Hva kan Sande kommune og vi som bor i Sande, gjøre for å få redusert klimagassutslippene ?

Noen tror kanskje at en liten kommune og hver enkelt av oss som bor i kommunen, ikke kan få gjort noe for å få redusert utslippene av CO2.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er helt feil! Vi kan alle bidra i den livsviktige kampen for å få redusert utslippene. I 2005 ble det såkalte Lavutslippsutvalget oppnevnt av regjeringen. Utvalget skulle legge fram forslag til hvordan vi kan få redusert utslipp av klimagasser med 50 til 80 % innen 2005. Mye av det som kan gjøres, ligger utenfor det en kommune og hvert enkelt menneske kan bidra med, men det er sannelig en god del som kan gjøres lokalt også!

Natur

Foto: Luth

Lavutslippsutvalget foreslår bl.a. disse tiltakene:
Overgang til oppvarming ved hjelp av økt bruk av biomasse, bedre utnyttelse av solvarme og varmepumper.
Energieffektivisering i bygg.
Utbygging av småkraftverk.
Informasjonstiltak knyttet til klimaproblemet ved å forklare hvordan hver enkelt kan bidra til å redusere utslipp uten å få redusert sin livskvalitet.
Kommunen kan bidra til sikring av omsetning av biodrivstoff bl.a. ved å kjøpe lav- og nullutslipps-kjøretøy.
Kommunen kan gi støtte til varmesystemer som er basert på biobrensel og varmepumper samt rentbrennende ovner.
Offentlige innkjøp kan bli mer klimavennlige ved at ansatte som har ansvaret for kommunale innkjøp, får en omfattende opplæring slik at de kan bli motivert for å satse på klimavennlige innkjøp.

Sande Venstre har allerede sendt et brev om klimaproblemene til ordføreren. I brevet ber Sande Venstre om at kommunen setter i gang arbeidet med å lage en kommunal klimaplan. Det er ikke utelukkende enkelttiltak som er viktig å få til, men like viktig er det at våre holdninger og vaner blir endret som en følge av de alvorlige klimaproblemene vi står overfor.

Fred Fredriksen
Leder, Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**