Verdens miljøverndag: Menneskehetens framtid

For Venstre er det et grunnleggende prinsipp at vi skal leve slik i dag at det ikke går ut over fremtidige generasjoners mulighet til gode livsvilkår. Vårt samfunn er ikke bærekraftig. Vi overforbruker verdens ressurser og tar store sjanser i hvordan vi manipulerer naturen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Jan Kløvstad medlem i Venstres prinsipprogramkomité og leder i Arendal Venstre

Norge har et særlig moralsk ansvar som verdens rikeste land, oljenasjon og storforbruker av ressurser, for å bidra til løsninger på problemene. Når vi nå legger fram et utkast til hvilke prinsipper Venstre skal bygge politikken på det nærmeste tiåret, er miljøutfordringene større en noen gang før i menneskehetens historie. Venstre utarbeidet en handlingsplan for klimapolitikk allerede i 1989, og vi kan se at mye av de tidlige Venstreprognosene dessverre har slått til. Men nå må det enda sterkere lut til.

Klimaforandringene må stoppes
Klimaet på jorden endres gjennom store utslipp av klimagasser som skyldes menneskelig aktivitet. Samtidig utarmes “jordens lunger” — skog og hav. Klimaforandringene fører til at havnivået stiger betydelig, til mer ustabilt vær og økt ørkenspredning. Dette kan gi en dramatisk økning i antall klimaflyktninger, matmangel og aggressiv kamp om de resterende ressursene. De viktigste utfordringene i Norge er knyttet til energi og transport.

Bevare miljøets renhet og naturens mangfold
Forurensning til luft, jord og vann utgjør en økende trussel mot liv og helse mange steder i verden. Det biologiske mangfoldet er også truet. Sammen med klimaendringene påvirkning av naturmiljøet, setter dette stabiliteten i klodens økosystemer i fare.

Omlegging til et miljøvennlig samfunn
Miljøutfordringene kan løses på demokratisk vis. Da må demokratiet og det liberale samfunnssystemet forøvrig brukes til å legge om samfunnet i miljøvennlig retning. Det må tas hensyn til miljøet i alle sammenhenger. Kortsiktighet og særinteresser må vike der det er nødvendig, og føre var-prinsippet må ligge til grunn for alle beslutninger. Forbrukerne må alltid kunne velge miljøvennlig.

Venstres politikk

Klimaforandringene må stoppes
Norge skal både ligge i forkant i å redusere egne utslipp, og arbeide aktivt for internasjonale klimaregimer som bidrar til kostnadseffektive utslippsreduksjoner. Disse må utvides til også å gjelde utviklingsland og internasjonal transport. Venstre arbeider for bruk av grønne skatter, omsettelige kvoter og andre markedsmekanismer for å få ned klimautslippene både nasjonalt og internasjonalt. Norge skal redusere sine CO2 utslipp med minst to tredeler av 1990-nivået innen 2050

Markedsøkonomien bidrar til å begrense klimaendringene, når markedet tar opp i seg klimakostnadene. Dette vil gi mer klimavennlig produksjon og konsum.
Når borgerne har miljøvennlige alternativer, vil de ta miljøriktige valg.

Det skal stilles krav til næringslivsaktørene om å sørge for å gjøre null- og lavutslippsalternativer reelt tilgjengelig i markedet. Venstre vil satse vesentlig mer ressurser på forskning og innovasjon innenfor miljøvennlige energiformer og teknologi.

Venstre vil prioritere tiltak som sikrer energieffektivisering og overgang til alternativ energi. I byene skal det være et velutbygd, konkurransedyktig kollektivsystem. Venstre vil ha aktive tiltak for miljøvennlige, CO2-nøytrale biler. Det skal bygges ut høyhastighetsbane mellom de store norske byene som tidsmessig og prismessig konkurrerer ut flytransporten.

Bevare miljøets renhet og naturens mangfold
Forurenseren skal betale. Helse- og miljøskadelig forurensning av vann, luft og jordsmonn skyldes i stor grad markedssvikt, ved at den som forurenser ikke betaler den reelle pris for de skadene som miljøet påføres. Det skal også føres en avgiftpolitikk som gjør skadelige utslipp økonomisk ulønnsomt. Venstre vil også bruke virkemidler som forbud og krav for å begrense miljøskadelige utslipp.

Venstre vil stille strengere krav til offentlig informasjon om alle skadelige utslipp. Slik informasjon må også komme mye tydeligere frem på varedeklarasjoner slik at forbrukerne kan ta velinformerte valg når de handler varer og tjenester.

Fremtidige generasjoner har rett til ren natur. For at naturen skal bevares, krever dette vern av artsmangfold i både flora og fauna. Venstre vil derfor fortsette arbeidet for å verne viktige artsrike områder i Norge, først og fremst skog og hav.

Naturen og dyr har egenverdi. Venstre vil stille strenge krav til virksomheter som bruker dyr til kosmetiske eller underholdningsmessige formål.

Omlegging til et miljøvennlig samfunn
Miljøhensyn må mer effektivt være integrert i hele forvaltningen, på tvers av sektorgrenser.

Venstre vil kreve flere varedeklarasjoner, sertifiserings- og merkeordninger som setter forbrukeren i stand til å velge bort produkter og tjenester som innebærer negative konsekvenser.
Norge må bruke sin kompetanse som energinasjon og økonomiske ressurser til å få fram mer miljøvennlige energiformer. Venstre vil prioritere tiltak som sikrer energieffektivisering og overgang til alternativ energi. Den mest miljøvennlige teknologien skal benyttes. I boligbygging og annen byggevirksomhet skal det stilles krav om materialer og løsninger som er miljøvennlige og energieffektive.
Venstre vil ha en politikk som utfordrer næringsaktører til å tilby miljøvennlige produkter – eksempelvis – ha klare mål om andel miljøvennlig drivstoff.
Med Venstres miljøpolitiske historie, den britiske Stern-rapporten og det Venstreinitierte Lavutslippsutvalgets rapport som bakteppe, legger vi fram det mest ambisiøse og viktigste miljøprogrammet i norsk politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**