Ja til forsterket fylkesmodell

Kommunestyret i Sigdal vedtok torsdag å si et klart ja til en forsterket fylkesmodell i høringsuttalelse om forvaltningsreformen.
– Jeg er glad for at forslaget fra Regjeringa og Venstre om en vesentlig overføring av myndighet fra staten til regionalt nivå fikk gjennomslag, sier Venstres gruppeleder Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Forsterket fylkeskommune er best

Runolv Stegane

Foto: Christoffer Biong

Kommunestyret i Sigdal vil aller helst dele inn landet i 9-10 regioner, men da må det samtidig være vilje til å overføre vesentlig mer makt til regionene.
Stortingets vedtak åpner ikke for dette. Det blir overføring av makt og myndighet fra staten til regionalt nivå, men ikke i en slik størrelse at det kan forsvares å opprette store regioner.

Ut fra denne situasjonen mener Sigdal kommunestyre at en forsterket fylkesmodell er å foretrekke.
– Det er svært gledelig at det ansvaret for landbruks -og miljøområdet som tidligere har ligget under staten (Fylkesmannen) nå overføres til regionalt folkevalgt nivå og at Venstre har fått gjennomslag for dette både sentralt i forhandlinger med regjeringspartienene og lokalt i Sigdal, sier Runolv Stegane.

Uttalelsen fra Sigdal kommune:
Høringsuttalelse forvaltningsreformen fra Sigdal kommune:

Ja til forsterket fylkesmodell
Sigdal kommune vil i utgangspunktet gå inn for en modell med 9-10 regioner under forutstening av at staten er villig til å overføre vesentlig flere oppgaver enn det som nå synes å bli resultatet. I denne situasjonen vil en forsterket fylkesmodell med overføring av statlig myndighet være det beste alternativet for å styrke folkestyret. Sigdal kommune mener det er svært viktig at ikke avstanden mellom innbyggerne og regionpolitikerne blir for stor.

Sigdal kommune mener at staten bør overføre mer myndighet til et forsterket fylkeskommunalt folkevalgt nivå enn det Regjeringen og flertallet i Kommunal-og Forvaltningskomiteen går inn for. Vi mener spesielt at det må vurderes å gi en forsterket fylkeskommune forvaltningsansvaret for vegnettet (unntatt stamveger), og at bygges opp en regional vegadministrasjon underlagt folkevalgt styring.

Sigdal kommune stiller seg positiv til ansvaret for landbruksområdet (med unntak av klagebehandling, lovlighetsklage mv.) nå skal legges til regionalt nivå og støtter tilsvarende overføring av myndighet på miljøområdet. Erfaringene fra enhetsfylkeforsøket i Møre og Romsdal tyder på at ytterligere oppgaver bør overføres fra Fylkesmannen til folkevalgt styring.

Sigdal kommune mener også at en forsterket fylkesmodell er å foretrekke framfor store regioner i forhold til å opprettholde en desentralisert styringsstruktur. Regionmodellen vil dessuten føre til betydelige omstillingskostnader gjennom flytting av arbeidsplasser og administrasjon.

Når det gjelder selve regioninndelingen, vil Sigdal kommune fraråde løsninger som samler ¼ av landets innbyggere i en region. Slik inndeling vil føre til altfor stor maktkonsentrasjon og sentralisering.

En forsterket fylkesmodell vil kunne innebære at områder som naturlig hører sammen danner et "forsterket fylke".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**