Vefsn Venstres programbrosjyre

Du kan nå lese vår valgbrosjyre. Brosjyren er en kortversjon av Vefsn Venstres valgprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet den 28. januar 1884.
Vefsn Venstre, eller Venstreforeningen, ble dannet allerede på høsten 1883.

Venstres visjon er et liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.
Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt.

Vefsn Venstres hovedsaker for kommunestyret 2007 — 2011

Vefsn – en moderne miljøkommune
Venstre tar miljøet på alvor og har konsekvent vært en pådriver i kommunestyret for en helhetlig miljøvennlig politikk. Derfor vil vi gjenopprette miljøvernlederstilling
Byplanlegging
o Ved utbygging og nybygging av sentrumsnære boliger skal miljømessige og estetiske hensyn tillegges stor betydning.
Nyskaping og næringsutvikling
o Støtte opp om nye bedrifter og næringsvirksomhet som gir varige arbeidsplasser
o Kulturbasert verdiskaping
Landbruk
o Gi jordbruket trygge arealmessige rammer og oppmuntre til økt produksjon av økologiske landbruksprodukter.
o Føre en restriktiv linje når det gjelder nedbygging av de produktive jordbruksarealene
Skole, kulturliv og ungdomstilbud for kunnskap og like muligheter
o Gjenreise respekten for fagkunnskap og pedagogisk frihet.
o Støtte bibliotekets innsats for å gi ungdommene et godt bibliotektilbud.
o Sette i gang en begrenset prøveordning med kompetanseår for lærere
o Være en aktiv støttespiller for folkehøgskolene i Vefsn
Ungdomsbyen Mosjøen
o Opprettholde ungdomsrådet og å gjøre dette i stand til bidra til bredere deltagelse og engasjement for kommunen blant ungdom.
o Ungdomsklubben skal støttes og videreutvikles. Fritidstilbudet for ungdom på videregående skole må bedres.
Oppvekstmiljø, bomiljø og fritid, forebyggende tiltak
o Bomiljøene skal planlegges for ulike aldersgrupper og behov og utformes slik at det dannes grunnlag for et sosialt fellesskap og sosiale sikkerhetsnett
Barnehager
o likebehandle kommunale og private barnehager
Helse og omsorg
o Kampen for et fullverdig sykehustilbud til kommunens innbyggere fortsetter. Akuttkirurgi og fødeavdeling er et absolutt krav.
o Vefsn Venstre er positiv til private initiativ for å sikre kommunens innbyggere en god eldreomsorg.
o Opprette musikkterapeut- og kommunal psykologstilling
o Opprettholde dagens status med egne ølutsalg
o Rusmisbrukere må få et tilfredsstillende ettervern.
Seniorpolitikk
Venstre mener at eldre er en viktig ressurs for samfunnet. Fleksible arbeidsordninger kan bidra til at eldre arbeidstakere kan forbli lengre i lønnet arbeid.
Kulturelt mangfold
o Vi trenger en kulturkoordinator og en ny helhetlig kulturplan for Vefsn.
IKT
o Legge til rette for bredbåndstilknytning til alle innbyggere som ønsker det.
Åpenhet, lokaldemokrati og kommunens virksomhet — kamp mot korrupsjon
o Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves spesialkompetanse.
o Utvalg for kultur og samfunnsutvikling bør overta oppgavene til Det faste utvalg for plansaker.
Kommuneøkonomien
o Investeringer skal foretas i en takt som kommunen kan tåle i et lengre perspektiv.
o Ikke økt eiendomsskatt
Interkommunalt og regionalt samarbeid
o Videreutvikle det interkommunale samarbeidet med våre nabokommuner.
o Ingen kommunesammenslåing mot innbyggernes uttalte oppfatning
Mosjøen – FairTrade byen
o Mosjøen skal få status som FairTrade by.

Les også vårt program.
Dette og mer om oss finner du på vår nettside https://www.venstre.no/nordland/vefsn

  • “Valgprogram”
    **OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**