Helse og omsorg

Vi er mer enn 100.000 mennesker som lever livene våre i Bærum. Noen har barn i barnehage, skole eller foreldre på sykehjem. De fleste av oss lever godt her, og slik skal det være. Vissheten om at noen tar vare på oss uansett, er ubetalelig. Det er et fellesgode som er grunnfestet i samfunnet vårt. Vi er likevel forskjellige her i landet, og hver kommune har sine utfordringer. Omsorgsapparatet må skreddersys vår befolkning og våre utfordringer. De står ikke stille. Vi må sørge for at helsetjenestene og omsorgstilbudet er tilpasset de behov vi vil møte i årene fremover. En viktig del av helsearbeidet gjøres i forkant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Helse og trivsel henger nøye sammen. Det er derfor god økonomi å satse på trivsel og forebyggende helsearbeid. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten står sentralt i det forebyggende helsearbeidet for barn og unge. Vår kommune har hittil hatt et godt helse- og sosialtilbud som favner de fleste av oss, men det blir stadig viktigere å fange opp problemene i forkant.

Sosial nød kan føles ekstra belastende i en kommune med mange velstående innbyggere.

Det skal være trygt og godt å bli gammel i Bærum. Vi har mange aktive pensjonister som representerer en stor ressurs for kommunen. Vi vil sikre at det tilrettelegges for en aktiv alderdom både fysisk, sosialt og kulturelt. De som trenger særlig omsorg, skal føle seg trygge på at det finnes gode sykehjemsplasser eller andre tilbud som passer deres behov. For både brukere og ansatte på institusjoner er det ekstra viktig med vakre og grønne omgivelser. Dette hensynet må ivaretaes spesielt ved etablering av nye institusjoner.

Engasjement og medvirkning er en forutsetning for å beholde de gode aktiviteter og tilbud på seniorsentrene.

Funksjonshemmede må gis anledning til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Forholdene må legges til rette for at de kan leve et best mulig selvstendig liv.

Kampen mot rusmisbruk er en meget viktig del av det forebyggende helsearbeidet.

Verdien av kulturelt mangfold må gjenspeile seg i en aktiv integreringspolitikk for innflyttere og minoritetsgrupper som bosetter seg i Bærum kommune.
Alle innbyggere, både barn, funksjonshemmede i alle aldre, voksne og eldre, trenger å få dekket sine grunnleggende behov, fysisk aktivitet, mulighet for avkobling og oppleve
mestring og nytteverdi. I tillegg kommer behov for sosialisering og tilhørighet, engasjement og medvirkning.

Venstre vil

satse på forebyggende arbeid blant barn og unge
vektlegge forebyggende helsetiltak
den offentlige omsorgen legges nærmest mulig brukerne ved bruk av helsesøstere.
arbeide for å opprette og støtte drift av rusfrie fritidsklubber og møtesteder i kommunen
ha streng overvåkning for å hindre rusomsetning der barn og ungdom ferdes
bedre samarbeidet mellom stat, fylke og kommune om kriminalitetsforebyggende tiltak
drive informasjon/opplysningsarbeid om den enkeltes ansvar for egen helse og graviditetsforebyggende tiltak
støtte idrett, friluftsliv og tiltak som gir den enkelte tilbud om en fysisk og psykisk aktiv fritid, og særlig prioritere tilbud der alle kan delta uavhengig av fysisk styrke og økonomisk evne.
Tipstelefon for melding om bekymring/mistanke om mishandling og av barn

være pådrivere for en individuelt innrettet eldreomsorg
støtte frivillig engasjement og aktivt bruke de eldre som en ressurs i barnehager, skoler, bibliotek og på andre områder i kommunen
omlegging av omsorg til færre på sykehjem og flere i kommunale heldøgns bemannede omsorgsboliger med tilsynslege og smittevernberedskap
varierte og fleksible boligtilbud til eldre
prioritere tilstrekkelig antall seniorsentre i kommunal regi og gi støtte til brukerstyrte og brukereide sentre
bedre transporttilbudet for brukere av seniorsentrene
stimulere til tiltak som bedrer eldres ernæring
stimulere til tiltak som bedrer eldres tannhelse
videreføre fritt brukervalg av hjemmebaserte tjenester
støtte tiltak som stimulerer til sosialisering, fysisk og mental aktivitet blant eldre

bidra til en enklere hverdag for funksjonshemmede
videreutvikle funksjonshemmedes brukermedvirkning og sikre reell innflytelse på egen bo- og livssituasjon.
presse på for at tilgjengelighetsstandard utarbeidet av kommunene oppfylles
flere turveier og turstier for funksjonshemmede
bedre avlastningstilbudet og omsorgslønnsordningen
sette funksjonshemmedes utfordringer på dagsorden, og øke kunnskap og bedre holdninger ved å synliggjøre menneskelige ressurser blant funksjonshemmede
tilrettelegge idrettsaktiviteter
Støtte lærings- og mestringsentra

ha gode, trygge og rettferdige helsetiltak

skjerme helse- og sosialtilbudet for grupper med lav inntekt.
ha gode avlastningstiltak for dem med store omsorgsbyrder.
være en pådriver for gode hjelpetiltak og støtteordninger innenfor psykiatri.
sørge for at rusmisbrukere får et riktig botilbud og en individuell oppfølgingsplan.
støtte tiltak som hjelper flest mulig uføretrygdede tilbake i arbeid, som for eksempel utvikling av attføringsbedriftene i Bærum
innføre kommunal garanti om legevakthjelp innen en time ved å utvide pålagt legevaktordning for leger med kommunal støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**