Drangedal må ta lokalt klimaansvar

5. juni er verdens miljøverndag. FN tok initiativet til denne dagen for snart 40 år siden fordi mange forskere og organisasjoner allerede på begynnelsen av 70-tallet såg at menneskelige aktivitet hadde alvorlige konsekvenser for naturgrunnlagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bekk, vann og skog

De fleste år har bare naturvernorganisasjonene markert dagen, og den har knapt nok blitt registrert av folk flest.
I år er det en helt annen oppmerksomhet om dagen og FN´s budskap om kraftige kutt i utslippet av klimagasser for å stoppe den globale oppvarmingen.

All den overbevisende dokumentasjonen som forskere over hele verden har lagt på bordet det siste året gjør det klart at verden her står over for en enorm utfordring.. Men — forskerne har også vist at det kan gjøres uten at det blir spesielt dyrt.

Enkeltmennesker, organisasjoner, politiske partier, nasjoner og verdensomspennende organisasjoner sier i dag at det er nødvendig å handle raskt. Alle seriøse politikere synes å ta klimatrusselen på alvor gjennom generelle vedtak og uttalelser, men spørsmålet blir om vi er villige til å fatte de nødvendige konkrete vedtakene som trengs, og sette i verk tiltak på bred front. Det må settes i verk tiltak over hele spekteret fra verdensomspennende forpliktende avtaler til tiltak i de enkelte land, fylker kommuner, og hver enkelt av oss må revurdere vår daglige adferd.
Denne alvorlige utfordringen må helt klart bli et sentralt tema i kommunevalgkampen fordi
hele 15 % av norske klimautslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak i den enkelte kommune og fylkeskommune, og det må handles raskt. Det er åpenbart at jo raskere vi kommer i gang med tiltak på alle nivåer til mindre vil det koste. Til lengre vi venter til dyrere blir det.

Her ligger en utfordring som også vi her i Drangedal må sette på dagsordenen.
Drangedal Venstre vil derfor foreslå at det i Drangedal utarbeides en forpliktende klimaplan. som alle politiske partier må stille seg bak og arbeide aktivt for å få gjennomført.
Klimatrusselen er så alvorlig at den krever tverrpolitisk innsats, ikke en ordkrig om hvem som har den beste klimapolitikken.

Lokalpolitisk er debatten om hvor mye vi skal kutte i Norge, og hvor mye vi skal "kutte ute" (kvotehandel), en uinteressant problemstilling. Vi må se på hva vi kan gjøre helt konkret her hjemme. Det kan være tiltak som kollektivtrafikk, biodrivstoff, gang-sykkelveier, energisparing i kommunen, avfallshåndtering, alternativ oppvarming og holdningsskapende arbeid.

Ola Nesland
Leder i Drangedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**