Spørsmål til ordføreren i spontanspørretimen

I kommunestyremøte 23.05. stilte Venstre spørsmål om startdato for kommunal klimaplan og vikarsituasjonen i Vefsn skolen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1.Vefsn Kommunes oppfølging av de nasjonale klimaløftene

Vefsn Kommune har, som alle andre kommuner, et ansvar for å bidra til å løse vår tids sannsynligvis største globale problem. Skal Vefsn Kommune utvikles videre til å bli en attraktiv kommune for unge mennesker, må vi framstå som en kommune som tar klimatrusselen ekstra alvorlig, og som satser ekstraordinært mye på klimatiltak.

Ordføreren uttalte for ikke lenge siden i avisen at Vefsn Kommune skal få sin egen klimaplan. Dette er et veldig godt forslag som hilses velkommen. Vi trenger samarbeid på tvers av partilinjer for å innta en internasjonal lederrolle i miljøspørsmål. Vefsn Kommune kan selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak.

Tenk globalt — handle lokalt synes for meg å være et godt slagord for en slik klimaplan i Vefsn Kommune.

Når vil ordføreren sette i gang arbeidet med Vefsn Kommunes klimaplan og hvem skal koordinere dette arbeidet?

Ordførerens svar er at kommunestyret får en sak snart der oppstart av klimaplanen vil bli behandlet. Han mener videre at alle driftsenhetene skal arbeide med klimaplanen.

Venstre håper at vi kan vedta gjenopprettelsen av miljøvernlederstillingen ved behandling av økonomiplanen i juni!

2. Vikarsituasjonen i skolene i Vefsn

Jeg har hørt at lærere i klassetrinnsteam blir overlatt til seg selv uten vikarer ved kollegenes sykdom. Dette innbærer at klasseromssituasjonen blir preget av uro og at det blir dårligere oppfølging av elever med spesielle behov fordi lærertettheten blir svekket.
Blir det satt inn nødvendige vikarer når lærere blir syke? Eller kanskje bedre, blir det satt inn tilstrekkelig mange vikarer når lærere blir syke? Hva er en forsvarlig lærertetthet? Er en lærertetthet på 2 av 5 lærer i trinnet forsvarlig?

Svaret på dette spørsmål var at det er rektors ansvar å sette inn nødvendige vikarer og lærertettheten avhenger av undervisningsopplegget.

Venstre følgte opp spørsmålet til administrasjonen med oppfordring om at rektorene i framtid må ta signalene fra lærerteamene alvorlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**