Program 2007-2011

Sande Venstres program for perioden 2007-2011 er klart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


PROGRAM FOR
SANDE VENSTRE
FOR PERIODEN 2007 — 2011.

SKOLE OG BARNEHAGE
Skolen vil få et godt arbeidsmiljø når både elever og lærere viser hverandre gjensidig respekt. De metodene som bør benyttes for å få elevene til å bruke skoletiden positivt m.h.t. læring, bør fastsettes gjennom en fortløpende dialog mellom skoleledelse, foreldre, elever og lærere. Sande Venstre vil ikke gå inn for at tidligere tiders metoder for å bedre disiplinen i skolen, skal tas i bruk igjen.

Det registreres et forfall i barn og ungdoms fysiske form. Skolen kan motvirke dette gjennom at det settes av tid til fysiske aktiviteter daglig.

Mange elever i skolene trenger mye voksenkontakt. Sande Venstre vil derfor arbeide for at lærerne skal ha så mye direkte elevkontakt i klasserom og i grupper som det er mulig å få til innenfor lovens ramme. En måte å få dette til på, er at de elevene som ønsker det, kan få leksehjelp.

Det bør være en god balanse mellom det offentlige og det private barnehagetilbudet i kommunen. Det bør være et mål at det til enhver tid er full barnehagedekning i Sande.

Skolene må sikres trafikksikker adkomst. Eksempelvis må veien fra Vammen til Selvik skole og videre utover Sandebuktveien til Svelvik grense, bli mer trafikksikker. Det må utredes hvordan en gang- sykkelveiløsning kan være mulig å få til her. Området ved Haga skole / Sande Ungdomsskole er spesielt trangt og trafikkfarlig når skolene starter om morgenen, og når de slutter om ettermiddagen. Her er det nødvendig å finne fram til bedre trafikkløsninger. Trafikken forbi Galleberg skole er også stor i perioder når veien benyttes som avlastningsvei. Derfor må det prosjekteres gang/sykkelvei som adkomst til skolen.

Alle adkomstveier til skolene må være trafikksikre for skolebarna. Det innebærer at barna kan nå skolen ved å bruke gang/sykkelvei. Det vil også være bra for barnas helse at de ikke blir kjørt til skolene av foreldrene..

Venstre sentralt har gått inn for at lærere skal få et såkalt kompetanseår, som skal brukes til oppdatering av kunnskaper. Hvis dette skulle bli vedtatt, vil Sande Venstre arbeide for at ordningen med kompetanseår blir innført i Sande så fort som mulig.

MILJØ OG FRILUFTSLIV:
Vannkvaliteten i Sandevassdraget må bli bedre. Det må settes i verk relevante tiltak for å få til en slik bedring.

Miljøvernarbeidet i kommunen, som nå er fordelt på flere, må få en bedre koordinering. Det må avklares hvem som har ansvaret for de forskjellige områdene innenfor dette viktige arbeidsområdet.

Det må utarbeides en lokal klimaplan for Sande. Her må det komme opp forslag til hva den enkelte og kommunen kan bidra med for å minske utslippet av klimagasser.

De gode lokale bomiljøene må bevares. Det må skje en avklaring vedr. hva som skal skje med Holm gml. skole. Skal bygningen settes i stand slik at Holm kan få et grendehus, eller skal bygningen rives og et nytt grendehus bygges ? Sande Venstre vil gå inn for at Holm-beboernes syn blir tillagt avgjørende vekt når et vedtak skal fattes. Løsning vedr. avløp og vanntilførsel for Holm-området må planlegges og iverksettes i løpet av neste fireårsperiode. Det må også etableres et bedre busstilbud fra sentrum til Holm og Østbygda. Dette kan løses ved at det settes opp småbusser på disse strekningene.

Mange steder i Sande er det fremdeles store trafikksikkerhetsproblemer. Kommunen må legge press på sentrale myndigheter slik at trafikksikkerheten ved fylkes- og riksveiene i kommunen blir bedre. Det bør opparbeides avkjøringsfelter eller rundkjøringer flere steder, bl.a i krysset Hans K.Evensens vei ( inn til videregående skole ) og Sandebuktveien.

Kyststien som går gjennom hele kommunen, blir mye benyttet. Etter hvert som inngåtte avtaler går ut, bør det lages nye avtaler med grunneierne. Hvis det er mulig å få til bedre traseer, bør det arbeides for å få det til gjennom de nye avtalene.

Med befolkningsveksten i sentrum har behovet for turområder i gangavstand fra sentrum meldt seg. Kommunen bør i samarbeid med grunneiere legge til rette for turgåing i skogen på østsiden av E-18. Om vinteren bør det kjøres opp løyper på vestsiden av jernbanen.

Torget i Sande må få en grønn ansiktsløftning. Blomster og beplantninger skaper trivsel!

KULTUR, BARN OG UNGDOM
Gode kulturopplevelser gir folk økt livskvalitet. Dette vil sannsynligvis føre til bedre helse. Sande Venstre vil derfor gjerne medvirke til at det blir satt i gang kulturtiltak som kan styrke innbyggernes fysiske og psykiske helse.

Sande Kulturskole må utbygges slik at de lange ventelistene for opptak ved skolen kan avvikles. Sande Venstre vil derfor i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008 gå inn for at kulturskolen må bli tilført betydelige ressurser for å få dette til. Kulturskolen sliter også med dårlige undervisningslokaler. Når et nytt kulturhus står ferdig, er det naturlig at kulturskolens undervisningslokaler legges dit.

I Sande er det idrettslagene som eier og drifter de idrettsanleggene de benytter, med unntak av Sandehallen og kunstgrasbanen. Sande Venstre vil gå inn for at det kommunale driftstilskuddet til drift av private idrettsanlegg økes. Det kommunale tilskuddet på en tredjedel av kostnadene i forbindelse med rehabilitering og etablering av nye idrettsanlegg, må opprettholdes når det skal gjøres investeringer i framtidige anlegg.

Det er behov for et kulturhus som kan dekke behovet til musikkforeninger, revylag og andre foreningene. Sande Venstre vil derfor gå inn for at kommunen går i dialog med Sande Musikkråd og andre foreninger om hvordan dette kan løses i løpet av denne kommunestyreperioden. Et slikt kulturhus bør også romme et nytt folkebibliotek.

Fritidsklubben skal være en sentral møteplass for alle ungdommer, uansett religion og hudfarge. Det er viktig at fritidsklubben får nødvendige ressurser slik at klubben kan gi flere gode tilbud til Sande-ungdommen.

Sande Venstre ønsker at ungdom blir trukket mer med i styre og stell i kommunen. Det bør derfor igjen forsøkes å få til et forum, ungdommens kommunestyre eller ungdomsråd, som i størst mulig grad styres av ungdommen selv. Ungdomsforumet bør ha høringsrett i saker som angår ungdom.

AREALDISPONERING
Sande Venstre vil gå inn for at jordbruksområder ikke omdisponeres til andre formål.

Det vakre kulturlandskapet vi har i Sande, må i størst mulig grad opprettholdes. Det innebærer at det grønne landskapet vi har i dag, fortsatt skal være grønt. Vegetasjon langs elver og bekker må skjøttes for å hindre erosjon og i stor grad bevares. Dette vil samtidig sikre det biologiske mangfoldet. Det bør foretas en vurdering av langs hvilke Sande-veier det kan plantes trær.

Arealer ved kysten, uavhengig av områdets status, må i størst mulig grad ikke bebygges.

Privatiserende innretninger som flaggstenger, plattinger, opparbeidete grillplasser og andre permanente eller midlertidige konstruksjoner skal ikke etableres i strandsonen mer enn fem meter fra husvegg på den delen av eiendommen som vender mot sjøen.
Tiltak som gjør det vanskeligere for allmennheten å benytte seg av utmarka og strandsonen, tillates ikke.

HELSE, OMSORG OG SIKKERHET
Hjemmebaserte tjenester er å foretrekke framfor institusjonsbaserte. Men når folk ikke greier å stelle seg selv lengre, må det være mulig å få plass på en institusjon. Her har Sande kommet langt, og det er viktig at det gode tilbudet som finnes, ikke blir dårligere av økonomiske grunner.

Det nye NAV-kontoret i Sande åpnes i løpet av 2007. Dette kontoret må få en god samordning av tiltak som i dag forvaltes av tre ulike etater. Det er svært viktig at de som arbeider på NAV-kontoret, yter god service overfor alle som tar kontakt med kontoret.

På bakgrunn av rapporter vedr. rasfare i sentrum og andre steder i Sande, må det arbeides fortløpende med å oppdatere kommunens beredskapsplan. Det bør i løpet av neste fireårsperiode vurderes om det er mulig å legge en bit av Sande-elva i rør/kulvert gjennom sentrum.

Sande Venstre vil følge med på hva som skjer på anlegget til NOAH-Langøya m.h.t. sikkerhet vedr. transport og deponering av spesialavfall. Skulle det skje et alvorlig uhell, er de nærmeste boligområdene på Bjerkøya.

NÆRINGSLIV
Søknader om etablering, utvidelser av næringsbygg og andre søknader fra næringslivet, må ha en rask kommunal behandling. Hvis dette ikke går fort, vil etableringen kanskje ikke være aktuell når den kommunale behandlingen er sluttført.

Det bør til en hver tid være tilgjengelige næringsarealer med opparbeidet vei, vanntilførsel og avløp.

I Sande er det mange små og mellomstore bedrifter. Disse bedriftene er ofte avhengige av informasjon og støtte fra Nordre Vestfold Næringsutvikling. Derfor er det viktig at NVNU har tilstrekkelige ressurser til å hjelpe bedriftene når det kommer henvendelser.

Produksjon av økologiske produkter skal være et satsingsområde i Sande. Derfor bør det være et godt samarbeid mellom kommunen og produsentene slik at denne produksjonen ikke møter unødige byråkratiske hinder.

Last ned programmet:

Programmet i PDF-format

Programmet i Word-format

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**