Partiprogram 2023-2027

Vi jobber for tiden med partiprogrammet for 2023-2027. Dette er en åpen prosess der alle er velkomne til å komme med innspill og forslag.

Innspill kan sendes via epost til nestleder, Christina Leverkus: cmisaksen@gmail.com

Det er også mulig å delta på våre styremøter som er åpne for alle.

Neste styremøte er 9.11.2022 på Sande bibliotek.

Utkast til partiprogrammet per. 2.11.2022

 

Sande og Holmestrand Venstre.

Partiprogram 2023-2027

Venstres visjon for Holmestrand kommune.

 

 • Holmestrand kommune har et sterkt lokaldemokrati og grønne, levende lokalsamfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker.
 • I Holmestrand kommune har barn og unge gode skole- og fritidstilbud, og alle innbyggere har mulighet til å delta i frivillighet og fritidsaktiviteter, samt tilgang til sosiale møteplasser
 • Holmestrand kommune har gode og forutsigbare rammevilkår for bedrifter, og er godt tilrettelagt for grønne grundere og klimavennlig industri basert på smarte løsninger og framtidsrettet teknologi
 • Holmestrand kommune tar vare på natur-, kultur- og miljøressurser og er et senter for sirkulær økonomi i Norge

 

Klimavennlige lokalsamfunn og mer natur.

Vårt mål er et bærekraftig og sosialliberalt samfunn der mennesker kan leve sammen i balanse med naturen. Vi skylder kommende generasjoner tilgang til frisk luft, rent vann, biomangfold og levende landskap. Vi har nullutslippssamfunnet som en langsiktig visjon, og vil ha fokus på å være en av de ledende kommunene i Norge på utslippsreduksjoner i de kommende årene.

 

Sande og Holmestrand Venstre vil:

 • Innføre klimaregnskap for kommunen
 • Innføre naturbudsjett for kommunen
 • Utvikle Holmestrand til å bli et senter for sirkulær økonomi i Norge
 • Sørge for sunne, rene vann og vassdrag i kommunen vår, samt ta vår del av ansvaret for en ren Oslofjord
 • Stille strenge krav til klima og miljø i alle kommunale innkjøp
 • Kreve at kommunale bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie
 • kreve bruk av miljø- og klimavennlige byggematerialer og energiløsninger i alle kommunale bygg / prosjekter, blant annet ved bruk av solceller
 • Utføre godt vedlikehold på kommunale bygg for å unngå kostbart etterslep og sikre at vi har bærekraftige bygningsmasser.
  • Ha slutt på deponivirksomheten på Langøya og åpne for muligheter til resirkulering og bærekraftig teknologi

 

Skole og oppvekst.

Venstre vil jobbe for en kommune og nærmiljø som gir trygge og gode oppvekstsvilkår for alle barn. Holmestrand skal ha gode barnehager, gode skoler og gode, trygge aktiviteter etter skoletid.

 

Sande og Holmestrand Venstre vil:

 • Prioritere barns behov gjennom gode skolebudsjetter og støtte til fritidstilbud og kulturskole. Skolene skal ha tilstrekkelig midler slik at disse også rekker til materiell og utstyr til kreative fag, samt til skoleturer
 • Sikre at barnehager og skoler har godt inneklima og utemiljø
 • Sikre mangfoldet i barnehagetilbud med kombinasjon og private og kommunale barnehager
 • Bygge små barnehager og skoler i stedet for store – barn skal bli sett!
 • Samordne SFO-program og fritidstilbud slik at flere barn får muligheten til å delta i disse
 • Øke andelen mannlige lærere i barnehage og i grunnskolen
 • Ha et spesielt fokus på å gjøre sjø lettere tilgjengelig for barn og unge (padle, seile, fiske, svømme, dykke)
  • Kommunen skal tilrettelegge for eventuelle private utdanningsinstitusjoner som er interessert i å etablere seg i kommunen?

 

Flere lokale arbeidsplasser.

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde og utvikle velferdssamfunnet vårt. Kjernen i Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet. Det er et mål at flere starter sin egen bedrift. Det er viktig for maktspredning i økonomi og samfunn å ha et mangfold av bedrifter, både i størrelse og lokalisering.

 

Sande og Holmestrand Venstre vil:

 • etablere Holmestrand som et senter for resirkulering og sirkulær økonomi i Norge
 • Fokusere på å skape arbeidsplasser innenfor kommunen, f.eks. etablering av fengsel på Grelland, videreutvikling av Hanekleiva, osv.
 • promotere kommunens næringsliv for å tiltrekke oss synergibedrifter
 • Ha en stabil og forutsigbar næringspolitikk slik at det er enkelt å utvikle og drive bedrifter i kommunen.
 • gi lokale grundere gode vekstvilkår
 • bidra til at lokalprodusert mat skal bli mer tilgjengelig
 • beholde og utvikle lokale handelssentre
 • gi gode rammevilkår til lokale, seriøse utelivsaktører
 • utvikle kommunen som turistmål, spesielt med tanke på båtliv, sykkel og turområder, og Eidsfoss som et viktig kulturelt senter i kommunen.
 • avvikle eiendomsskatten på sikt
 • utrede reduksjon av formueskatten for å oppnå mer tilflytting som kan bidra til inntekter for kommunen
 • (Noen spesielle punkter for hver av sentrene i kommunen? – evt også for områdene utenfor sentre?)

 

Levende lokalsamfunn.

Gode lokalmiljø består av et mangfold av mennesker med et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives med. Hvis kultur, idrett og frivillighet får frihet til å utfolde seg, får vi et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne. Kommunens rolle er å legge til rette for både organiserte og spontane aktiviteter, og et trygt og attraktivt uteliv. I vår kommune, med tre sentre som ligger i forholdsvis kort avstand fra hverandre, blir også kommunikasjon mellom sentrene viktig.

 

Sande og Holmestrand Venstre vil:

Samferdsel:

 • Se på muligheter til å etablere shuttlebus for ungdommen i kommunen.
 • Jobbe mot fylkeskommunen for å få gode kollektivforbindelser mellom de tre sentrene i kommunen vår, som et reelt alternativ til egen bil
 • At det skal være trygt å ferdes for skoleelever på alle skoleveier i kommunen vår
 • Sikre at myke trafikanter ivaretas godt, både i veibyggeperioder og i ferdige prosjekter
 • Etablere sykkelsti fra Hof til EidsfossBosetting:
 • Bidra til at det etableres nyskapende og inkluderende boformer som inviterer til mangfold i sentrene våre, samtidig som det muliggjør en bærekraftig livsstil
 • Fortette sentrene våre med et mangfold av botilbud, slik at alle aldersgrupper er godt representert i sentrene
 • Ta imot flyktninger i kommunen vår, og sikre at de som tas imot blir raskt og godt integrert slik at de kan delta fullt ut i samfunns- og arbeidsliv
 • Etablere grøntområder i sentrene, og parkarealer på tak for å sikre god bokvalitet selv om det er tett bebyggelse

 

Kultur og lokalmiljø:

 • Samarbeide med frivilligheten om forbyggende arbeid på frivillighetens premisser
 • At kommunen skal bli en «fri by» for forfattere
 • At meråpne biblioteker er en tilgjengelig møteplass for alle innbyggere, og at bibliotekene får ressurser til nødvendig vakthold for å holde meråpent
 • At bibliotekene i tillegg til å låne ut bøker, huser kreative verksteder (f.eks syverksted, snekkerverksted, fikseverksted) som bidrar til inkludering og sosial tilhørighet på tvers av alder og bakgrunn
 • At sentrene i kommunen vår skal være levende sentre, også på kvelder og i helger.
 • Støtte videreutvikling av Eidsfoss som kultursenter
 • Legge til rette for bruk av «Amnesty boxes», der man kan kvitte seg med illegale rusmidler, for å redusere omfanget av rusbruk i utelivet.
  • Satse på Biorama som storscenen i kommunen samtidig som vi støtter kulturarenaer i alle sentrene for å sikre et mangfold av kulturelle tilbud.

Demokrati:

 • Opprette innbyggerpaneler i deler av kommunen som har aktuelle saker, f.eks Eidsfoss
 • Støtte opp om ungdomsrådet…?
 • Øke andelen av innbyggerne som engasjerer seg i lokaldemokratiet
 • Bidra til et godt og respektfullt samarbeidsklima i kommunestyret, basert på demokratiske prinsipper
 • Votere i tråd med partiprogrammet i saker i kommunestyret

 

 

Helse og omsorg i lokalsamfunnet.

Et raust, sosialliberalt samfunn sikrer at alle har muligheter til å leve sine liv slik de selv ønsker. Alle skal ha mulighet til livskvalitet og selvrealisering. Dette innebærer gode ordninger for integrering av fremmedspråklige i samfunnet, bedre tilrettelegging for funksjonshemmede både i arbeid og privatliv, og ordninger som utjevner ulikhet. Et raust, sosialliberalt samfunn jobber for toleranse og respekt mellom menneskene.

 

Sande og Holmestrand Venstre vil:

 • Tilrettelegge for en bedre hverdag for rusmisbrukere. Rusmisbruk må behandles som en sykdom, ikke som kriminalitet
 • Sette fokus på levekårsutfordringene i kommunen vår
 • Forbedre rammene til helsetjenesten i kommunen. Helsearbeidernes tid med pasientene skal prioriteres, og effektivisering skal ikke føre til reduksjon i tilbud. Vi ønsker å utrede om digitale hjelpemidler og nye kommunikasjonsformer kan effektivisere tjenesten.
 • Tilrettelegge for at private aktører skal få etablere seg og tilby helsetjenester?
 • (Sikre at kommunen har en beredskapsplan som inkluderer nye typer kriser som lokalsamfunnet kan stå ovenfor – som nye og annerledes pandemier, naturkatastrofer, radioaktiv stråling etc.) ‘
 • Fastlege?
 • Eldre politikk?