Valgprogram for Vefsn Venstre 2023-2027

Et grønt og levende Vefsn

Innledning

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta Vefsn videre. Vi vil framover, ikke bakover. Vi finner oss ikke i at kommunen blir tappet for statsfinansierte arbeidsplasser og vi vil ikke godta spådommer om at antall barn i skolen vil fortsette å gå ned.

Vi vil ikke sitte stille og la historien skje rundt oss. Vi vil skape historie og skape vekst. Vefsn-samfunnet med byen og bygdene har lang historie, fantastiske muligheter, hardtarbeidende mennesker og kreativitet langt over snittet.

Kampen for sykehuset er kamp for vårt lokalsamfunn

Vefsn Venstre vil kjempe for å beholde sykehuset i Mosjøen. Ikke bare fordi det er viktig for vår helse, men også fordi sykehuset er en viktig arbeidsplass. Uten sykehuset vil 300 kompetente mennesker forsvinne fra vår by, og ta med seg sin familie, sin kreativitet og sine bidrag til fellesskapet.

Konsekvensene vil bli svært dramatiske. Et tap av 300 sykehusstillinger kan bare sammenlignes med at Alcoa Mosjøen blir lagt ned. For hver stilling vi mister på sykehuset vil minst én annen vefsning bli oppsagt på grunn av økonomiske ringvirkninger. Vefsn Venstre er svært kritisk til at verken formannskapet, ordføreren, kommunedirektøren eller næringssjefen har tatt denne realiteten inn over seg. Vi må ta grep og det haster.

Vefsn Venstre vil kjempe for at staten kompenserer hver eneste sykehusansatte vi mister, med nye kompetansearbeidsplasser i gode fagmiljøer. Dette kan kommunen kun få til, gjennom et kontinuerlig lobbyarbeid mot fylket, fylkestinget, Stortinget, regjeringen og departementene.
Studentbyen Mosjøen – dobbelt så mange unge

Vefsn Venstre vil gjøre Mosjøen til en studentby fylt av unge med kreativitet, nysgjerrighet og livslyst. Vi tror dette er selve nøkkelen til vekst for vår kommune, hvis vi gjør det på den rette måten. Vefsn har arbeidsplasser med høy kompetanse, men vi sliter med rekrutteringen. Dette løser vi ved å ha høyere ambisjoner innen utdanning.

Dagens digitale verden gjør det mulig å studere nesten hva som helst nesten hvor som helst. Du kan bo i Elsfjord og studere økonomi ved Harvard Business School. Du kan bo på Nervollan og ta Microsoft-sertifisering innen kunstig intelligens. Du kan bo i Marka og studere sykepleie ved Nord universitet. Du kan bo i Myrvegen og bli byggingeniør ved NTNU.

Det vi mangler er et fellesskap, et campus hvor studentene kan finne hverandre, hvor de digitale klasserom og alle hjelpemiddel, og hvor de kan få råd og veiledning. Her må det være plass til alle, uavhengig av hvilket studiested de velger og uavhengig av hvor lenge de vil studere.

Vefsn Venstre vil også at unge studenter skal komme hit og skrive sin master- eller doktorgradsoppgave. Distriktet er fullt av interessante fagmiljøer, bedrifter og prosjekter, og sjansen er stor for at de som studerer her også vil finne sin fremtidige arbeidsplass eller en å dele livet med. Vi kan legge til rette for at de finner interessante oppgaver, blir glad i vår kommune og blir værende.

Vår ambisjon er at Mosjøen skal ha like mange studenter som elever ved Mosjøen videregående skole. Vi får da en dobling i antall unge under utdanning og en markant økning i antall unge i aldersgruppen 18-25. Campus og studentboliger må ligge i eller nært sentrum, slik at de unge bidrar til en mer levende og livlig by.

En næringsvennlig kommune tar små bedrifter på alvor

Vefsn Venstre skal sikre at alle som ønsker å skape sin egen arbeidsplass kan gjøre det i vår kommune, uansett størrelse. Uansett om de vil satse på grønn industri, teknologi, kulturnæring, opplevelsesbasert turisme eller noe helt annet. Dette skal vi sikre gjennom oppfølging av og tilrettelegging for alle som ønsker å etablere seg her.

For Vefsn Venstre er det spesielt viktig at prinsippene i Kreativ næringsplan blir satt i verk. Denne delen av næringsplanen er tydelig på at vi trenger:

  • Kreative fellesskap (nettverksbygging)
  • Stimulerende arenaer (egnede lokaler for arbeid og samarbeid)
  • Høye ambisjoner (gjøre Mosjøen til en nasjonal og internasjonal kulturarena)

Kreativ næringsplan krever relativt lite ressurser, men en god plan kan gi stor effekt. Nettverksbygging er et vesentlig punkt for små bedrifter, samtidig er det slike som har minst ressurser til å lede nettverk selv . Kommunen må derfor ta en tydelig lederrolle og hovedansvar for å etablere gode nettverk lokalt og regionalt.

Vefsn Venstre vil også videreføre og forbedre det gode arbeidet som gjøres for å sikre ny, grønn industri tilknyttet karbonfangst fra industri og luft. Vefsn har ideelle forhold hvor ny industri kan etableres nær kraftproduksjon og eksisterende karbonutslipp.

Et grønt og levende Vefsn – for alle

Vefsn Venstre står for sosial liberalisme, hvor viktige prinsipper er frihet og ansvar, åpenhet og rettferdighet. Vi ønsker et samfunn der alle kan leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet eller bakgrunn. Vi ønsker også at alle mennesker skal ha størst mulig valgfrihet innen utdanning, jobb og arbeidssted, uavhengig av hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Vefsn Venstre er et grønt parti. Grønt er vår farge og det sitter i ryggraden at alt vi gjør skal og må være bærekraftig. Fremgang og vekst skal ikke gå på bekostning av verken mennesker eller miljø. Industri og kraftproduksjon må eksistere sammen med samisk kultur, matproduksjon og fri tilgang til naturen. Framtidens gode lokalsamfunn vil alltid være grønne.

Kapittel 1 – Skole og opplæring

Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede for alle. Venstre vil at alle elever skal få ut sitt fulle læringspotensial.

Det er i lokalsamfunnene elevene går på skole og lærerne jobber, og det er der man har forutsetningene for å se enkeltindividets behov. Skolen kan ikke detaljstyres av politikere nasjonalt, men må bygges opp gjennom en aktiv skolepolitikk i kommunene. Dette vil Venstre gjøre gjennom å gi økt metodefrihet til pedagoger, sikre full selvbestemmelse over skolestrukturer og sørge for budsjettrammer som gir de ansatte tid og mulighet til å følge opp elevene. Vi ønsker alternative pedagogiske metoder som Montessori- og Steinerskole velkommen.
Barnehager
Ingen familier er like, og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem og barnet. Å ikke få plass i en barnehage i nærheten av der du bor eller jobber, byr på utfordringer for mange.

I dag har vi god og variert barnehagedekning i Vefsn, fordi vi har både offentlige og privateide barnehager. Kompetanse hos ledelse, lærere og ansatte, gode inne- og utemiljøer og nok voksne er helt avgjørende for barna. Kvaliteten på barnehagene er det som er viktig, ikke hvem som driver eller eier dem.

Barnehagen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling. Det er derfor viktig at kommunen jobber målrettet for å øke graden av deltakelse for barn med flyktning- og innvandrerbakgrunn i barnehagen.

Vefsn Venstre vil:
● Sikre tilstrekkelig bemanning for alle barnehager.
● Ruste opp barnehagebygg og uteareal slik at alle barn har gode lekeområder.
● Åpne for at enkelte barnehager kan ha utvidet åpningstid dersom mange foreldre ikke bare jobber på dagtid. Det skal være en øvre grense for hvor lenge barnet kan oppholde seg i barnehagen.
● Gjennomføre en prøveordning med helge- og døgnåpne omsorgstilbud for barn i kommuner som ønsker det, med en øvre grense for hvor lenge barnet kan oppholde seg i barnehagen.
● Ha løpende barnehageopptak for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon.
● Styrke alderstilpasset opplæring for barn om kropp, seksualitet, identitet og følelser fra og med barnehagealder.
● Gi søskenmoderasjon til familier som har barn i både barnehage og skolefritidsordning.
● Tilby mer kommunal kursing av barnehageansatte for å sikre kompetanse blant de ansatte i barnehagen som ikke har formell utdanning.
● Jobbe for å øke andelen mannlige barnehagelærere.
● Koble PPT på tidlig der det er behov for det.
● Styrke samhandlingen for overføring av informasjon om barnets faglige nivå og utvikling i overgangen fra barnehage til skole.
● Styrke barnehageansattes kompetanse om barn med høyt læringspotensial.

Kulturskolen – kulturelle kompetanse

Det viktigste tiltaket for barn og unge i Vefsn kommune vil være bygging av ny kulturskole. I dag har vi 450 elever i kulturskolen, men de er spredt på mange forskjellige bygg og lokasjoner, noe som gjør det vanskelig å etablere et felles miljø.

Vefsn Venstre vil:
● Utvide tilbudet slik at enda flere får tilgang til en kulturell utdanning og opplæring.
● Bygge ny kulturskole, gjerne i tilknytning til Helgeland Museum og kulturhuset.
● Legge til for godt samarbeid med lag og foreninger, bedrifter og næringsliv.

Grunnskolen – en trygg start på skolegangen

Å få en god start på skolegangen er avgjørende for å lykkes senere i utdanningsløpet. Det er også svært viktig for vårt samfunn at vi har grunnskole nær der folk bor, i byen, bydelene og i bygdene.

Vefsn Venstre vil ha diskusjonen bort fra nedleggelse av skoler og bygging av nye skoler. Nå må vi satse på lærerne og innholdet i skoledagen. Tidlig innsats for å ivareta og sikre god opplæring er grunnleggende. Det er også stor forskjell på hvilke behov elevene har. Venstre ønsker flere og tydelige virkemidler for å gi tilpasset opplæring gjennom kompetente lærere og økt metodefrihet.

Vefsn Venstre vil:
● Sikre at alle får læring og en skolehverdag tilpasset sitt nivå og sine behov. Mange elever har forskjellig utgangspunkt og vi trenger tilrettelegging for de som henger etter og de som ligger foran, for de som sliter sosialt og for de som tar ledelsen.
● Myke opp overgangen mellom barnehage og grunnskole ved bruk av metoder som lekbasert læring.
● Myke opp skolegrensene og øke muligheten for fritt skolevalg. Barnefamilier har ulike behov og bør ha stor frihet til å velge hvilken skole barna skal gå på uavhengig av hvor de bor.
● Styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse.
● Sørge for økt fleksibilitet i vurderingssituasjoner, slik at alle får vist læringsutbytte på en mest mulig hensiktsmessig måte.
● Gjøre læreryrket mer attraktivt gjennom å sikre flere karrieremuligheter, gode lønnsbetingelser og mindre byråkrati og papirarbeid.
● Gi KS og staten tydelige signaler fra lokale skoleeiere om nødvendigheten av å rekruttere og beholde profesjonsutøvere i skolen.
● At kommunen skal tilby kursing og midlertidige opplæringstilbud for ufaglærte i skolen fram til de får en formalisert kompetanse.
● Støtte etablering av friskoler der de utgjør et supplement til den offentlige skolen snarere enn en erstatning, og der hvor det bidrar til å styrke det totale opplæringstilbudet.
● Åpne for fleksibel skolestart for barn, bestemt ut fra modenhet og utvikling.
● Sørge for universelt utformede læremidler.
● Åpne for å kunne ta om igjen eller hoppe over klassetrinn dersom nivå og faglig utvikling tilsier det.
● Styrke tilbudet om forserte løp og talentsatsninger og legge til rette for at elever som trenger det, kan ta færre fag over lengre tid.
● Tilrettelegge for et sterkere samarbeid mellom fritidsaktiviteter og skole, spesielt i barneskolen.
● Gi gratis skolefritidsordning til lavinntektsfamilier.
● Gi god alderstilpasset seksualitetsundervisning gjennom hele skoleløpet gjennom samarbeid med helsetjenestene.
● Tilrettelegge for at flere blir og ønsker å være assistenter på skolene i Vefsn.
● Sikre at Vefsn kommune har en lønnspolitikk som gjør at vi holder på lærere og assistenter.
● Sikre at barn som kan lese, skrive eller regne ved skolestart, får utfordringer tilpasset sine forkunnskaper fra første skoledag.

Ungdomsskolen – finne veien videre

Selv om ungdomsskolen er en del av grunnskolen har den en annen organisering og elevene har andre behov. Det er derfor viktig med en egen politikk for satsing på ungdomsskolen.

Det er i ungdomsskolen elevene forberedes på veien videre, og for mange innebærer det mye usikkerhet. Våre unge blir oppfordret til å finne ut hva de vil bli uten kjennskap til hvilke muligheter som finnes. I tillegg er tenårene en brytningstid i overgangen mellom barn og voksen, hvor våre unge må få trygge rammer og god veiledning mens de blir kjent med seg selv og samfunnet på nye måter.

Vefsn Venstre vil ha større fokus på kontakt med næringslivet og offentlige arbeidsplasser. Yrkeslivet er ikke bare der de skal tjene sine penger, det er også på arbeidsplassen vi får bruke våre evner og interesser og det er her vi tilbringer store deler av vårt sosiale liv. Skriftlig informasjon og yrkesmesser kan ikke erstatte kontakt mellom elever og voksne, og det å være til stede i på en arbeidsplass.

Vefsn Venstre vil skape trygge ungdommer som ikke møter veggen om de ikke finner ut hva de vil bli eller ikke får førstevalget når de søker seg til videregående skole. De unge må være trygge på at det finnes mange muligheter og veier til målet. Mange får ikke sitt førstevalg og mange endrer retning underveis.

Vefsn Venstre vil:
● Sikre at alle unge får muligheten til å besøke alle aktuelle bedrifter i kommunen i løpet av de tre årene i ungdomsskolen, og gjennomføre hospitering i minst én av dem.
● Sørge for god veiledning slik at elevene ser at det finnes mange muligheter og mange veier til målet.
● Skape trygge møteplasser etter skoletid, hvor unge kan være seg selv sammen med andre uten å måtte bruke penger.
● Ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen for å gi elever informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i nærmiljøet.
● Styrke samspillet mellom offentlige og private aktører for å sikre et mangfoldig opplæringstilbud.
● Innføre obligatoriske timer i psykisk helse og personlig økonomi så tidlig som mulig og senest på ungdomsskolen. Dette er viktige fag som setter barnet i stand til å ta ansvar for seg selv.
● Støtte forsøksordninger med nye valgfag på ungdomsskolen, både teoretiske og praktiske.
● Sørge for kompetent rådgiving og karriereveiledning til elevene på ungdomstrinnet.
● Støtte etablering av ungdomsskoletrinn i Elsfjord Montessori skole.

Videregående skole – utvikle egne interesser

Vefsn og Mosjøen har et bredt tilbud innen videregående skole. Vefsn Venstre vil jobbe aktivt for å sikre at vi har de tilbudene vårt samfunn trenger og våre unge ønsker. Det er avgjørende at våre ungdommer får et godt tilbud uten å måtte forlate hjemstedet. Samtidig er det ikke mulig å tilby alt i en liten by som Mosjøen, og vi vil jobbe for økt frihet til å søke seg til andre steder. I tillegg må vi satse videre på de gode fagmiljøene som trekker ungdom til Vefsn fra andre steder.

Det er fortsatt for mange som ikke fullfører videregående opplæring. Venstre vil at alle skal ha rett til å fullføre videregående opplæring, rett til å ta et fagbrev og rett til å få en læreplass eller et likeverdig tilbud. For å redusere frafallet er det viktig å styrke elevenes valgfrihet og påvirkning over egen skolehverdag og sikre læreplass til dem som velger yrkesfaglige løp.

Vårt mål er å skape en skole der alle elever får muligheten til å dyrke og utvikle sine egne ferdigheter og interesser.

Vefsn Venstre vil:
● Samarbeide tett med fylket for å styrke de gode fagmiljøene vi allerede har og sikre at vi har et bredt tilbud tilpasset våre unge og vårt lokalsamfunn.
● Intensivere arbeidet med å sikre alle læreplass og dimensjonere lærlingtilbudet i kommunen for å sikre at lærlingene får arbeidsmuligheter i sine nærområder.
● Legge til rette for økt samarbeid mellom bedrifter og Nav for å få gitt kompetansebevis til ungdommer som faller utenfor skolen og arbeidsmarkedet.
● Opprette og beholde linjer som er viktig for Vefsn-samfunnet.
● Utvide tilbudet til voksne som ønsker å fullføre videregående opplæring, enten med fagbrev eller studiekompetanse.
● Vektlegge bedrifter med lærlingordninger i offentlige anskaffelser.

Høyere utdanning – Studentbyen Mosjøen

Mulighetene til å tilby høyere utdanning er avgjørende for å skape levende lokalsamfunn i hele Norge. Samfunnet er i stadig utvikling, og med et økende behov for ny og kreativ kompetanse er det viktig at relevante utdanninger finnes lokalt. Venstre vil jobbe for å legge til rette for utdanning i regi av eller i tett dialog med lokalt næringsliv, med mål om å dekke behovet for kompetanse i regionene.

Venstre vil også arbeide for gode studentmiljøer. Det innebærer at kommunen sørger for at studentene får den fysiske og psykiske helsehjelpen de har krav på, og legger til rette for sosiale møteplasser.

Vefsn Venstre skal legge til rette for at alle som ønsker å ta utdanning får muligheten til å gjøre det i Vefsn, men Mosjøen bør ikke bli en studentby på den tradisjonelle måten. I stedet for et begrenset studietilbud som er styrt fra de store byene, vil vi ha et uavhengig campus som tilbyr de unge frihet til å velge sin egen utdanning og helst i samarbeid med en lokal bedrift.

Vi tror dette kan sikre fremtidig rekruttering av kompetent arbeidskraft. Studenter er mennesker som har behov for kontakt, og ikke bare med sine medstudenter. Vi må legge til rette for at unge studenter kan skrive sin master- eller doktorgradsoppgave i nært samarbeid med bedrifter og organisasjoner Vefsn. De som kommer hit vil få en tettere knytning til våre fagmiljøer og vår kommune. Noen vil også finne kjærligheten her.

Vår ambisjon er at Mosjøen skal ha minst like mange studenter som elever ved Mosjøen videregående skole. Vi får da en dobling i antall unge under utdanning og en markant økning i antall unge i aldersgruppen 18-25. Campus og studentboliger må ligge i eller nært sentrum, slik at de unge bidrar til en mer levende og livlig by.

Vefsn Venstre vil:
● Etablere et uavhengig campus som tilbyr de unge frihet til å velge sin egen utdanning og helst i samarbeid med en lokal bedrift.
● Legge til rette for at studenter kan skrive sin master- eller doktorgradsoppgave i Vefsn, i samarbeid med lokale bedrifter og prosjekter.
● Bidra til at kommunen tar ekstra ansvar for å skape et godt studiemiljø, gjennom trygge møteplasser hvor unge kan være seg selv sammen med andre uten å måtte bruke penger.
● Legge til rette for utbygging av studentboliger, med mål om å sikre at alle studenter som ønsker det, skal kunne leie en rimelig studentbolig med akseptabel standard.
● Legge til rette for at studentene får et kulturelt tilbud.

Kapittel 2 – Flere lokale arbeidsplasser

Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalmiljøer, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Venstre vil at man enkelt skal kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil. For Venstre handler en vellykket næringspolitikk om hvilken kompetanse man kan bidra med, ikke om hvor man holder til.

Sykehuset – en hjørnesteinsbedrift

Sykehuset i Mosjøen er med sine 300 ansatte en av de største arbeidsplassene i Vefsn. Uten sykehuset vil 300 kompetente mennesker forsvinne fra vår by, og ta med seg sin familie, sin kreativitet og sine bidrag til fellesskapet. Vi kan legge til rette for, og håpe på at noen av dem vil bli boende i Vefsn og pendle til sine nye arbeidssteder. Men dette er en svak strategi når sykehuset skal samles på Mo i Rana og i Sandnessjøen.
Konsekvensene for Vefsn vil bli svært dramatiske. Et tap av 300 sykehusstillinger kan bare sammenlignes med at Alcoa Mosjøen blir lagt ned. For hver stilling vi mister på sykehuset vil minst én annen vefsning bli oppsagt på grunn av økonomiske ringvirkninger. Venstre er svært kritisk til at verken formannskapet, ordføreren, kommunedirektøren eller næringssjefen har tatt denne realiteten inn over seg. Vi må ta grep og det haster.
Vefsn Venstre vil derfor kjempe for at staten kompenserer hver eneste sykehusansatte vi mister, med nye kompetansearbeidsplasser i gode fagmiljøer. Dette kan kommunen kun få til, gjennom et kontinuerlig lobbyarbeid mot fylket, fylkestinget, Stortinget, regjeringen og departementene.

Vefsn Venstre vil:
● Aktivt kjempe mot nedleggelse av sykehusarbeidsplasser i Vefsn, hvor hovedbegrunnelsen er at samfunnet vil bli alvorlig rammet og ute av stand til å opprettholde dagens tilbud innen skole og eldreomsorg.
● Aktivt kjempe for at hver stilling som forsvinner fra Vefsn må kompenseres med nye statsfinansierte kompetansearbeidsplasser i attraktive fagmiljøer. Dette er avgjørende for å sikre kommunale inntekter for å opprettholde dagens tilbud til Vefsns innbyggere

Lokal næringspolitikk

Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi kommuner som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

Vefsn Venstre vil:
● Aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.
● Støtte oppstartsgeneratorprogrammer som gir nye gründere bistand i etableringsfasen.
● Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige for å oppfordre til deling av ideer, nettverk og kunnskap.
● Gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner.
● Vurdere å dele opp anbud i mindre kontrakter for at lokalt næringsliv kan delta i anbudskonkurransene.
● Eksperimentere med nye former for samarbeid mellom det offentlige og private, med mål om å stimulere bedriftene i en mer bærekraftig og grønn retning.
● Bidra til at lokale bedrifter bruker eksisterende finansieringsordninger som SkatteFUNN, for eksempel gjennom næringshager.
● Etablere egne strategier for digitalisering i kommunene og fylkene i samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og delta i prosjekter som skal gjøre data tilgjengelig i formater som kan brukes til å utvikle lokalt næringsliv og forbedre det offentlige tjenestetilbudet.

Stedsuavhengige arbeidsplasser

Hvis vi vil ha et mangfoldig og kreativt næringsliv, er det essensielt at det legges til rette for at arbeid kan gjøres fra hvor som helst. Med nye digitale tjenester og samhandling fra ulike steder er det et mål for Venstre å jobbe for et arbeidsmarked som fungerer sømløst, også for dem som jobber desentralisert.

Vefsn Venstre vil:
● Legge til rette for at flere kan arbeide fra «huber» over hele Norge – ikke bare fra hovedkontorbygg.
● Stimulere til etablering av lokale kontorlandskap for satellittkontor, slik at flere kan kombinere jobb med ferie når de ønsker det.
● Bygge ut god bredbåndsdekning for å gjøre det enklere å jobbe desentralisert.
● Bedre nettverkstilgangen på kollektivtransport for å tilrettelegge bedre for arbeidsreiser.
● Legge til rette for at det skal være enkelt å pendle miljøvennlig, slik at man kan jobbe noen dager lokalt og noen dager på arbeidsplassen.
● Innføre tiltak for at arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved hjemmekontor, for eksempel gjennom å utrede et hjemmekontorfradrag.

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Arbeid gir oss økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og medborgere. Å delta i arbeid er også helt avgjørende for inkludering og integrering. Det bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig nok til å passe for folk med ulike forutsetninger. Kommunene og lokalsamfunnene spiller en viktig rolle i å inkludere flere gjennom ordninger som brukerstyrt personlig assistent (BPA), introduksjonskurs som leder til deltakelse i arbeidslivet, og samarbeid om tilrettelegging hos bedriftene.

Norske arbeidsplasser er avhengige av å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. I intensive perioder vil mange bedrifter også ha behov for innleide medarbeidere. Derfor er det særlig viktig for mange lokalsamfunn at vi opprettholder god tilgang på slik arbeidskraft og sørger for at de som kommer, har et godt og ryddig arbeidsforhold mens de er her.

Vefsn Venstre vil:
● At kommunene tar sitt samfunnsansvar og sørger for at flere kommer seg inn i arbeidslivet, ved å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne.
● Sørge for at tilgangen på individuelt tilpasset assistanse, for eksempel tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), skal være tilgjengelig og fremme likestilling.

● Styrke sosialtjenestene med økte ressurser til å yte tett og individuell oppfølging for å hjelpe flere ut i ordinært arbeid.
● Styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskapet og kompetansegapet.

Kapittel 3 – Helse og omsorg i lokalsamfunnet

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Samtidig mener Venstre at hver enkelt i større grad bør kunne bestemme hvem man mottar tjenestene fra. Dessverre er det ikke alle som har ressursene eller kunnskapen til å ta valg på egne premisser. Venstre vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv.

For at alle skal kunne leve et godt og selvstendig liv lenger, må samfunnet forebygge mer og reparere mindre innenfor både psykisk og fysisk helse. Tidlig innsats og mer inkludering kan bidra til å forhindre utenforskap og sette flere i stand til å delta i samfunnet på like premisser.

Helsetjenester og psykisk helse

Venstre vil føre en helsepolitikk som sikrer alle tilgang til et godt helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå eller pårørendes ressurser. Når flere helsetjenester er blitt flyttet over fra staten til kommunen, stiller det høye krav til kommunehelsetjenestene og fastlegetjenesten, men det gir også mulighet til å tilpasse tjenestene til innbyggernes behov. For å gi pasientene et bedre tilbud og fastlegene en bedre hverdag må staten øke basistilskuddet.

Tilbudet til personer som sliter med psykiske helseplager og lidelser, er ikke godt nok. Venstre vil sikre rask og god psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbudet og styrke ettervernet. Vi vil senke terskelen for behandling ved å etablere lavterskeltilbud om psykisk helsehjelp og jobbe tett opp mot statlige helsemyndigheter for å sikre at kapasiteten i spesialisthelsetjenesten er god nok.

Vold i nære relasjoner er både en helsemessig og sosial utfordring. Kommunene har et betydelig ansvar for å forebygge og bistå personer av begge kjønn, og eventuelle barn, og for å sikre kunnskap i lokalsamfunnet om opplysnings- og avvergingsplikt. Krisesentrene må sikres lokaler, kompetanse og driftsmidler som oppfyller lovmessige krav.

Der det er mistanke om overgrep mot barn, må vi sikre at forholdene omkring avhør er slik at barnets sikkerhet og trygghet ivaretas. Barnehus ivaretar slike hensyn, men altfor mange barn har altfor lang reisevei til barnehusene.

Vefsn Venstre vil:
● At flere kommuner skal få tilbud om en koordinator som hjelper til med å navigere i systemet, slik at alle får den hjelpen de har krav på.
● Sikre fastlegeordningens evne til å gi trygg og god pasientbehandling til innbyggerne gjennom å sørge for en tydeligere oppgavefordeling, attraktive arbeidsvilkår for legene med flere muligheter til spesialiseringsløp og kommunalt kjøp av hjemler.
● Tilby sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere en arbeidshverdag hvor det er mulig å stå i heltidsstilling, blant annet gjennom å se på alternative turnusordninger, økt bemanning og avlastning for arbeidsoppgaver som kan løses av andre yrkesgrupper.
● Etablere frivilligsentraler og frisklivssentraler med lavterskel helsetilbud som fysioterapi, demenskoordinator, kreftkoordinator og kommunepsykolog.
● Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom som har psykiske plager.
● Bruke helsestasjonen som et verktøy for å samordne tjenestene for både barn, ungdom og eldre på ett sted.
● Bruke kommunepsykologene i det forebyggende folkehelsearbeidet.
● At det på kommunens nettsider skal være lett å få oversikt over tilgjengelige psykologers ventetid og spesialiseringsområde og søkerens rettigheter ved avslag.
● Bygge ut FACT-tjenesten (fleksibel aktiv oppsøkende behandling).
● Sørge for at det finnes et godt helsetilbud også under ferieavvikling.
● Jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet, skal få et fast antall personer å forholde seg til når de trenger det.
● Ha et mangfold av boformer – blant annet omsorgsboliger og bofellesskap – slik at man kan få en bolig som er tilpasset etter hvor godt man klarer seg selv.
● At krisesentrene sikres nødvendige ressurser for drift i lokaler som oppfyller lovkrav.
● At det må finnes barnehus innenfor akseptabel reisevei.
● Sikre bo- og tjenestetilbud i tråd med FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD)
● At alle kommuner som et minimum skal følge statens veiledende satser for sosialstønad.
● At alle kommuner skal åpne opp for private tilbydere av BPA-tjenester.

Lokal ruspolitikk

Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum og gi folk muligheten til å leve et trygt og godt liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling framfor straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere et værested for rusavhengige, redusere ventetiden for behandling, legge til rette for rustestingsapparater og øke støtten til frivillige aktører på rusfeltet.

Vefsn Venstre vil:
● Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, slik at de er sikret umiddelbar helsehjelp, et botilbud og nødvendig behandling for dem som ønsker det, uten ventetid.
● Satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk.
● Gjennomføre et prøveprosjekt med regulert omsetning av cannabis i kommuner som ønsker det.
● Samarbeide med allerede etablerte offentlige tjenester om å etablere brukerrom for rusavhengige.
● Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.
● Utvide ordninger med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i alle deler av landet.
● Jobbe for å etablere anonyme tilbud om rusmiddeltesting for å forhindre bruk av farlige stoffer.

Økt frihet i alderdommen

Hver enkelt av oss har ulike ønsker om og forventninger til hvordan alderdommen vår skal være. Venstre vil møte alle eldre med et tilbud som gir valgfrihet og tar i bruk teknologi slik at alle får muligheten til å leve et så fritt, selvstendig og innholdsrikt liv som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud som er tilpasset behovene og interessene deres, dekket av det offentlige.

En av de store utfordringene i årene framover er å sørge for at det finnes nok sykepleiere og helsefagarbeidere til å dekke behovet for slike tjenester. Mange kommuner har en aldrende befolkning og samtidig vanskeligheter med å rekruttere kompetent arbeidskraft til å levere gode helse- og omsorgstjenester.

Vefsn Venstre vil:
● Ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som man tar hensyn til eldre uten digital kompetanse.
● Satse på hjemmerehabilitering slik at eldre raskest mulig kan komme tilbake i vanlig form etter sykdom og skade.
● Stimulere til at flere eldre tar ansvar for sin egen bosituasjon, og legge til rette for nye typer boliger med mer fellesskap.
● At kommunene er svært bevisste på å bruke rett kompetanse til rett oppgave slik at man utnytter de tilgjengelige personalressursene best mulig.
● Legge til rette for at sykehjem og omsorgsboliger har et tilpasset tilbud som reflekterer enkeltmenneskers interesser og ønsker.
● At flere kommuner er demensvennlige og tilbyr avlastning for pårørende og aktivisering for personer med demens.
● Tilrettelegge for et mer sømløst samarbeid på tvers av hjemmetjenesten, helsetjenesten og frivilligheten for å motvirke underernæring og ensomhet blant eldre.
● Være åpen for en blanding av ideelle, kommersielle og kommunale sykehjem.
● Sørge for at maten på bo- og omsorgshjemmene har høy kvalitet og er tilpasset den enkeltes vaner og ønsker, blant annet ved å involvere beboerne så langt som mulig ved måltidene.
● Ha et rikt aktivitetstilbud på bo- og omsorgshjemmene som er tilpasset det mangfoldet av mennesker som bor sammen de siste årene av livet.
● Gi tilbud om GPS-sporing for å øke radiusen og friheten til de eldre der det foreligger samtykke.

Bedre barselomsorg

Det er kommunen som har ansvaret for å følge opp familien og den nyfødte når de kommer hjem fra sykehuset. Venstre vil ha et løft i det kommunale barseltilbudet. Norge er regnet som et av verdens tryggeste land å føde barn i. Samtidig er fødsels- og barselomsorgen under press over hele landet, og altfor mange kvinner får ikke den omsorgen de trenger og har krav på. Det er store ulikheter i hvilket tilbud familier møtes med, avhengig av hvor i landet de bor. Venstre vil styrke fødsels- og barselomsorgen over hele landet. Kommunene må samarbeide tettere med spesialisthelsetjenesten for å tilby en mer helhetlig fødsels- og barselomsorg, og kommunene må styrke kompetansen og bemanningen på helsestasjonene.

Vefsn Venstre vil:
● Styrke oppfølgingen i første trimester og i forbindelse med abort.
● Jobbe opp mot staten for å stanse de planlagte reduksjonene i antall liggedøgn på sykehus for kvinner i barsel.
● At alle kommuner i løpet av de første fire ukene etter fødsel tilbyr nye familier en oppfølgingssamtale der mors og fars mentale helse er tema, for å forebygge fødselsdepresjon hos foreldre.
● At alle helsestasjoner tilbyr kompetent ammehjelp og fysioterapi etter fødsel.
● Øke bemanningen på helsestasjonene, utvide åpningstidene og sørge for at tilbud om hjemmebesøk etter fødsel gis automatisk, i tråd med nasjonale retningslinjer.
● At det legges til rette for sykehus-/barselhotell for dem som har lang reisetid fra hjemmet.
● Øke utdanningsnivået for sykepleiere og jordmødre og etablere styrkingsmidler etter modell av satsningen på psykisk helse og rus.

Kapittel 4 – Et levende lokalsamfunn

By- og stedsutvikling skaper viktige rammer for hverdagslivet, og en viktig del av politikken er derfor å bidra til gode omgivelser og boligområder. Derfor er det viktig at vi utformer lokalsamfunnene med inkluderende offentlige rom som legger til rette for at man kan leve et miljøvennlig og godt liv.

Gode lokalmiljøer har også et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives med. Venstre mener at vi får et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne hvis kulturen, idretten og frivilligheten får frihet til å utfolde seg. Kommunen spiller samtidig en viktig rolle i å legge til rette for både organiserte og egenorganiserte aktiviteter og et trygt og attraktivt uteliv.

Gode kulturmiljøer er sentrale i levende lokalsamfunn landet rundt. Kulturmiljøene er utgangspunkt for de kulturbaserte næringene, kulturvern bidrar til det grønne skiftet gjennom bevaring og gjenbruk, og kulturminner gjør steder mer attraktive. Venstre vil derfor ha økt satsning på kulturarv i fylkeskommunene og arbeide for at flere kommuner ansetter kulturminnekonsulenter og byantikvarer for å styrke den kulturfaglige kompetansen i stedsutvikling og byggesaksarbeid.

Trygge møteplasser for barn, unge og voksne
Barn og unge med ledig tid finner andre. I mangel på gode møteplasser henger de på kjøpesenteret og i biblioteket. Uten voksne til stede er det ingen regler for oppførsel og ingen kontroll med hvordan de behandler hverandre eller andre som er i nærheten.

Mange voksne har også behov for kontakt med andre på en trygg arena. Mange mennesker har av forskjellige grunner for lite kontakt med andre. Det kan være fordi de står utenfor arbeidslivet, psykiske lidelser, rusproblemer, ensomhet eller andre grunner.

Vefsn Venstre ønsker å skape og støtte trygge møteplasser for folk i alle aldre. Dette må være steder som er gratis å oppsøke og hvor du kan være akkurat som du er uten fare for mobbing eller trakassering. Det er avgjørende at møteplassene har ledere eller frivillige som deltar og ser den enkelte, og at møteplassene har åpent på tidspunkt hvor det er behov.

Møteplassene kan med fordel knyttes til andre aktiviteter, men uten at det er et krav eller forventning til at man må delta i dem. Kirkens bymisjon er et godt eksempel på dette, hvor kafeen er åpen for alle og det er frivillig å delta på de aktivitetene som bymisjonen tilbyr.

Vefsn Venstre vil:
● Øke støtten til nye og eksisterende møteplasser som Quales kafe og Kirkens bymisjon, slik at de kan øke tilbudet og ha lengre åpningstider.
● Legge til rette for at det etableres møteplasser etter skoletid i tilknytning til eksisterende barne- og ungdomstilbud som kulturskolen, idrettsparken, biblioteket eller andre organisasjoner.
● Sikre at vi har en velfungerende frivillighetskoordinator som bistår møteplassene med blant annet kontakt med kommunen, skriving av søknader og kontakt med næringslivet.

Attraktivt uteliv
Utelivet er en viktig del av mange lokalmiljøer. For å skape gode møteplasser i utelivet trenger vi fleksibilitet og flere alternativer for innbyggerne. Serveringsnæringen skal tilby noe for enhver smak, samtidig som vi skal sørge for at bedriftene drives på en trygg og forsvarlig måte.

Vefsn Venstre vil:
● Utvide skjenketidene og åpne for mer differensierte og lokalt bestemte åpningstider basert på kulturell profil, avstand fra boligområder m.m.
● Åpne for at det kan gis salgs- og skjenkebevilling til flere former for næringsvirksomhet, som bokhandler og klesbutikker.
● Sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår og slå hardere ned på useriøse utelivsaktører, blant annet gjennom systematiske kontroller.

Stedsutvikling
Gode lokalsamfunn er avhengig av en stedsutvikling som skaper attraktive nærmiljøer der folk bor og lever livet sitt. Det kan vi sørge for blant annet ved å sikre nærhet til gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, arbeidsplasser og private tjenester. For Venstre er det avgjørende å sikre god medvirkning fra innbyggerne i forbindelse med stedsutvikling.

Vefsn Venstre vil:
● Øke satsningen på lokal bokvalitet ved å sikre et mangfold av aktiviteter og tilbud i nærheten av der folk bor.
● Etablere flere gågater, miljøgater og bilfrie soner i lokalsentre for å legge til rette for handel og lokalt næringsliv.
● Legge til rette for gang- og sykkelstier.
● Fortette langs kollektivakser i byer og tettsteder slik at færre blir avhengige av bil.
● Utvikle kompakte lokalsentre etter modell fra «femminutterssamfunnet».
● Sørge for god balanse mellom klima- og miljøvennlig boligutvikling og ivaretakelse av kulturvern og kulturminner.
● Bidra til at det etableres flere nyskapende og inkluderende boformer som muliggjør en bærekraftig livsstil.
● Ta vare på mer natur og sikre tilgang til lokale bymarker, utfartsområder og turveier.
● Etablere flere grøntområder, også i form av parkarealer på tak.
● Sørge for universell utforming av bygg og anlegg i kommunen.
● Gi kommunene lovhjemmel til å innføre en egen destinasjonsavgift eller et besøksbidrag fra turister der inntektene skal gå til å styrke kommunens tilbud til fastboende og turister – eksempelvis på offentlige toaletter eller i forbindelse med skilting og kulturtilbud.

Kultur – kulturbyen Mosjøen
Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår, og det bør legges til rette for et mangfold i kulturtilbudet. Alle generasjoner bør ha tilgang til et godt og variert kulturtilbud, og det er viktig at det er tilgjengelig for alle. Kulturskolen spiller en sentral rolle i det lokale kulturlivet og bør være priset og lokalisert på en slik måte at den er tilgjengelig for alle. Venstre vil bidra til å lette forholdene for breddeidretten og sørge for et variert tilbud.

Vefsn Venstre vil:
● Sikre at byjubileet Mosjøen 150 år blir en fest for alle og en plattform for ny kulturell aktivitet i Vefsn.
● Støtte og bygge opp gode kulturarenaer, også for egenorganisert kulturliv.
● Bygge ny kulturskole i tilknytning til kulturhus.
● Støtte opp om kreative næringer, både etablerte og nye, og skape et miljø for samarbeid og utvikling.
● Sikre at Festspillene Helgeland har forutsigbar økonomi gjennom økte og langsiktige tilskudd fra kommunen.
● Spille en aktiv rolle i planlegging og bygging av nytt museumsbygg.
● Sørge for at offentlige kulturtilbud er økonomisk tilgjengelige for alle.
● Sikre kulturelle møteplasser for alle aldersgrupper.
● Etablere meråpent bibliotek.
● Utvide bruksområdet til biblioteket til å omfatte sosiale møteplasser, og kreative verksteder.
● Redusere prisen på kulturskolen for lavinntektsfamilier.
● Ha målrettede ordninger som gjør det mulig for alle å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomisk situasjon.
● Reetablere Vefsn musikkråd slik at kulturlivet får et talerør mot kommunen slik idretten har gjennom idrettsrådet.
● Reetablere dirigentstøtteordningen. Dette er en liten kostnad for kommunen, men har avgjørende betydning for korpsene og korene i Vefsn
.● Øke støtten til distriktsmusikerordningen og jobbe mot fylket for å øke tilskuddet derfra. Distriktsmusikerne er en svært viktig del av staben i kulturskolen.

Idrett – samhold og livsutfoldelse
Den lokale idretten er et svært viktig tilbud til våre innbyggere i alle aldre. Det handler om folkehelse og livsutfoldelse. Idretten må legge til rette for deltakelse i alle aldre. Venstre vil bidra til å lette forholdene for breddeidretten og sørge for et variert tilbud.

Vefsn Venstre vil:
● Sikre at storhall-prosjektet blir gjennomført på en slik måte at alle idrettene blir representert.
● Prioritere midler til breddeidrett for å skape inkluderende idrettsarenaer.
● Sørge for å holde prisene nede for barneidretten, slik at vi sikrer at alle har mulighet til å delta.
● Sørge for at Vefsn kommune går foran i arbeidet med å eliminere bruken av granulater på kunstgressbaner.
● Ha målrettede ordninger som gjør det mulig for alle å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomisk situasjon.

Frivillighet
Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte. Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Vefsn Venstre vil:
● Gjøre egnede offentlige lokaler tilgjengelige for lag og foreninger på en enkel måte.
● Øke kommunenes kompetanse om frivillighet og utvikle lokale frivillighetsplaner i samarbeid med de frivillige lagene og foreningene.
● Etablere en frivillighetskoordinator i alle kommuner som skal ha ansvar for å bistå og representere frivilligheten inn mot kommunen, og som skal bidra til at innbyggerne får god oversikt over de frivillige organisasjonene.
● Minske byråkratiet opp mot frivilligheten i forbindelse med søknader om midler og enkle byggesøknader.
● Sikre en god arbeidsdeling mellom kommunene og frivilligheten i de tilfellene der frivilligheten tar seg av oppgaver som grenser opp mot kommunens ansvarsområde.
● Sikre at frivilligsentralen har økonomi til å legge til rette for mer frivillig arbeid.
● Legge til rette for en kommunal folkehelsedag der frivilligheten får fremmet sine aktiviteter og muligheten til å engasjere seg.
● Etablere nøytrale tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner.
● Øke støtten til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i kommunene og legge til rette for flerårige støtteordninger.
● Ha medvirkningsorganer for barn og unge som har rett til å få sine saker vurdert av kommunestyret.

Attraktivt uteliv
Utelivet er en viktig del av mange lokalmiljøer. For å skape gode møteplasser i utelivet trenger vi fleksibilitet og flere alternativer for innbyggerne. Serveringsnæringen skal tilby noe for enhver smak, samtidig som vi skal sørge for at bedriftene drives på en trygg og forsvarlig måte.

Vefsn Venstre vil:
● Utvide skjenketidene og åpne for mer differensierte og lokalt bestemte åpningstider basert på kulturell profil, avstand fra boligområder m.m.
● Åpne for at det kan gis salgs- og skjenkebevilling til flere former for næringsvirksomhet, som bokhandler og klesbutikker.
● Sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår og slå hardere ned på useriøse utelivsaktører, blant annet gjennom systematiske kontroller.
● Videreføre samarbeidet med politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene for å avdekke økonomisk kriminalitet og brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø og HMS.
● Øke antallet diskrimineringskontroller i utelivet for å bekjempe rasisme og annen diskriminering.
● Legge til rette for bruk av «amnesty boxes», der man kan kvitte seg med illegale rusmidler, for å redusere omfanget av rusbruk i utelivet.
● Hindre diskriminering ved å øke kunnskapen hos skjenkebevillingshavere og ‑kontrollører om at personer med ulike funksjonsnedsettelser kan framstå som beruset.

Asyl og integrering
Norge skal være en trygg havn for folk på flukt. Venstre vil møte flyktninger med respekt og medmenneskelighet og gi dem muligheten til å skape seg et bedre liv. Det er viktig å få folk ut i skole, arbeidsliv og fritidsaktiviteter for å sikre rask og god integrering. Venstre vil gi flyktninger og asylsøkere flere rettigheter og støtte opp om private og ideelle initiativer for bedre integrering og inkludering.

Vefsn Venstre vil:
● Jobbe for rask bosetting av flyktninger.
● Sikre reell tilgang på grunnleggende helsetjenester til papirløse og personer uten fast opphold i Norge.
● Gi asylsøkere rett til videregående opplæring.
● Ha en forsøksordning som gjør det enklere å jobbe under asylsøknadsprosessen.
● Styrke introduksjonsprogrammet og gjøre det lettere å kombinere deltakelse med ordinært arbeid.
● Tilby fadder- og praktikantordninger for flyktninger.
● Samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere og etablere møteplasser der innvandrerne kan bli kjent med resten av lokalsamfunnet.
● Sikre barn i mottak muligheten til å delta på ordinære fritidsaktiviteter.
● Jobbe for flere fritidstilbud etter skolen i regi av både private og kommunale aktører.

Kapittel 5 – Klimavennlige lokalsamfunn

Klimakampen er i bunn og grunn en frihetskamp. Det handler om å gi barna mulighet til å leve et godt og trygt liv nå og i framtiden. Vi må ta vare på naturen og alle de godene kloden som økosystem tilbyr oss, slik som mat, rent vann og ren luft. Vefsn Venstre vil at det skal være enkelt, både for lokalsamfunn og enkeltmennesker, å bidra i klimakampen og leve et godt liv med et lite miljøavtrykk.

Kampen for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. Det er summen av små og store grønne handlinger og tiltak som vil gjøre Norge klimanøytralt. For Vefsn Venstre er det viktig at vårt lokalsamfunn bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslipp der vi kan. Vi stiller derfor til valg for å kutte lokale klimagassutslipp og redusere sløsning med energi.

Lokale klimatiltak
Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som får ned de lokale utslippene. Det viktigste kommunen kan gjøre, er å legge til rette for grønn næringsutvikling og ta i bruk det handlingsrommet vi har til å lede an i klimaarbeidet. Kommunen står blant annet for en stor andel av innkjøpene i Vefsn, og ved å stille strenge klima- og miljøkrav i anskaffelsene kan vi oppnå store utslippskutt og bidra til at grønne produkter og tjenester kommer inn på markedet.

Vefsn Venstre vil:
● Innføre klimabudsjett og klimaregnskap innen 2025 og underlegge disse revisjon. Disse skal gjelde alle direkte utslipp i kommunene og ikke bare de kommunale virksomhetenes utslipp.
● Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser både der kommunen selv er byggherre og i private utbygginger.
● Stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser og styrke kommunenes kompetanse om klimakrav i anbudsprosesser.
● Etablere karbonfangst og ‑lagring på alle større punktutslipp, blant annet på avfalls- og forbrenningsanlegg, der det er mulig.
● At klimagevinsten i rehabilitering framfor rivning alltid skal vurderes i kommunale eiendomsprosjekter.
● Stille krav om streng klima- og miljøsertifisering av alle nye bygg.
● Kreve klimatilpasning i alle prosjekter, blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering, for eksempel gjennom økt bruk av grønne tak.

Lokal energiproduksjon og energieffektivisering
Kommunene kan oppnå store klimakutt gjennom økt produksjon og bruk av fornybar energi. Mange kommuner har allerede satt i gang fornybarprosjekter, men det er mulig å integrere produksjon av fornybar energi både ved nybygg og i forbindelse med rehabilitering av gamle bygg. I tillegg kan kommunen gjøre det mer attraktivt for innbyggerne og bedriftene å starte opp lokal, fornybar energiproduksjon.

Nesten alt avfall kan komme til nytte igjen som råvarer i nye produkter eller i energiproduksjon. Dette vil bidra til en sirkulær økonomi og samtidig redusere utslipp av klimagasser og miljøgifter fra avfall.

Vefsn Venstre vil:
● Stille krav om at fjernvarmeanlegget utvides hver gang veier graves opp, slik at fjernvarme kan brukes i flere bygninger i Mosjøen og vi reduserer utslippet av spillvarme til Vefsnfjorden.
● Stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye større bygg, og på sikt eksisterende bygg, for å bidra til klimatilpasning og økt biologisk mangfold.
● Gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem gjennom forenkling av lokale regelverk.
● Kartlegge potensialet for jord-/bergvarme i kommunene og stille krav om bruk der dette egner seg.
● Etablere lokale klima- og energifond som gir tilskudd til energieffektivisering og klimavennlige løsninger i lokalsamfunnet basert på private initiativ.
● Stille krav om energieffektivitet i kommunens egne nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
● Innføre støtteordninger for rentbrennende peiser eller alternativ oppvarming for å redusere svevestøv.
● Miljøsertifisere bygg gjennom BREEAM-standarden eller tilsvarende strenge miljøstandarder.
● Stille krav om bruk av landstrøm for alle ferger og cruiseskip der det er mulig.
Jobbe for å redusere offentlig energibruk, for eksempel ved å bruke sensorstyrt belysning i offentlige bygninger og langs veier.

Kapittel 6 – Mer natur

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. For Venstre har naturen verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve et godt liv. Natur er en forutsetning for matproduksjon, medisiner, rent vann og ren luft. Ikke minst er naturen vår aller viktigste forsikring mot ødeleggende klimaendringer, både ved at den binder opp klimagasser, og ved at den beskytter oss mot flom, hetebølger og andre konsekvenser av høyere temperaturer. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene.

Dessverre blir det stadig mindre naturareal i Norge, med tap av biologisk mangfold og utslipp av klimagasser som konsekvenser. Venstre vil at vi skal verne om naturen, og at Norge innen 2030 skal restaurere og reetablere mer natur enn det som går tapt. Det betyr ikke at vi skal stanse utviklingen av kommuner og næringsliv, men vi må sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på bekostning av naturen. Det må lønne seg å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned.

En arealpolitikk for mer natur
Arealendringer er den største trusselen mot naturen. Dermed ligger svært mange av virkemidlene for å ta vare på mer natur hos kommunene gjennom arealpolitikken de fører. Venstre vil ta vare på mer natur lokalt og stramme inn arealpolitikken for å hindre ytterligere nedbygging.

Å ta vare på mer natur er bra for lokalsamfunnet. Mer skånsomme utbygginger og mer rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både næringslivet og innbyggerne. For å stanse tapet av naturmangfold må Norge bli arealnøytralt. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer framfor å bygge ut mer natur. Vi må stanse arealforbruket. For å kunne måle arealnøytralitet vil Venstre innføre arealregnskap og naturbudsjett i kommunene.

For å redusere presset på naturen vil Venstre også innføre en arealavgift som innebærer at det koster å bygge ned natur og matjord. Utvikling og fortetting bør skje i områder som allerede er utsatt for menneskelige inngrep. Særlig hytteutbygginger i høyfjellet og i strandsonen utgjør en stor belastning for naturen og for friluftsinteressene.

For å sikre naturens rettssikkerhet er det viktig at det finnes en reell mulighet til å overprøve forvaltningsvedtak på et uavhengig og upartisk nivå.

Vefsn Venstre vil:
● Kartlegge natur i kommunene og innføre naturbudsjetter.
● Stille krav om arealregnskap ved nye prosjekter.
● Innføre statlige belønningsordninger for kommuner som lykkes med arealnøytral utvikling.
● Begrense naturinngrepene ved utbygging av nye veianlegg og stille krav om erstatningsarealer ved tap av verdifull natur.
● Føre en stram dispensasjonspraksis der det dreier seg om naturarealer.
● Innføre strengere krav om å begrense de negative effektene hytteutbygging har på naturen.
● Forby all nedbygging av myr.
● Legge til rette for mer vern av naturområder, blant annet lokale markagrenser, fjellgrenser og statlig sikrede naturområder.
● Ha lokale planer for å ivareta og utvide parkarealer i tettbebygde strøk og sørge for at disse styrker det lokale artsmangfoldet.
● Utarbeide lokale marine verneplaner som et tillegg til de statlige planene.
● Lage lokale verneplaner for vassdrag og ferskvannsressurser i kommunen.
● Utrede innføringen av en statlig natur- og miljøklagenemnd for arealvedtak som griper inn i naturområder.
● Styrke de regionale planene for å sørge for helhetlig arealplanlegging på tvers av kommunegrenser.
● Omgjøre mer gateareal og flere parkeringsplasser til fortaushager og mikroparker.

Sirkulær økonomi og gjenbruk
Nordmenn ligger i dag i verdenstoppen i forbruk per innbygger, med tre ganger større forbruk enn den gjennomsnittlige europeer. For å redusere belastningen som følge av naturbruk og begrense arealbruken til avfall må vi legge til rette for økt gjenbruk av materialer og deling av ressursene.

Sirkulær økonomi har som mål å redusere bruken av ressurser, kutte bruk av skadelige stoffer, ta vare på materialene lengst mulig, minimere utslipp og energiforbruk, ikke produsere avfall, sørge for at ressursene forblir lokalt, og utvikle nye arbeidsplasser.

En stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra produksjon og frakt av ulike varer. Venstre er tilhenger av gjenbruk, ombruk og sirkulær økonomi. Derfor vil Venstre lokalt jobbe for å etablere gjenbruksstasjoner og bruktbutikker og for å ta i bruk andre virkemidler som reduserer forbruket.

Vefsn Venstre vil:
● Samarbeide med lokalt næringsliv om å utvikle nye løsninger for bruk av overskuddsenergi og biprodukter til nye næringer.
● Lage en gjenbruksstrategi i kommunene som legger til rette for at kommuner kan velge brukt framfor nytt i alle anskaffelser der det er mulig.
● Legge til rette for mer gjenbruk av materialer og varer i anskaffelser og byggeprosjekter.
● Støtte opp om låne- og delingsordninger for håndverksmaskiner, turutstyr og lignende etter modell fra BUA-ordningen.
● Gjøre det enklere for innbyggerne å gjenbruke framfor å kjøpe nytt, for eksempel ved å etablere gjenbruksstasjoner ved avfalls- og sorteringsanlegg.
● Legge til rette for mer bildeling.
● Samarbeide med staten for å gjøre det enklere å gjenbruke og reparere, blant annet ved å jobbe for å redusere moms på reparasjon.
● Legge til rette for økt lokal produksjon og distribusjon av mat, blant annet ved å støtte opp under tiltak som REKO-ring og andre lokale matdistribusjonsordninger.
● Stille kommunale bygg til disposisjon for klesbyttedager og lignende arrangementer som oppmuntrer til gjenbruk.
● Øke skattefritaket for utleie av hytter.
● Stimulere til økt privat hyttedeling og til flere dele- og utlånsordninger for hytter.
● Styrke utdanningen innenfor rivning og demontering med sikte på å bedre gjenbrukskompetansen i byggebransjen.
● Støtte opp under tiltak som bidrar til at elektronikk heller repareres enn kastes.

Lokal forurensning og renovasjon
God luftkvalitet er viktig for lokalsamfunnet. Luftforurensning må bekjempes, blant annet med landstrøm i de store havnene, flere nullutslippsløsninger i kollektivtrafikken, vasking av veier for å redusere mengden veistøv og strenge tiltak mot piggdekk. Alle byer og tettsteder bør ha gode systemer for kildesortering.

Venstre vil stille krav om kildesortering i alle offentlige bygg. I tillegg mener vi at alle kommuner som et minimum må kreve at husholdningene sorterer mat-, plast-, glass-, metall- og pappavfall ut fra restavfallet.

Venstre vil at kommunene skal være aktive i arbeidet med å redusere tilførselen av plastavfall til naturen og havet, for eksempel ved å kutte bruken av engangsplast i egne virksomheter og ved å være piloter for forsøk med gjenbruksalternativer. Kommunene må også ta en aktiv rolle i opprydding langs elvebredder og strender.

Vefsn Venstre vil:
● Arbeide for å redusere lysforurensning.
● Modernisere vann- og avløpsanlegg for å hindre forurensning.
● Påse at alle kommuner har gode kildesorteringsordninger.
● Intensivere arbeidet mot marin forsøpling i kommunene og støtte opp om lokale initiativ for innsamling og resirkulering.
● At alle kommuner skal lage en handlingsplan mot plastforurensning.

Bedre dyrevelferd
Dyr har en egenverdi ut over den nytteverdien de har for oss mennesker og for samfunnet. Dyrenes velferd, helse og trygghet må sikres. Dyr må kunne utøve mer av sin naturlige adferd og ha et liv som er verdt å leve. I tråd med at kunnskapen om dyrevelferd og dyrenes vilkår stadig forbedres, må politikken følge etter. For at alle dyr skal kunne leve et godt og verdig liv, må dyrevelferd også ivaretas i lokal politikk og forvaltning.

Vefsn Venstre vil:
● Jobbe for at det etableres gode og forpliktende samarbeidsforum mellom kommuner og dyrevernorganisasjoner.
● Tydeliggjøre hvilke offentlige instanser som har ansvar for å ivareta skadde dyr.
● Jobbe for at kommunene har egne dyrevelferdsplaner.
● Jobbe for at dyrevelferd ivaretas i arealplaner.