Stopp ordningen med betaling på BIRs gjenvinningsstasjoner – brev til BIR v/Steinar Nævdal

Fra 1. juli ble det innført betaling på gjenvinningsstasjonene i BIR. Folk som vil kvitte seg med rusk og rask, må nå betale kr. 50 hver gang de vil levere fra seg avfall. Gebyret er det samme om du har et fullt bagasjerom eller skal levere en støvsuger. For store volum er gebyret høyere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Når styret i BIR har gjort et slikt vedtak, antar vi at det er basert på en del faktiske tall og erfaringer fra andre steder som har tatt slike ordninger i bruk. Vi formoder at det ikke ligger en så stor endring i folks adferdsmønster at

Det er et stort ansvar styret i BIR nå har tatt på seg. Når de har tatt et slikt valg er det mot anbefalingene fra Statens Forurensingstilsyn.

På nettstedet sitt sier BIR at "Innføringen av betaling er også i tråd med myndighetenes krav om at den som produserer avfall i større grad enn hittil skal dekke kostnadene ved tjenesten. Disse kravene er nedfelt i Forurensningsloven." Ja, det virker rimelig at en bedrift som forurenser skal betale for kostnadene med å bli kvitt avfallet på en skikkelig måte. Det virker også fornuftig at renovasjonsavgiftene justeres etter den reelle kostnaden det er å drive ordningen.

Men det står ingen steder i lovens intensjon, forarbeider eller i SFTs tolkning at en familie som selv frakter og sorterer avfallet på gjenvinningsstasjonene skal betale et gebyr for hver gang de leverer. I den nye publikasjonen " Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr", sier SFT tvert i mot: "Gratis innlevering av avfall til gjenvinningsstasjonene kan ha positive effekter, bl.a. i form av redusert forsøpling og økt
gjenvinning".

BIR ser i følge nettstedet ut til å tro at gebyret vil gjøre at det produseres mindre restavfall i de tusen hjem. Vi tror ikke det, men er derimot bekymret for hvor det havner, alt det som det ikke blir plass til i de grønne søppeldunkene.

Det som har bekymret SFT er alle virksomheter som blir kvitt avfallet fordekt som husholdninger som leverer som om de var private. "Gjenvinningsstasjonene kan også finansieres ved at det tas et leveringsgebyr for hver enkelt levering til miljøstasjonen. Dette kan begrunnes med at husholdningene leverer sitt "vanlige" avfall gjennom det kommunale innsamlingssystemet, og at gjenvinningsstasjonene brukes til å levere mer "ekstraordinært" avfall fra loftsrydding, oppussing i egen regi, vårrengjøring mv.

En slik ordning vil eliminere vanskelighetene med å skille mellom husholdninger og næringsvirksomheter som kommer for å levere avfall. På den annen side mister kommunen de positive effektene av gratis innlevering til gjenvinningsstasjonene".

BIR har sikkert et poeng i sin argumentasjon. Men de velger å se vekk fra følgene:

Folk vil samle opp mye mer avfall for hver gang de kommer innom. Det betyr at de får ulemper med at avfallet hoper seg opp. Mange vil trenge ekstra transport, og må kanskje ha hjelp med tilhenger eller varebil. Dette er en klar ulempe for husstandene

Noen få kommer til å dumpe avfallet andre steder. De fleste gjør selvfølgelig ikke det, men den ekstra femtilappen vil lett føre til dette.

Ordningen fører til ekstra administrasjon og/eller behov for investering i automatisk betalingsutstyr. Vi trenger et effektivt renholdsselskap, ikke et som har tungvinte ordninger.

De siste 20 årene er det gradvis vokst frem en miljøbevissthet, både hos de unge og etter hvert også hos de eldre. De sorterer vekk papir og papp, samler opp glass til gjenvinning. Noen komposterer, samler opp metaller, og leverer olje og batterier som spesialavfall. Kjernen i mye av dette arbeidet har vært gjenvinningsstasjonene, og folk har innarbeidet vanene å kjøre hit med alt fra hageavfall til gamle bildekk. Med denne endringen risikerer BIR å endre helt både folks vaner, og den positive innstillingen som har vært. Det er surt å måtte betale for noe som har vært "gratis", og spesielt når man bare skal levere en støvsuger eller en bunke med sammenpressede kartonger.

Os Venstre ber om at BIR tar opp denne saken på nytt i styret, og at de i forkant av dette konfererer med kommunestyrene i hver av eierkommunene. I mellomtiden oppfordrer vi folk flest til å si hva de mener om gebyret til sine kommunepolitikere. BIR er eid av befolkningen i kommunene, og vi kan derfor sammen påvirke de beslutningene som blir tatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**