Høringsuttalelse om kommuneplanen

Alvdal kommune har sendt ut forslag til tekstdel og arealdel for ny kommuneplan til høring. Høringsfristen gikk ut 1. mai. Alvdal Venstre ser på planforslaget som et godt utgangspunkt, men har likevel en rekke merknader:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Til kap.1. Flere enn tidligere skal finne “det gode liv” i Alvdal
– Vesentlige element for “det gode liv” i Alvdal er ikke tillagt betydning i nevneverdig grad i forslaget til kommuneplan. Det gjelder kulturtilbud som trivselsfaktor og utviklingspotensiale, kulturskaping, kulturformidling, opplevelsesarena og sosialt bindemiddel.
– Det er viktig at Alvdal skal ha en moderat og jevn stigning i folketallet ved tilflytting, samtidig er det viktig å signalisere at kommunen også ønsker å ta vare på de innbyggerne vi allerede har.
– Venstre er enig i at kommunen skal styrke utvikling av arbeidsplasser innenfor næringsmiddelindustri og treforedling/trebearbeiding. Samtidig må kreativitet og gode ideer til utvikling av andre typer arbeidsplasser oppmuntres.

Til kap.1. Retningslinjer — hvordan får vi det til?
– “Flytt-hit”-kampanjen er spesielt nevnt. Er effekten av den evaluert med så positivt resultat at det kvalifiserer for spesiell omtale i en plan som er svært generell, uten presiseringer knyttet til bestemte tiltak? Vi foreslår at en for eksempel bruker følgende ordlyd i 1a):” .. samt delta i prosjekter i regional regi med saklig informasjon og aktiv tilrettelegging for flytting til Alvdal som formål”.
– Kommuneplanen bør signalisere at kreativitet og initiativ skal oppmuntres.

Til kap.2. Alvdal skal ha en betydelig satsing på reiseliv og turisme
– Kapittelet er så generelt utformet at tilsvarende tekst ville kunne brukes i mange kommuneplaner. Påfallende er det at en ikke en gang under punkt 2.10 har funnet plass for Kjell Aukrust., Aukrustsenteret, Aukrust som symbol og stikkord for opplevelseskvaliteter. Det gjør at flere av punktene (2a, 2c, 2f) under Retningslinjer — hvordan får vi det til? er lite konkrete og dermed uforpliktende.

Til kap.3. Alvdal skal ha en bærekraftig bruk og forvaltning av naturgrunnlag og ressurser.
– Det vil styrke pkt. 3.3 om en eksemplifiserer kulturarven. Det bør komme klarere fram at det her er snakk om historie, dialekt, kulturminner og natursæregenheter, slik som: Lovise hytte, Husantunet, Tron og fredstankene, Aukrustsenteret og Jutulhogget.
– Rekkefølgen av punktene kan diskuteres. Vi antar at punktenes rekkefølge er vilkårlig, i motsatt fall kan det synes som om villreinstammen i Alvdal Vestfjell er gitt en bemerkelsesverdig vekt.
– Pkt. 3.1. sier presist og godt at avgjørelser og valg skal baseres på langsiktighet, helhetstenkning og kunnskap. Det bør også presiseres at valg og avgjørelser i Alvdal skal kjennetegnes av miljø- og klimahensyn.
– Elvelandskapet vi har i sentrumsområdene i Alvdal bør nevnes som en naturgitt særegenhet. Dette er tross alt er det eneste stedet i Østerdalen som har så tydelig slette med stilleflytende elver lett tilgjengelig i sentrum.

Til plankartet:
– Venstre støtter hovedprinsippet om at fritidsbebyggelse i hovedsak lokaliseres til østsida av Glåma. Dette bør komme tydeligere fram i plankartet ved at adskillig større områder på østsida avsettes til dette formålet. Vi forstår at foreløpig inntegning av områder for fritidsbebyggelse er å regne som en illustrasjon, men vil signalisere at det er viktig at en ikke setter seg i en situasjon som allerede når planen vedtas, gir lite handlingsrom i den delen av bygda der en ønsker en vekst i fritidsbebyggelsen.
– Det må vurderes om det skal åpnes for noe mer fritidsbebyggelse vestover i området omkring Høstdalen og for eksempel Valråkjølen som allerede har en viss fritidsbebyggelse.

Vedr. visjon:
En visjon bør signalisere fokus på å skape, “å få til” ting i Alvdal, kombinert med en positiv grunnholdning preget av raushet og imøtekommenhet, at kommunen vil sine innbyggere vel.
For eksempel i retning av
“Vi skaper ved å gjøre hverandre gode” —
eller
“Alvdal — god til å skape, god til å gjøre hverandre gode”
I dette ligger forutsetninger om samarbeid, dugnadsånd, noe av verdi som kan tolkes utvidende, dvs. alle former for verdiskaping kulturelt, materielt (økonomisk) og trivselsmessig.

For Alvdal Venstre

Helen Kveberg Paaske

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**