Framtida. En ren fornøyelse? JA

Om vi ikke kutter utslippene, kan klimaet på jorda bli ødelagt for alltid. Sier Gamle Oslo Venstres Guro Fjellanger på løpeseddelutdeling på Grønland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Stands i Gamle Oslo

Foto: Rolf E. Wulff

Et drivhus blir varmt fordi det holder på varmen fra sollyset. Atmosfæren vår fungerer på akkurat samme måte, og derfor snakker man gjerne om en drivhuseffekt. På samme måte som glasset holder på varmen i drivhuset, holder klimagasser på varmen i atmosfæren. Uten atmosfæren ville jorda vært nesten 30 grader kaldere, så drivhuseffekten er noe vi faktisk er helt avhengig av.

Men fordi menneskene over de siste årene har sluppet ut mye mer av de gassene som skaper drivhuseffekt enn det jorda selv kan absorbere og regulere, så øker temperaturen mye raskere enn noen gang før. Selv om klimaet alltid er i endring, så skjer det normalt mye langsommere, og da kan jorda selv over tid regulere temperaturen. Det klarer den ikke nå. Om vi ikke kutter utslippene, kan klimaet på jorda bli ødelagt for alltid.

Tre nyttige begreper

Klimagass
Blir av og til også kalt drivhusgass. Ulike gasser som skaper drivhuseffekt. Karbondioksid (CO2) er den viktigste klimagassen, men ikke den eneste. De to andre gassen som bidrar mest til den menneskeskapte globale oppvarmingen, er metan og lystgass.

CO2-ekvivalenter (CO2e)
Fordi ulike klimagasser har ulik effekt, er det vanlig å regne om utslippene av de andre gassene til hvor mye CO2 som måtte slippes ut for å skape den samme effekten. For eksempel skaper metan 21 ganger mer global oppvarming enn CO2. Et utslipp av ett tonn metan tilsvarer derfor 21 tonn CO2-ekvivalenter.

Fossilt brensel
Når du brenner en vedkubbe så slipper du ut CO2 i atmosfæren, men når et nytt tre vokser opp så tar det til seg CO2 igjen. Derfor bidrar det lite til global oppvarming. Men når kull, olje og naturgass brennes, så slippes det "ny" CO2 ut i atmosfæren. Det er menneskenes bruk av fossil energi som er hovedgrunnen til menneskeskapte klimaendringer.

Tre viktige kilder til klimautslipp

Energiproduksjon
Kraftverk som baserer seg på fossil energi er den viktigste kilden til klimautslipp i verden. Selv om det meste av strømmen i Norge ennå kommer fra rene vannkraftverk, så importerer vi mer og mer klimaskadelig strøm fra Europa. Dessuten vil noen bygge klimaskadelige gasskraftverk i Norge. Energisparing fjerner behovet for nye kraftverk.

Transport
Bil- og flytransport er en av de største kildene til klimautslipp. Alternative drivstoff, som biodrivstoff, kan gjøre bilen mindre klimafiendtlig. Mer og bedre kollektivtilbud reduserer utslippene fra trafikken mye.

Oljeplattformer og industrianlegg
Produksjon og olje og gass står for en stor del av klimautslippene fra Norge. Det gjør også enkelte typer industri, slik som sementproduksjon og deler av metallindustrien. Men mye av disse utslippene kan fjernes eller reduseres. Og den teknologien som utvikles for å rense utslipp i Norge, kan også brukes andre steder, for eksempel i Kina.

Vil du vite mer?
Ønsker du å lære mer om klimaproblemet, og om hvordan vi ka løse det? På internett finnes det en rekke kilder som kan gi alt fra grunnleggende pedagogiske fremstillinger til detaljert teknisk informasjon.

Lavutslippsutvalget
Miljøverndepartementet satt i 2005 ned et utvalg for å finne ut hvordan Norge innen 2050 kan redusere sine utslipp av klimagasser med 50-80 %. Utvalget leverte i fjor høst sin rapport (NOU 2006:18), som viste at dette målet ikke bare er oppnåelig, men også at det kan nåes uten veldig store kostnader for samfunnet.
Du finner rapporten, sammen med mange andre artikler om klimaendringene, på www.lavutslipp.no

Stands i Gamle Oslo

Foto: Rolf E. Wulff

Stands i Gamle Oslo

Foto: Rolf E. Wulff

Stands i Gamle Oslo

Foto: Rolf E. Wulff

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**