Bygg Li skole nå

Det er kjempefint at foreldre, ansatte og elever ved Li skole har sagt klart i fra om at nye Li skole må bygges nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De har gode argumenter for sine synspunkter, og da er det lokalpolitikernes fremste oppgave å lytte. Vi har ikke råd til å utsette byggingen av skolen lenger. Elever og ansatte må få egnede lokaler med godt læringsmiljø og inneklima.

Inge Solli i landsmøtesalen

Foto: Akershus Venstre

En god skole
Det er mer enn to år siden vedtaket om paviljongløsning ble fattet i kommunestyret. Etter dette har prosjektleder jobbet godt sammen med bl.a foreldrerepresentanter og ansatte ved skolen for å komme fram til det jeg vil betegne som en god og framtidsrettet skole. Prosjektet har vært ute på anbud, og alt ligger godt til rette for å stikke spaden i jorda.

OPS og kompakt bygg
Da saken var oppe i kommunestyret i mars besluttet FrP, Høyre, Senterpartiet og KrF å utrede konsekvensene av å stoppe byggingen av det planlagte skolebygget. De la også fram et forslag om å benytte en OPS-løsning kombinert med å utarbeide en helt ny skoleløsning basert på kompakt bygg. Denne delen av forslaget ble det ikke votert over, men intensjonen om å vedta dette forslaget i neste kommunestyre var klar.

Forsinkelser
Hva skal få oss til å tro at slike omfattende endringer ikke vil skape vesentlige forsinkelser? Og dersom forslaget blir vedtatt, så kan skolebygget bli enda dyrere enn det vi har satt som kostnadsramme. Det koster å prosjektere en skole på nytt, til nå er det påløpt 5 mill kroner til dette. En utsettelse av byggingen av Li skole vil også tvinge fram midlertidige utbedringer av nåværende bygg, noe som vil bli en betydelig ekstra kostnad for kommunen.

Spør om råd
Rådmannen gav i kommunestyret klart uttrykk for at omlegging til OPS og kompakt bygg vil medføre vesentlige forsinkelser og at kostnadene knyttet til denne løsningen måtte utredes nærmere. Venstre holder stø kurs i denne saken, men vi må få med oss flere for å få flertall for vårt syn i kommunestyret. Li skole må bygges nå basert på den valgte paviljongløsningen, og dette må vedtas i kommunestyret 2.mai for å unngå alt for store ulemper og tilleggskostnader. Og hvis noen er fortsatt i tvil, spør foreldre og ansatte ved Li skole eller noen av barneskolene i Søndre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**