Vefsna blir nasjonalt laksevassdrag

Vefsn Venstre gratulerer alle vernerne som har stått på for å få Vefsna i verneplanen. Også Vefsnfjorden er kommet med som nasjonal laksefjord. Innstillingen i energi- og miljøkomiteen er gjort 26.04 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Energi- og miljøkomiteen i Stortinget har endelig avgitt sin innstilling om nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. Og her er Vefsna og Vefsnfjorden med. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre, mener det er viktig å gi så mye som mulig av den norske villaksressursen særlig beskyttelse innenfor rammen av et begrenset antall laksebestander, og at det i utformingen av nye nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er lagt vekt på å få med de laksebestandene som er av størst nasjonal verdi.
Les innstillingen fra energi-og miljøkomiteen

 • “www.stortinget.no”

  Kort utdrag fra innstillingen i Energi- og miljøkomiteen om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, 26.4.2007
  Det opprettes 15 nasjonale laksevassdrag og 8 nasjonale laksefjorder i tillegg til de 37 nasjonale laksevassdragene og 21 nasjonale laksefjordene som er opprettet i Innst. S. nr. 134 (2002-2003). Følgende nasjonale laksevassdrag opprettes: Mandalselva, Vest-Agder
  Bjerkreimselva, Rogaland
  Suldalslågen, Rogaland
  Vosso, Hordaland
  Nærøydalselva, Sogn og Fjordane
  Lærdalselva, Sogn og Fjordane
  Nausta, Sogn og Fjordane
  Orkla, Sør-Trøndelag
  Nidelva, Sør-Trøndelag
  Verdalselva, Nord-Trøndelag
  Namsen, Nord-Trøndelag
  Vefsna, Nordland
  Ranaelva, Nordland
  Beiarelva, Nordland
  Kongsfjordelva, Finnmark

  Følgende nasjonale laksefjorder opprettes i henhold til angitte yttergrenser: Lindesnes-Mannefjorden, Vest Agder (Lindesnes – Fugløya, grense mot åpent hav følger grunnlinjen)
  Sandsfjorden, Rogaland (Austbø – Jelsa og Vardnes – Breidvik)
  Fjordene ved Osterøy, Hordaland (Molviki – Tysso og Skreaneset – Olsnesnipa)
  Førdefjorden, Sogn og Fjordane (Flokenes – Horneneset)
  Vefsnfjorden, Nordland (Leinesodden – Sandnessjøen og Hamnes – Bjørga)
  Ranafjorden, Nordland (Leirholmen – Velsvåg)
  Beiarfjorden, Nordland (Kvarsnes – Hamnes og Røsnes – Nordsandnes)
  Kongsfjorden, Finnmark (Nålneset – Vesterneset, grense mot åpent hav følger grunnlinjen)

  I de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene skal laksen sikres en særlig beskyttelse.
  Beskyttelsesregimet i de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene som er opprettet her og i Innst. S. nr 134 (2002-2003) skal være i samsvar med kapittel 6.1 og 6.3 i St.prp. nr. 32 (2006-2007).
  Det tillates ikke oppdrett med laksefisk innenfor den nasjonale laksefjorden Tanafjorden.
  Førdefjorden opprettes som nasjonal laksefjord med den samme yttergrense som den tidligere midlertidige sikringssonen i fjorden.

  **OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**