Et demokrati for alle

Demokrati og frihet kan aldri tas som en selvfølge, men må kjempes for på nytt og på nytt. Det er folkets og politikernes ansvar. Samfunnets institusjoner må garantere for rettferdighet og rettssikkerhet. De skal motvirke maktmisbruk, overgrep og undertrykkelse — alle steder og på alle nivåer.

Det liberale samfunnssystem er det beste grunnlaget for denne kampen, fordi det bygger på den enkeltes frihet og ansvar, og på maktbalanse og maktspredning som sentrale prinsipper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Dega Abdi Aman, fjerdekandidat for Arendal Venstre

Vi vil skape et demokrati som alle syns det er verdt å delta i
Politiske avgjørelser skal fattes så nært som mulig dem det angår. Kommunene skal ha frihet til å velge skattenivå, struktur og arbeidsformer som engasjerer og inkluderer flere i demokratiet. Stemmerettsalderen skal være 16 år. Ved alle valg skal det være mulighet til å påvirke personsammensetningen.

Venstre vil revidere Grunnloven slik at den korrekt beskriver styresettet i Norge og får en tilgjengelig form. Det lokale selvstyret grunnlovsfestes. En revisjon skal styrke borgernes rettigheter. Venstres prinsipielle syn er at i en liberal stat skal ingen posisjoner gå i arv. Eventuell avvikling av kongedømmet må forankres i folkeavstemming.

Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati. Ingenting skal være skjult for borgerne. Forvaltningens dokumenter som blir unntatt offentlighet skal uten videre bli offentlige tilgjengelige når fem år er gått. Det skal tungtveiende grunner til for å kunne gjøre unntak fra dette prinsippet om informasjonsfrihet.

Venstre er for et all-europeisk samarbeid. Norge har så langt valgt å regulere sitt samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. Forholdet til EU må demokratiseres slik at flere avgjørelser prøves i offentligheten. Dette krever en opprydning i de politiske prosessene i Stortinget slik at en skiller ut de vesentlige politiske sakene fra andre mindre vesentlige.
Venstre mener at et eventuelt norsk EU-medlemskap skal avgjøres etter folkeavstemning og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**