SKOLE — UTDANNING FOR INSPIRASJON OG KREATIVITET[

Bodø Venstre vil styrke skolen, gjennom faglig mangfold og utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger for fremtiden. Alle skal ha mulighet til å utnytte egne evner og skaperkraft. Det er et mål for Bodø Venstre at elevene skal komme ut av skolen med et positivt selvbilde. Skal vi lykkes med dette er samarbeidet mellom foreldre og lærere helt avgjørende. Derfor vil Venstre sette fokus på lærerkompetanse, foreldresamarbeid og elevmedvirkning. Vi ønsker videre å gi økt ansvar og myndighet til den enkelte skole og skoleledelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


<-- Tilbake til programoversikten

a) BODØ — EN KOMMENDE UNIVERSITETSBY.

høyskolen i bodø

Foto: høyskolen i bodø

Høgre utdanningstilbud i Bodø utgjør en lokal, regional, nasjonal og global ressurs på flere områder. Å tilrettelegge for disse kompetansemiljøene er en viktig oppgave for Bodø kommune. Bodø Venstre ønsker at vi i sterkere grad skal integrere Høgskolen i byutviklingen og bistå i prosessen med etableringen av Universitetet i Bodø.

b) FRITT SKOLEVALG
Bodø Venstre vil i neste periode jobbe for at byens innbyggere selv, innenfor visse rammer, kan bestemme hvilken grunnskole de vil at deres barn skal gå på. Hensikten er å stimulere til kvalitetsheving i skolen.

c) ETABLERING AV PRIVATE SKOLER
Bodø Venstre støtter alternativer til den offentlige skolen. Dette innebærer en støtte til eksisterende St. Eysteins skole og til den planlagte Steinerskolen. De private skolene vil kunne bidra til et større mangfold i skole tilbudet i Bodø.

d) KUNST, KULTUR, NATUR OG VITENSKAP
Høgskolen i Bodø har fått ansvar for opprettelse av "Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa". Bodø kommune må gå aktivt inn i samarbeid rundt dette senteret og fremheve praktisk og estetisk virksomhet i grunnskolen.

Bodø kommune må ta initiativ til etablering av "Newton-rom" for å fremme skapende og forskende barn.

Den nye "Barnas Nasjonalpark" er verdifull satsing for fremtidens barn. Bodø Venstre vil arbeide for at kommunen i størst mulig grad tilrettelegger for å ta nasjonalparken i bruk, gjennom tilgjengelighet fra ulike innfallsporter.

e) ELEV- OG FORELDREMEDVIRKNING
Bodø Venstre mener det er avgjørende å få satt i system samarbeidet mellom heim og skole, gjennom utarbeidelse av forpliktende retningslinjer for elev- og foreldremedvirkning. For å skape en god skole er det vesentlig at elever og foreldre har muligheten til å påvirke skolens innhold og arbeidsmåter.

f) SKOLEFRITIDSORDNING
Bodø Venstre ønsker at innholdet i SFO-tilbudet i større grad må foregå i samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Bodø kommune. Det må utarbeides og gjennomføres et kompetansehevingsprogram for SFO- personalet i kommende periode.

g) NETTVETT

Teknologi, internett

Foreldre, barn og skole må samles i en felles forståelse for og bevisstgjøres i bruk av interaktive medier, som internett og mobiltelefon. Tilnærmet daglige teknologiske nyvinninger på dette området gjør det særdeles utfordrende å sikre korrekt bruk til glede for alle. Foreldreutvalgene, skolen og elevorganisasjonene må arbeide sammen for å finne lokale tiltak for å hindre misbruk og mobbing.

<-- Tilbake til programoversikten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**