Hva vil vi?

Venstre er et sosialliberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for hverandre.
Venstre vil at flest mulig beslutninger skal tas lokalt, fordi innbyggerne selv er de beste til å bestemme over lokale forhold.
Venstre vil gjøre Oslo til en varm og inkluderende by med et mangfoldig kulturliv og et innovativt og bærekraftig næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Miljø
Gamle Oslo Venstre vil sette miljø¬spørsmål øverst på dagsorden. Dagens klimaproblemer må tas på alvor globalt, nasjonalt og lokalt. Vi vil jobbe økt tilbud på kollektivtrafikk, bedre sykkelveinettet og arbeide for økt tilrettelegging for miljøvennlige billøsninger, som f.eks. å stimulere til bruk av el-biler og bilkollektiver.

Gamle Oslo Venstre vil beholde og oppgradere alle bydelens grøntområder, åpne bekke- og elveløp og sikre biologisk mangfold. Det må utarbeides en helhetlig trafikkplan i bydelen for å redusere gjennomfartstrafikken i bo-områder.

Gamle Oslo Venstre vil fortsatt si nei til høyhus i Bjørvika, og gjennom bydels¬utvalget arbeide for å stille større miljøkrav ved nybygg. Fjordbyen må sikre allmennhetens tilgang til sjøen og dessuten bevare byens intime preg. Fortetting skal skje på bydelens egne premisser.

Skole
En god skole kjennetegnes av mer enn gratis skolemat. Trivsel, kvalitet på opplæringen, arbeidsmiljø og språkopplæring er fokusområder for Venstre. Gamle Oslo Venstre ønsker å styrke den offentlige skolen slik at hver enkelt elev får en sjanse til å utvikle seg ut fra sine egne evner og behov. Vi vil arbeide for større lokalt selvstyre på skolene. Ordningen med å gi ekstra midler til skoler med høy andel minoritetsspråklige elever må videreføres og styrkes.

Sosial trygghet
Gamle Oslo Venstre vil jobbe for at vår bydel skal være en bydel som sikrer den enkelte verdighet, trygghet og valgfrihet. Gamle Oslo Venstre vil jobbe for full barnehagedekning, variert tilbud til eldre og behovstilpasset assistanse til de som trenger det mest.

Kultur
Venstre er kulturpartiet. Gamle Oslo Venstre vil jobbe for et mangfoldig kulturliv med alt fra grafittivegg til opera. Vi ønsker kino til Oslo indre øst, og vil arbeide for nytt fotballanlegg i bydelen.

Gamle Oslo Venstre vil styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som driver flerkulturelt arbeid og vi ønsker å styrke bibliotekene og gi disse flere oppgaver i integreringsarbeidet.

Næring
Gamle Oslo Venstre vil gjøre det enklere å starte egen bedrift, ved å forenkle skjemaveldet og opprette kredittordninger med lett tilgjengelig startkapital og veiledning. Gamle Oslo Venstre ønsker at det legges til rette for at også andre enn kjedebutikker og —kiosker i større grad kan etablere seg i bydelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**