Bolig og fritid

Kjøpesterke grupper har presset boligprisene i Bærum oppover. Dette gir oss spesielle utfordringer i utformingen av en boligpolitikk der folk fra alle yrkesgrupper og i alle faser av livet skal ha mulighet til å skaffe seg en bolig til en pris de kan makte. Samtidig er det viktig at vi har gode og romslige bomiljøer med god tilgang på grøntarealer og velegnet infrastruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gla'hund på gress

Foto: Lidija Macej, sxc.hu

Det bygges i dag langt flere nye boliger i Bærum enn prognoser, fødselsoverskudd og normal tilvekst skulle tilsi. Venstre vil derfor begrense boligutbyggingen i Bærum betydelig. Nye boliger utgjør også bare en brøkdel av det antall boliger som omsettes i kommunen. Venstre vil konsentrere ny boligbygging til de allerede planlagte områdene på Fornebu og rundt Sandvika og være utbyggingsrestriktive i andre deler av kommunen.

Bærum har store ressurser i natur, infrastruktur og humankapital som gir muligheter for rike og varierte liv under oppveksten, i fritiden og i alderdommen. I Bærum er det et variert tilbud av fritidsaktiviteter. Vi har et mangfold av foreninger og lag innen idrett, kultur og på mange andre områder. I en tid med økonomiske utfordringer for kommunen må vi foreta visse prioriteringer i kommunens engasjement uten å ødelegge dette mangfoldet.

Den gode kulturpolitikken legger til rette for best mulig blanding av bevaring og nyskaping. Kultur er kommunikasjon mellom mennesker. Kulturell utfoldelse skaper kontakt mellom generasjoner og gjør tilværelsen rikere og mindre avhengig av materielle velferdsøkninger. Ved å satse på kulturell og menneskelig kapital skaper vi trivsel, høyere verdiskaping og arbeidsplasser.

Idrett er et gode med stor betydning for helse, trivsel og den menneskelige ressurs. Det må stimuleres til idrettslig aktivitet. Det er flott med et rikt og variert idrettstilbud og lokalt engasjement i nærmiljøene. Sykling har blitt mer og mer populært som transportmiddel til og fra jobb. Alle Bæringer skal kunne ha trygg sykkelvei til jobb eller skole.

Et stort antall husstander i Bærum har til en hver tid hund og et stort flertall av bæringene lever i løpet av livet i en husstand med hund eller annet husdyr. Kommunen må derfor ha en tydelig politikk i forhold til hold av hund og andre dyr.

Venstre vil

skape gode bomiljøer og redusere utbyggingen
si nei til innføring av eiendomsskatt
beholde Bærum som en åpen og landlig kommune preget av lav bebyggelse
samarbeide med andre kommuner om fremtidig infrastruktur
prioritere utbygging av boliger med livsløpsstandard for å møte et endret boligbehov i befolkningen
prioritere førstehjemsboliger til bygdas egen ungdom gjennom:
– Kommunal anskaffelse av eiendommer med sikte på anbudsutbygging
– Lav pris og/eller gunstige lån på kommunale boliger til disse formål
– Sikre en viss andel kommunale utleieboliger i nye områder for formålet
– Gjøre det enkelt å omregulere fra næring til bolig
prioritere ombygging av boliger til en pris folk fra alle yrkesgrupper og i alle faser av livet kan makte
tillate en viss transformering til såkalte byvillaer for å møte det økende behov for enklere leiligheter til en eldre befolkningssammensetning, uten å forringe det grønne, åpne landskapet

bruke kultur som en viktig ressurs til opplevelser
opprettholdet folkebibliotekene med faglig kvalifisert personale gjennom styrket samarbeid mellom kulturetaten og skole. Samordne folke- og skolebibliotekenes tilbud.
– supplere bibliotekene med tilbud som Internettkafeer og lånevideo
– gjøre bibliotekene til kulturelle møteplasser a la f. eks. Vestbanen i Oslo
sikre bibliotekfilialene på Eiksmarka, Høvik og Rykkinn ved å
– oppheve kommunestyrevedtaket om at filialene skal nedlegges i sin nåværende form
– la frivillige på bibliotekfilialene være et supplement til et ordinære bibliotekarbeidet og ikke en erstatning for dette
videreutvikle skolen som kulturarena på skolens egne premisser
stimulere engasjementet for kunst og kultur lokalt slik at interessen kan vokse frem
videreutvikle kommunens kulturpolitikk både for amatører og profesjonelle og skape arenaer der disse kulturgruppene kan møtes
utvikle Kulturhuset og de andre scenene i Sandvika til arenaer for drivkreftene i Bærums kulturliv.
yte faglig bistand og vurdere enkle tilskudd til forvaltning av private kulturminner
sikre Henie-Onstad Kunstsenter kommunal støtte
opprette informasjons- og turistkontor til støtte for tilreisende og lokalt reiseliv
etablere kulturstier i tilknytning til historiske og kulturelle minnesmerker
formidle informasjon om Bærums historie, forekomster i marka av kalkovner, etc.
profilere Bærums unike posisjon midt mellom marka med tilnærmet urskog og urbane miljøer i Sandvika og Oslo

styrke foreningsliv, frivillig innsats og møteplasser for folk og dyr
anlegge sykkelstier langs de sentrale veier til og fra jobb, skole og til alle offentlig møtesteder
tilby arenaer for møte- og fritidsaktiviteter på skoler og i andre offentlige bygg
etablere lokale møteplasser som stimulerer til kontakt mellom generasjonene
arbeide for at barn og unge kan få bedre kontakt med dyr både i natur og husdyrhold
arbeide for å få et godt nett av fritidsklubber i Bærum

tilrettelegge idretts og friluftsliv for de mange
ta initiativ til en egen strategi for idrett og fysisk fostring i kommunen med utgangspunkt i vedtatt plan
prioritere midler til amatøridrett og aktiviteter som favner mange uavhengig av fysisk styrke og økonomisk evne
prioritere mindre fritids- og idrettsanlegg i lokalmiljøene fremfor å bygge store sentrale.
Ta initiativ til å bygge Bærums første skitunnel
prioritere anlegg som gir en allsidig bruk for store interessegrupper fremfor spesialanlegg
bygge flere svømmeanlegg i Bærum
arbeide for at idretts- og fritidsaktiviteter for barn under 16 skal holdes på et lavt prisnivå og rimelig aktivitetsnivå så de ikke spesialiseres og profesjonaliseres for tidlig
sikre Bærum idrettsråds driftsvilkår
sikre arealer til fri lek
tilrettelegge for regulering av fem sentrale arenaområder i kommunen og arbeide for gode anlegg for skiidrett, hurtigløp på skøyter, sykling og trial
tilrettelegge for aktivt friluftsliv og dyrehold gjennom:
– gode avtaler med grunneiere og andre rettighetshavere
– etablering og drift av raste- og leirplasser med mulighet for bruk av bål året rundt
– kommunal støtte til merking av løyper og stier
– preparerte løyper fra befolkningstette områder og inn på løypenettet i marka
– stimulere til etablering og drift av Markastuer med servering
– egne permanente områder for aktivitet og trening med løs hund også i perioder med båndtvang, og egne hundeløyper om vinteren.
Sette opp kommunale søppelstativer og prøve ut sponsede gratisautomater for hundeposer på de mest brukte utfartsstedene
utvikle det gode hestemiljøet i Bærum og Øvrevoll galoppbane som en viktig motor i dette, og utvide nettet av ridestier
fokusere på friluftsliv i skolene
etablere nettverksgrupper og støtte initiativ for friluftsaktiviteter for barn og ungdom
fullføring av sammenhengende kyststi fra Asker til Oslo og sikre tilgang til øyene for allmennheten
arbeide for at fylket prioriterer gang og sykkelvei langs hele Griniveien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**