Vi vil utløse kraften i et mangfoldig sivilt samfunn

Det sivile samfunnet utløser engasjement og fungerer også som et korrektiv til offentlige prioriteringer. Det offentlige må stimulere disse kreftene uten å forsøke å styre eller byråkratisere dem. Felles interesser og verdier kan godt ivaretas og utvikles av samfunnskrefter som er uavhengige av staten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Lars Thoresen, tredjekandidat i Arendal

Frivillige organisasjoner må sikres muligheter til egne inntekter. Offentlige støtteordninger må støtte opp under organisasjonenes frihet og uavhengighet og ikke bidra til å byråkratisere dem. De politiske partiene må være uavhengige talerør for borgere som deler deres politiske og verdimessige grunnlag, ikke for interesser som støtter dem økonomisk.

Organisasjonsfrihet er et viktig liberalt prinsipp — også retten til å være uorganisert. Venstre støtter den frie forhandlings- og streikeretten. Interesseorganisasjoner er viktige, men deres makt må aldri erstatte den styringen som de folkevalgte organer utøver for hele befolkningen.

Tro og livssyn er dypt personlig og samfunnet skal sikre full frihet på dette området. Staten og andre offentlige institusjoner skal i toleransens navn være upartiske og ikke knyttes til en bestemt religion, men en livssynsnøytral stat betyr ikke et sekulært samfunn. Religion og livssyn har en selvsagt plass i det offentlige rom, og staten må bidra til rause finansieringsordninger for tros- og livssynssamfunn. Venstre vil skille stat og kirke og har tillit til at medlemmene vil utvikle Den Norske Kirke som en bred folkekirke.

Det norske samfunn er preget av kristne og humanistiske verdier og tradisjoner. Skolen skal ha et felles livssyn-, etikk- og verdifag, som gir kunnskap om ulike religioner og livssyn, og innføring i etiske prinsipper og verdier. Dette faget skal være livssynsnøytralt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**