Programmet for Sola Venstre er ferdig

Sola Venstre sitt program til kommunevalget er nå ferdig. Du kan lese det på nettet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


PROGRAM FOR SOLA VENSTRE
KOMMUNEVALGPERIODEN 2007-11

MILJØ

1. Styrking av kollektivtrafikken og tilstrekkelig kapasitet av busser
2. Videre utbygging av gang- og sykkelvegnett
3. Miljøstasjonene oppgraderes visuelt, settes opp flere steder og det legges bedre til rette for mottak av batterier / miljøfarlig avfall
4. Venstre vil arbeide for at det lages en klimaplan for Sola kommune

En klimaplan må inneholde ambisiøse mål og konkrete tiltak innen:
*Å gjøre miljøvennlig drivstoff tilgjengelig.
*Tilrettelegge for bruk av fornybar energi som fjernvarme og bioenergi i nye bygg
*Strømsparing og omlegging til alternative oppvarmings- og belysningsløsninger i offentlige bygg og i bedrifter.
*Styrking av kommunal kompetanse på enøk- og klimatiltak i forhold til nyetableringer i kommunen.
*Tilrettelegging for parkeringsplasser ved buss-/banestasjoner slik at folk kan parkere utenfor bysentra
*Tilrettelegging i kommuneadministrasjonen for nettmøter og videokonferanser framfor bruk av bil og fly
*Treplanting i truede områder
*Etablering av Sola kommune som en “fair-trade-kommune”.

Venstre vil at:

Bussgarasjetomta i Tananger reguleres slik at nybygg blir en naturlig del av havna og miljøgata

Utslipp av avløpsvann og kloakk fra hyttefeltene stanses ved å pålegge kommunal tilknytning

Hytteområder hvor folk bor fast blir enten omregulert til boligområde eller det blir reagert på helårsboing

Ulovlige biloppsettingsplasser/ «skraphandler» blir ryddet

Kommunen sikrer fremkommelighet i kommunale friområder og sørger for at det blir plantet ny skog/ nye isolasjonsbelter. Dette kan eventuelt gjøres som arbeid for trygd, tilrettelagt arbeid eller som dugnad av foreninger /lag

Mengden søppel i friområdene i Sola reduseres betydelig. Kommunen legger til rette for en dugnad mellom befolkning, industri og kommune

Taretråling langs Jærkysten opphører inntil tareskogen eventuelt begynner å styrke seg igjen.

Det jobbes aktivt for å få badeplasser bedre tilgjengelig for barnevogner, sykler og rullestoler både på strendene og svabergene i Risnes, Joa og Røyneberg.

Det blir tatt hensyn til vilt og artsmangfold i forbindelse med utbygging og tilrettelegging av friområder.

Videre utbygginger i kommunen, enten det er bolig eller industri, skal skje i uproduktiv jord.

Kommunen får laget en plan for estetisk utforming i sentrumsområdene i Solakrossen, i Tananger og på Tjelta

SAMFERDSEL

1. Venstre vil være pådriver for bygging av bybane for Nord-Jæren, inkludert en ringbane som omfatter strekningen fra Forus via Hafrsfjord bru til Stavanger sentrum
2. Få gods fra Risavika havn direkte over på jernbane via flyplassen
3. Bompengene styres mer over på kollektivløsninger, og kollektivtraseer opprettes langs trafikale flaskehalser
4. Der bussene blir fulle må antallet avganger økes.

Venstre vil:

At Jåsund-utbyggingen har ferdig kollektivtrase innen innflytting starter.

Bygge sykkelstier rundt hele flyplassen og til strendene og andre friområder.

Kreve gassdrevne busser for å minske utslipp av CO2

KULTUR, IDRETT OG FRITID

1. Venstre vil legge tilrette for at skolenes spesialrom kan brukes utenom skoletid og at nye skolebygg må være flerbruksbygg
2. Prioritere byggingen av turvei langs Hafrsfjord som er godt egnet for barnevogner, sykler og rullestoler, i første omgang på strekningen Grannes- Flyplassen
3. Legge kulturhuset bedre tilrette for allsidig bruk for flere aldersgrupper

Venstre vil :

Arbeide for forståelse for landskapsvern og bygningsvern

Gjøre historiske minnesmerker synlige og tilgjengelige

Støtte fritidsklubbene

Opprettholde økonomiske tilskuddsordninger til organisasjoner og lag som driver med barne- og ungdomsarbeid og breddeidrett

Gå inn for å fullføre “kulturhistorien om Sola” fram mot år 2010

Stimulere lag og foreninger for voksne til å ta ansvar for at ungdommer får ta del i virksomheten

SKOLE

1. Venstre vil styrke kompetanseutviklingen for lærerne i skolen gjennom styrkingen av etter- og videreutdanningen, herunder tilbud om kompetanseår.
2. Venstre vil utvide skoledagen med mulighet for mer fysisk aktivitet gjennom dagen og leksehjelp på alle trinn. En konsekvens av dette er at skolefritidsordningene både får færre uketimer og må knyttes svært tett opp til den ordinære skoledagen. Dette innebærer at Skolefritidsordningen må over i kommunal drift
3. Styrke skolene med ressurser til spesialundervisning og tilpasset undervisning

Venstre vil:

Styrke rådgivningsfunksjonen i ungdomsskolen slik at elevene gjør gode valg når de skal søke videregående skoler.

Ta vare på nyutdannede lærere når de begynner i skolen ved at veiledningen av disse styrkes.

HELSE OG SOSIAL

1. Opprette helsestasjon for ungdom
2. Bygge sykehjem på Jåsund
3. Legge tilrette for bygging av leiligheter med regulert pris og alderskriterier

Venstre vil:

Være åpne for interkommunalt samarbeid vedrørende eldreomsorgen

Fjerne spilleautomater i kommunen

NÆRING

1. Sola skal ivareta sin posisjon som viktig jordbrukskommune. Vi vil skjerme landbruksjord fra nedbygging og arbeide for at produksjon av mat i kommunen er miljøvennlig lagt opp.
2. Kommunen skal bidra til at sentrumsområdene i Tananger og Solakrossen blir attraktive områder både for handelsstand, handlende og andre besøkende
3. Kommunen skal først og fremst bidra til bedriftsetableringer og -vekst gjennom å gjøre Sola til et attraktivt sted å være: gode oppvekstvilkår, gode skoler, idretts-, frilufts- og kulturtilbud, infrastruktur, kollektivtilbud etc.

Venstre forventer at bedriftene i Sola tar samfunnsansvar, gjennom å:
– Sette opp og vedlikeholde eiendommer slik at sentrumsbebyggelsene og næringsområdene ellers ser tiltalende ut
– Holde høye miljøstandarder, særlig innen energiforbruk, valg av energikilder og avfallshåndtering
– Være støttespillere for barne- og ungdomsaktivitet og kulturlivet

Venstre vil at:

Kommunen gjør søknadsprosedyrer og annen kommunikasjonsstrøm med bedriftene i Sola så rask og enkel som mulig, og bistår nyetablerere og småbedrifter i å komme smidig gjennom offentlig saksgang.

Flyplassen og næringsvirksomheten rundt denne skal gis rom til å ekspandere på en skånsom måte i forhold til jordbruks- og friluftsinteressene i området.

Kompetansemiljøet rundt energi og miljøteknologi i Risavika videreutvikles og kommunen er pådriver for hydrogen- og gassbasert havnedrift.

Kommunen legger til rette for næringsvirksomhet basert på kunst, kultur og opplevelser.

Merkevarebygging og økologisk produksjon skal støttes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**