemmet

Studenter og studieliv

Vi vil gi bydelens studenter flere steder å oppholde seg både for å fordype seg i studiene samt pleie sosial omgang. Venstre vil dessuten jobbe for å gjøre det enkelt for studenter å velge grønt. Studentene benytter seg i stor grad av bysykler og flere stasjoner må derfor utplasseres i bydelen. Venstre ønsker videre flere sykkelfelt som igjen vil gjøre det lettere å ta seg rundt i byen.

St. Hanshaugen Venstre vil:

 • gi studenter et bredt utvalg av steder de kan lese og studere i nærmiljøet
 • åpne bibliotek i bydelen med leseplasser og grupperom for studentene til å benytte seg av
 • utplassere flere bysykkelstasjoner og få opp flere sykkelfelt
 • senke prisene for studenter på miljøvennlige fremkomstmidler slik som kollektivtransport og bysykler
 • ha dialog med næringslivet for å muliggjøre deltids- og sommerjobbtilbud
 • skape et aktivt sosialt miljø for studenter med utekinoer og arrangementer i bydelens parker

Kultur og idrett

Kulturopplevelser og idrettstilbud er gode møteplasser for å skape fellesskap, samtidig som de er viktige plattformer for egenutvikling. St. Hanshaugen Venstre ønsker et mangfoldig kultur- og idrettstilbud i bydelen for innbyggere i alle aldre.

St. Hanshaugen Venstre vil

 • sikre et nært samarbeid mellom aktivitetsskolene, idrettslag og kulturskolen for å forenkle og øke tilbud til skoleelever på aktivitetsskolen
 • sikre at utlånssentralen Skattkammeret i Ullevålsveien har et godt grunnlag for sin aktivitet
 • legge til rette for lokale bytte- og låneordninger
 • sørge for at Bislett Stadion er tilgjengelig for alle
 • styrke satsingen på prosjektet “nabolagsklubbene i byen” i regi av Oslo idrettskrets, med mål om at klubbene skal ha et tilbud til alle barn
 • kreve at det bygges en flerbrukshall som en del av utviklingen av Veterinærhøgskoleområdet
 • bygge en miljøvennlig kunstgressbane på deler av Bayern (Sophus Bugges plass) og jobbe for å få på plass en basketballbane med mål godkjent for konkurranse
 • oppfordre til et nærere samarbeid mellom korps, orkester og kor på de forskjellige skolene for å øke musikkglede og engasjement
 • legge til rette for mer gatekunst i bydelen
 • følge opp planen om å subsidiere flere atelierer for kunstnere
 • ha flere uformelle kunst- og kulturarrangementer i bydelens lokaler og parker
 • invitere til bydelsdag/Haugen-festival
 • lage et eget kart og en løype av skilt som gir god oversikt over hvor man finner særegne butikker, kultur-og idrettsarenaer på St. Hanshaugen

Helse, trygghet og mangfold

Venstre ønsker et liberalt og inkluderende samfunn som viser ansvar for sine borgere. De som av ulike årsaker har vanskeligheter med å ta vare på seg selv skal bli sett og kunne føle seg trygge på at de får dekket sine hverdagslige behov. Venstre vil prioritere oppvekstsvilkårene for barn i vanskeligstilte familier, styrke det psykiske helsevernet, gi rusavhengige den oppfølgingen de har krav på og sørge for at det sosiale sikkerhetsnettet fungerer.

En trygg bydel for alle

Venstre jobber for en bydel hvor alle kan føle seg hjemme uavhengig av bakgrunn, etnisitet eller alder. Her skal du oppleve trygge rammer for å kunne være deg selv.

St. Hanshaugen Venstre vil

 • gjøre det enklere for både privat næringsliv og offentlige institusjoner å koordinere innsats mot fattigdom. St. Hanshaugen Venstre vil støtte opprettelsen av en egen bydelssentral for utdeling av mat og andre essensielle varer etter modell fra Fattighuset
 • sørge for at innbyggerne til enhver tid har oppdatert og god informasjon om bydelens beredskapsrutiner, inkludert oversikt over bydelens tilfluktsrom
 • bedre bydelens informasjonsrutiner på andre språk enn norsk
 • sikre trygge og gode oppvekstsvilkår i de kommunale boligene, og prioritere barnefamilier ved fordeling
 • spre kommunale boliger rundt i bydelen, heller enn at de samles i samme område
 • styrke tilbudet med brukerstyrt personlig assistent (BPA), med fritt brukervalg, slik at alle får et tilbud som svarer til sine behov
 • etablere et værested for rusavhengige

Barne- og familievern

Venstre jobber for at barnevernet skal ha de ressursene det trenger og personell med den nødvendige fagkunnskapen. I vårt bydelsbudsjett vil vi dessuten prioritere familievern, skolehelsetjenesten og sosiale tilbud for barn og ungdom.

St. Hanshaugen Venstre vil:

 • øke kapasiteten til bydelens familievernkontor, hvor det skal oppleves som lav terskel å søke om hjelp før problemene blir for store
 • styrke barns medvirkning i avgjørelser som angår dem og sikre at barnets beste blir ivaretatt
 • gjøre barnevernet mer åpent og tilgjengelig slik at barn og foreldre får bedre kjennskap til sine rettigheter og hva barnevernet kan hjelpe dem med
 • styrke fosterhjemstjenesten for å gi bedre støtte til feltet og bedre rekrutteringen av fosterfamilier, spesielt med flerkulturell bakgrunn
 • øke antallet beredskapsleiligheter innenfor bydelen

 

Fremtidens eldreomsorg

Venstre vil jobbe for at eldre som ønsker det skal få bo hjemme så lenge som mulig. Mange eldre vil opprettholde sin sosiale og faglige aktivitet, og omsorgstilbudene i bydelen bør derfor være mangfoldige og tilpasses ulike behov blant eldre. Målet er å gi høy livskvalitet samtidig som man får kvalitativ helseoppfølging.

St. Hanshaugen Venstre vil

 • tilrettelegge kollektivtilbud og turmuligheter i nærområde som gir grunnlaget for en god alderdom
 • jobbe for at aldersvennlig stedsutvikling ivaretas i plansaker
 • styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som gir gode kultur- og aktivitetstilbud til de eldre
 • etablere et seniorsenter på Veterinærhøgskole-tomten
 • gi sykehjemmene større selvstyre og beboerne større valgfrihet i hverdagen
 • styrke hjemmetjenesten, hverdagsrehabiliteringen og fortsette satsingen på velferdsteknologi i bydelen
 • sørge for at alle som mottar tjenester i hjemmet får faste personer å forholde seg til
 • tilrettelegge for et mer sømløst samarbeid på tvers av hjemmetjenesten, helsetjenesten og frivilligheten for å motvirke underernæring og ensomhet
 • sørge for at flere får vite om muligheten til å søke omsorgslønn og praktisk bistand

 

Styrket psykisk helsehjelp og rusomsorg

Venstre er i alle byens bydeler garantisten for at samfunnet skal møte rusmisbrukere og andre i utfordrende livssituasjoner med hjelp og forståelse istedenfor straff og utenforskap.

St. Hanshaugen Venstre vil

 • forsterke innsats på psykisk helse etter samfunnskriser. Dette være seg gjennom en mer oppsøkende skolehelsetjeneste eller konkrete tiltak basert på innbyggerundersøkelser
 • kartlegge problemene rundt ensomhet. Bydelen har mange enslige. Vi ønsker å tilby aktiviteter og arrangementer rettet mot dem med et lite sosialt nettverk
 • gi ungdom i bydelen bedre kjennskap til hva Helsestasjon for Ungdom kan bidra med for om mulig å gjøre hverdagen litt lettere
 • etablere et tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier på helsestasjonen
 • øke kompetansen om rus i bydelens helse- og omsorgstjenester
 • arbeide for kompetanseheving innen psykisk helsevern
 • samarbeide med fritidsklubbene for å fange opp ungdom som kan være involvert i omsetning av ulovlige rusmidler

HVA ER BYDELSUTVALGETS OPPGAVER?

Venstre St. Hanshaugen mener at det er viktig at det fremkommer tydelig hva myndighetsområde er og hvilke handlingsrom bydelen faktisk har, for at innbyggere skal kunne gjennomføre informerte valg. Dette gjør det enklere å vurdere bydelsprogrammer som dette. Derfor har vi laget en kort oversikt her.

Bydelsutvalgene i Oslo kommune er kommunedelsutvalg etter kommunelovens § 12. Bydelene har administrativt ansvar og oppgaver innen områder som er pålagt kommuner gjennom egne lover (såkalt desentraliserte kommunale tjenester som bla. lov om barnehager, lov om barnevernstjenester og helse- og sosialtjenester), og gjennom vedtak i bystyret. Bydelene kan også iverksette egne tiltak på eget initiativ. Årlig tildeler bystyret i Oslo bydelen et rammebudsjett. Bydelsutvalget kan gjøre sine prioriteringer når det gjelder innsatsen på de enkelte tjenesteområder, og er ansvarlig for at budsjettrammen holdes. Hvilke prioriteringer bydelsutvalget gjør, avhenger av hvilket parti som sitter i utvalget.

Per i dag omfatter bydelenes ansvarsområder følgende tjenester;

primærhelsetjenesten; allmennlegetjeneste, skolehelsetjeneste, helsestasjoner, hjemmesykepleie, miljørettet helsevern, fysioterapi, ergoterapi

sosialtjenester; sosialkontortjeneste, støttekontakter, økonomisk sosialhjelp, arbeid med boligspørsmål for vanskeligstilte, tiltak for rusmiddelmisbrukere, bosetting og integrering av flyktninger

barnevern, oppvekst og ungdomstiltak; barnevern, fritidsklubber, feltarbeid blant ungdom, barnehager, barneparker

eldre og funksjonshemmede; sykehjem, aldershjem, trygde-, service- og omsorgsboliger, eldresentre, dagsentre for eldre og funksjonshemmede, trygghetsalarmer og trygghetsavdelinger, hjemmelhjelp, altmuligmanntjeneste, omsorgslønn og avlastningstiltak for funksjonshemmede, boliger og dagsentra for psykisk utviklingshemmede

kultur og nærmiljø; støtte til lokale kulturtiltak, frivillige aktiviteter og utbedring av parker og friområder

administrasjon; byggherre- og forvaltningsansvar for egne bygninger og anlegg I tillegg har bydelsutvalget påvirkningskraft som uttalelsesmyndighet i plan- og byggesaker

Info hentet fra Oslo kommunes nettsider, Bydelsstatistikk 2021 og denne masteroppgaven fra 2004)