Grorud Venstres valgprogram 2007 – 2011

Grorud Venstre er det sosialliberale partiet i Grorud bydel.
Vi vil skape frihet for den enkelte i en bydel hvor vi har ansvar for hverandre og fellesskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Miljø

Miljø har alltid vært Venstres viktigste sak. Vi vil i BU sette miljø øverst på dagsorden, både når det gjelder klimaansvar og naturvern.

Vårt klimaansvar
Venstre vil sørge for at Oslo, inkludert vår bydel, oppfyller sin del av Kyoto-avtalen og blir ledende i anvendelsen av ny miljøteknologi. Det skal være enkelt å ta klima-, energi- og ressursvennlige valg.
– Vi vil at kommunale bygg varmes opp ved hjelp av energieffektive metoder, slik som fjernvarme, biobrensel eller jordvarme. Det offentlige må gå i front ved innføring av energisparende tiltak.
– Alle biler som brukes av bydelen må bruke lav- eller nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen innen 2011.
– Vi ønsker at sykler skal brukes mer av bydelens ansatte, og vil ha en ordning for sykkelgodtgjørelse.
– Venstre er en garantist for en styrket kollektivtransport i hele Oslo, med spesiell prioritering av t-banens linje 5 med 7,5 minutters ruter, nye vogner med metrostandard og billigere månedskort.
– Grorud Venstre ønsker å fremskynde planene om utvidelse av t-banen med Grorudalsringen.
– Grorud Venstre vil jobbe for mindre gjennomgangstrafikk av tungtransport i bydelen.
– Grorud Venstre vil videreføre arbeidet for stans av pukk- og asfaltverksdriften i Huken.

Naturvern
Venstre sikrer at markagrensa ligger fast. Vi vil ivareta Oslos unike biologiske mangfold. Venstre vil dessuten vurdere en verneordning for store trær i byggesonen i byen.
– Vi vil ruste opp turområdene rundt Groruddammen og skogsvannene i bydelen.
– Vi støtter satsingen på Alnaelva som et attraktivt tur- og naturområde.

Bort med Søppel
Venstre vil at Grorud skal bli en ren bydel.
– Vi vil redusere avfallsmengden ved ved innkjøp av produkter i det offentlige. Dette inkluderer at det må stilles krav til produktdesign ut ifra en livsløpstenkning.
– Grorud Venstre vil at det ikke skal være mer enn 300 meter fra den enkelte husholdning til nærmeste returpunkt for resirkulering.
– Vi vil at det skal utplasseres nok søppelkasser i hele bydelen.

Byutvikling i Grorud
Grorud Venstre vil arbeide for å skape en bydel med flere åpne rom, mer luft og utsyn.
– Grorud Venstre går generelt imot bygging på grøntområder.
– Vi vil at de grønne lungene mellom blokkene i vår bydel skal tas vare på og rustes opp til å bli fine og lett tilgjengelige sosiale møteplasser.
– Byrommet i bydelen skal pusses opp med Groruddalsmidlene. Grorud bydel skal være like fin å bo i som å leve ute i.

Helhetlig bærekraft
En helhetlig bærekraftig utvikling må være bærekraftig på fire viktige hovedområder. Det er miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og individuell menneskelig bærekraft. Oslo har i enstemmig bystyre sluttet seg til prinsippene i Earth Charter. Grorud Venstre går inn for å gjøre Grorud til en Earth Charter bydel.

Oppvekst

Samtidig som vi vil jobbe for full barnehagedekning, vil Grorud Venstre i BU prioritere de barna som trenger det mest.

Barnehager
– Grorud Venstre vil gjøre det lettere for private utbyggere å starte barnehager for å oppnå full barnehagedekning.
– Vi vil prioritere nye friluftsbarnehager og barnehager som setter miljøet i sentrum.
– Barnehagene i bydelen må tilfredsstille krav til kvalifisert personale og lokaler.
– Vi vil at foreldrene skal sikres innsyn og informasjon om det skjer i barnehagen som angår egne barn.
– Grorud Venstre vil jobbe for at alle barn har et bra språklig utgangspunkt når de begynner på skolen, blant annet ved å sikre at det fortsatt gis et tilbud om gratis kjernetid og språkopplæring til alle barn som ikke kan godt nok norsk eller har svak språktrening ved fire års alder.
– Vi vil også arbeide for at det i bydelens barnehager ansettes flere tospråklige assistenter og pedagoger.
– Grorud Venstre vil at bydelen skal investere i kompetanseheving for de ansatte i barnehagene for bedre å ivareta de fremmedkulturelle barna.

De sårbare barna
– Grorud Venstre vil at barnevernet skal være et satsningsområde.
– For å kunne gi et forsterbarn den mest egnede familien vil vi at bydelen stimulerer også flere med innvandrerbakgrunn, homofile og enslige til å bli fosterfamilie.
– Vi vil styrke arbeidet for å gjøre det mer attraktivt å bli en hjelper for barnevernet.
– Vi vil at bydelen arbeider for å gjøre frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner bedre i stand til å drive forebyggende arbeid på dette området, som for eksempel hente- og bringeordninger.
– Grorud Venstre vil sikre en fortsatt sterk drift av helsestasjonen for å kunne gi tilbud og informasjon til alle småbarnsfamilier ved 2- og 4-årskontrollene.

Kunnskapsskole
Venstre har skapt lokal frihet og gitt selvstyre til hver enkelt skole gjennom egne driftsstyrer. Dette gir skolene større pedagogisk frihet. Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten fagkunnskapen. En førsteklasses kunnskapsskole er en av bærebjelkene i demokratiet.
– Venstre vil sikre kompetanseheving for lærerne, blant annet gjennom en ordning med kompetanseår.
– Venstre vil styrke rådgivningstjenesten ved skolene, både den sosialpedagogiske delen og den delen som gir veiledning for videre utdanning og yrke.
– Grorud Venstre vil at foreldrene skal sikres innsyn og informasjon om det som skjer i skolen som angår deres egne barn.

Sosialt ansvar

Samfunnet er til for innbyggerne og ikke omvendt. Grorud Venstre vil jobbe for solide, lokale velferdstjenester for borgerne. Vi vil ha flere lavterskeltilbud, og vi vil gjøre det lettere for frivillige å bidra med hjelp i lokalsamfunnet vårt.
Grorud er en bydel hvor mange kulturer møtes. Vi i Venstre ser dette som en rikdom. Vi vil arbeide for en bred integrering, hvor vi bygger på sentrale verdier i samfunnet, samtidig som respekterer og verdsetter det bidraget andre kulturer gir oss.

Inkludering av innvandrere
– Vi vil arbeide for at det kan skapes opplæringsplasser i det lokale arbeidslivet kombinert med norskundervisning.
– Grorud Venstre vil ønsker å gjøre det lettere for innvandrerforeldre å komme i jobb eller delta i samfunnslivet på annen måte ved å tilby barnepass på steder hvor det gis norskundervisning.
– Grorud Venstre ønsker å innføre inkluderingskontakter for nye innvandrere og flyktninger i bydelen. Disse skal være et levende kontaktpunkt inn i det offentlige og bydelen for de som trenger hjelp til å orientere seg i begynnelsen av livet i et nytt samfunn.
– Vi vil støtte initiativ til flere steder hvor innvandrere og nordmenn treffes for felles fysisk aktivitet, frivillig arbeid, kulturutveksling og dialog.
– Vi vil også støtte lokale foreninger og arrangementer som tar vare på minoritetskulturer representert i vår bydel.

Ansvar for hverandre
– Grorud Venstre vil arbeide for at det fortsatt skal være mulig for sosialtjenesten å lage lokale arbeidsmarkedstiltak. Vi vil at det skal kunne utvikles et slikt prosjekt i vår bydel.
– Grorud venstre vil styrke og fremme variasjon, nytenkning, raushet og lavterskelprofil i aktivitetstilbud og væresteder for mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer eller generell lav livskvalitet. Vi vil ønske velkommen frivillige tiltak som "Lønn som fortjent" og andre initiativ.
– Grorud Venstre vil arbeide for at det skal bli lettere for rusavhengige og pasienter med psykiske lidelser å få og kunne beholde en bolig.

– Grorud Venstre vil at det etableres lokale, meningsfylte tilbud til mennesker bosatt i bydelen som har gjennomført soning i fengsel. Dette kan gjerne skje i samarbeid med frivillige og erfarne organisasjoner, som blant annet Røde Kors. Grorud Venstre mener lokale tiltak etter løslatelse fra fengsel forbygger ny kriminalitet og styrker rettssikkerheten i samfunnet.
– Grorud Venstre vil utvide samarbeidet med frivillige organisasjoner om etablering av diverse forbyggende trygghetstiltak, som Natteravner og Dagravner.

– Grorud Venstre vil fortsette å styrke og utvikle prosjekter innenfor folkehelse, blant annet helse- og ernæringsopplysning og mosjonsprosjekter (for eksempel MoRo) for hele befolkningen.
– Grorud Venstre vil arbeide for gratis tannbehandling til alle.

En verdig alderdom

Grorud bydel skal være en god bydel å bli gammel i. Eldre har svært forskjellige behov og interesser. Grorud Venstre vil at eldre selv skal kunne bestemme hvor lenge de vil bo hjemme.

Omsorg og pleie
– Grorud Venstre vil sikre drift av eldresentrene og utvikling av varierte tilbud i samarbeid med de eldre.
– Grorud Venstre går inn for styrke hjembaserte tjenester, og vi vil da prioritere flere fagstillinger innenfor hjemmesykepleien først.
– Det er et mål for Venstre at pasienter skal oppleve valgfrihet innenfor den hjembaserte omsorgen selv, både når det gjelder valg av tjenester og valg av personer som skal komme inn i hjemmet.
– Grorud Venstre vil arbeide for at det etableres tilstrekkelig sykehjemsplasser i kommunen.
Vi vil vi følge opp den nye sykehjemsetaten for å sørge for plasser for bydelens eldre på sykehjem som gir verdig og trygg omsorg. De som vil skal få velge enerom. Grorud Venstre vil at terskelen for sykehjemsplass skal senkes, slik at de som vil ha plass skal kunne få det.
– Grorud Venstre mener at alle eldre som ønsker det, skal kunne få ferieplasser på sykehjem.

En viktig samfunnsressurs
Mennesker i alle aldre har alltid vært en viktig ressurs for hverandre. Det er viktig at det blir mer kontakt på tvers av alle skillelinjer. Dagens eldre er ofte ikke gamle i tradisjonell forstand. Dette viser seg blant annet ved at mange frivillige aktviteter, lag og organisasjoner i stor rad drives av eller ved hjelp av pensjonister.
– Grorud Venstre mener at samfunnet i større grad må legge til rette for at pensjonister kan gå inn i en ny «karriere» som frivillige arbeidere.
– Grorud Venstre mener det er viktig at samfunnet legger bedre til rette for kontakt på tvers av generasjonene, også for de som ikke har denne muligheten via familien.

Nyskaping og kultur

Grorud Venstre vil fremme kreativitet, kultur og gründervirksomhet.
– Grorud Venstre vil ha en gründertjeneste i bydelen, som gir kurs og råd.
– Vi vil at bydelen skal kunne stille kontorplasser til disposisjon for ferske etablerere.
– Vi vil også at det skal gi to stipend til gründere bosatt i bydelen som har prosjekter i bydelen innenfor lokalt miljøvern og økologi.
– Grorud Venstre vil arbeide for at Grorud senter kan utvikle seg som et knutepunkt i Oslo nord.

Kulturrom og møteplasser
– Grorud Venstre mener det er viktig for lokalsamfunnet å skape vilkår for positive sosiale og multikulturelle møteplasser. Vi vil at kreative miljøer innen kunst og kultur skal ha vitale vilkår. Vi mener også at det er vesentlig at unge kan ha reelle, attraktive møteplasser i bydelen.
– Grorud Venstre vil fortsette arbeidet med å styrke og utvikle bydelens to biblioteker.
Vi vil spesielt arbeide for å utvide åpningstidene ved bibliotekene. Bibliotekene bør også i større grad gis mulighet til å være plasser for leksearbeid.
– Vi vil arbeide for å finne lokaler flere steder i bydelen hvor ungdom, frivillige og kunstnere kan være.
– Grorud venstre vil ha et nærmiljøhus på Romsli, i Odvar Solbergsvei 83, som kan benyttes av folk på Romsås.
– Etter nedleggelsen av pukkverksdriften i Huken ønsker Grorud Venstre at området skal brukes til å skape et bredt tilbud innen demokratiarbeid og kultur og / eller idrett for hele befolkningen og som er ønsket av et flertall av befolkningen i Grorud bydel.
Dette bør avgjøres ved involverende innbyggerprosesser. Det er spesielt innbyggerne på Ammerud som har båret byrdene med driften av Huken pukkverk. Det er også disse som det bør tas spesielt hensyn til ved den nye bruk av Huken.
– Grorud Venstre vil øke frivillighetsmidlene i bydelens budsjettet.
– Grorud Venstre vil arbeide for at det kan anskaffes kunstverk ved utendørs møteplasser i bydelen, finansiert via Groruddalsmidlene og / eller private. Kunsten som utplasseres skal være ønsket av de som bor i nærområdet.

Lokaldemokrati: Du er sjefen!

Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne på enklest mulig måte kan orientere seg om det som skjer i det offentlige. Venstre vil at folk skal kunne ha mulighet til å påvirke de politiske beslutningene hele tiden — også utenom valg.
– Venstre vil videreføre ordningen med direktevalg til bydelsutvalgene.
– Venstre vil gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke kandidater fra listene til valg ved bydelsutvalg, fordi det gir velgerne større medbestemmelsesrett.
– Grorud Venstre vil sikre større åpenhet i bydelene. Informasjon som ikke er unntatt offentlighet skal være gratis og lett tilgjengelig for alle.
– Grorud Venstre vil i bydelsutvalget kreve at det lages en handlingsplan for åpenhet og demokrati i bydelen.
– Vi vil at lokalbefolkningen skal ha en bedre mulighet til å komme med innspill i saker som angår dem, blant annet gjennom høringer.
– Involverende innbyggerprosesser er mer og mer vanlig i kommuner i den vestlige verden. Oslo har fremdeles langt å gå i forhold til de som har kommet lengst med dette, også innen Norge. Grorud Venstre vil gjøre Grorud bydel til et foregangseksempel på lokaldemokrati. Vi vil legge spesielt vekt på involverende prosesser med og for innbyggerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**