Et miljøvennlig Bærum

Miljøutfordringene krever globale løsninger, likevel kan vi bidra gjennom lokale tiltak. Hver kommune har sine utfordringer. I Bærum er det særlig svevestøv og ulike avgasser som forurenser lokalmiljøet vårt. Vi har langt igjen før vi har en tilfredsstillende kildesortering av avfall. I en tettbebygd kommune som Bærum er dette absolutt innen rekkevidde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Miljøpolitikk er målbart. Dette er et område hvor vi kan ha konkrete mål og handlingsplaner, og hvor innbyggerne kan føre kontroll med at vi når målene. Derfor må vi starte der — med å tallfeste status og ambisjonen for de neste årene.

Venstre vil føre regnskap med miljø- og naturressursene

Vi krever at det legges frem miljø- og ressursregnskap for kommunens innbyggere. Disse skal vise periodiske endringer i bruk av areal, energi og vann, forurensning og støyforhold, avfallshåndtering og biologisk mangfold

Venstre vil redusere energibruk, alternativ energi, forurensning og avfall

sørge for at Bærum får en klimahandlingsplan, der kommunen tar rollen som veiviser, tilrettelegger og nettverksbygger for et folkelig engasjement
bruke avgiftsdifferensiering og andre aktive tiltak for å fremme energiøkonomisering
kommunale innkjøp av klimakvoter på alle flyreiser betalt av kommunen
utvide tilbudet om avfalls- og kildesortering slik at Bærum kan bli en foregangskommune også på dette området
få på plass et tilbud om kommunal innsamling og kompostering av våtorganisk avfall
redusere støyplager fra trafikk, gjennom bedre støyskjerming og krav til veidekke
få en tiltaksplan mot lysforurensning
arbeide for reelle avlastningsveier utenom Bærum ved å legge deler av E-18 i tunnel og påvirke partene i Vestregionen til å prioritere fullføring av RV 23 fra Drøbak til Skaret ved Sollihøgda og RV 35 fra Gardermoen til Drammen
bygge flere offentlige toaletter på sentrale plasser i Bærum
Bærum skal bli en Fair Trade kommune gjennom å stimulere til rettferdig handel.
ta initiativ til å fase in alternativt og miljøvennlig drivstoff og gjøre Bærum mest mulig uavhengig av fossilt brensel innen 2020 og la kommunen gå foran som et godt eksempel ved
– å skifte ut bilparken med mer miljøvennlige kjøretøy
– utskifting av oljefyringsanlegg i kommunale bygg
– bidra til at Bærum får infrastruktur for alternative drivstoff
– stille krav til alternative drivstoff på alle busser i kommunen


Venstre vil fremme kollektive transportløsninger og mobilitet for myke trafikanter

godt veinett og gode kollektivløsninger gjennom sikring av Oslopakke 3
registrere og kreve utbedring av farlige trafikkpunkter, spesielt der barn involveres
unngå viltpåkjørsler ved å lage optimale krysningsmuligheter
utbygge og modernisere metrotilbudet og forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn og Sandvika, og utrede fremføring av Østeråsbanen til Gjønnes eller Haslum for sammenkobling med Kolsåsbanen mot Rykkinn og Sandvika
øke satsingen på innfartsparkering ved kollektivknutepunkter, gjerne kombinert med funksjoner for dekning av folks daglige behov, slik som barnehager og dagligvarehandel.
utvide tverrforbindelser for kollektivnettet i Bærum
være pådriver for en kollektivtransport med punktlighet, komfort og en pris som gjør at folk velger kollektiv transport
utvide ungdomsrabatten ved bruk av kollektive transportmidler til 21 år
satse på bygging og vedlikehold av sykkelstier og gangveier, deriblant atskilte gang- og sykkelveier langs Griniveien, E-16 og andre store riks- og fylkesveier i kommunen
tilby kommunale lånesykler i Sandvika, Bekkestua/Stabekk og Fornebu

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**