Interpellasjon om bevilgninger til PCB-holdige armaturer

Os kommune er ikke kommet skikkelig i gang med arbeidet med utskifting av PCB-holdige lysarmaturer i kommunale bygg. Vi risikerer dermed at vi utsetter både barn, unge, eldre og ansatte for helseskadelige stoffer, samtidig som vi står i fare for å bryte loven.

Dette må vi ta tak i nå! Vi må bevilge penger slik at dette arbeidet kan komme i gang før sommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


PCB er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner til. PCB er giftig, kreftfremkallende og kan bl.a. føre til hud-, lever-, reproduksjons- og nevrologiske skader. Miljøgiften lagres i fettvev og oppkonsentreres i næringskjeden slik at nivåene er høyest på toppen av kjeden.

I henhold til produktforskriften § 3-1, er det forbudt å ha i bruk PCB-holdige kondensatorer til lysarmaturer fra 1.1.2005. Forskriftens formål er å sikre utfasing og forsvarlig avfallsbehandling av PCB-holdige lysarmaturer og strømgjennomføringer.

PCB-holdige produkter utgjør normalt ikke noen helse- eller miljøfare når de er i bruk. Utskiftingen medfører store kostnader for mange virksomheter. Mange virksomheter, også Os kommune, er derfor blitt innvilget utsettelse på når utskifting skal være ferdig. Men vi snakker om et betydelig antall armaturer, og dersom alt skal bli tatt på en gang blir det et stort løft både økonomisk og arbeidsmessig. Utsettelsen skal gjelde bare for intakte PCB-kondensatorer. Defekte kondensatorer kan gi utslipp av PCB til omgivelsene. Det er et omfattende arbeid å komme i gang, og vi risikerer i mellomtiden at kondensatorer ett eller annet sted blir direkte helseskadelige.

De fleste velger å skifte hele armaturen da moderne armaturer bruker vesentlig mindre energi pr. lysenhet enn de gamle. Det finnes i dag også mulighet å installere ulike typer lysreguleringer som ytterligere reduserer energibruken. Med utgangspunkt i økte energi-kostnader ønsker mange å investere i tiltak som på litt sikt gir betydelig energibesparelse.

I Os kommune er ikke arbeidet kommet skikkelig i gang. Det er kun gjort noen mindre tiltak i forbindelse med ombygging. I følge økonomisjefen i kommunen er det ikke satt av penger til disse tiltakene verken i drifts- eller investeringsbudsjettene, og det er tvilsomt om Kommunebygg kan makte å gå i gang i det omfanget som her kreves uten ekstra midler. Det ville i så fall gå kraftig ut over andre tiltak.

Det er at det ikke er satt av penger til dette omfattende arbeidet for noen del av utsettelsesperioden, gjør at vi skubber problemet foran oss.

Spørsmålet fra Os Venstre, som vi ønsker å høre de andre partienes synspunkter på også, er derfor:

Kan ordføreren be administrasjonen og Kommunebygg AS lage et forslag til plan for utskifting ta opp denne saken som ordinær sak på neste møte i kommunestyret? Vi ber også om et forslag til finansiering, slik at arbeidet kan starte opp allerede før sommeren.

Tore Rykkel
Kommunestyrerepresentant
Os Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**