Det “gode sted ” – det er i Nordland

meningsinnlegg av Franziska Wika, Venstres 2. kandidat ved Fylkestingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skal vi finne "Det gode sted" må vi bygge bro mellom det vi lever av og det vi lever for. Det gode liv er sterkt knyttet til det gode sted.

Nordland Fylke

Vi vurderer kvalitetene til hva vi legger i begrepet "Det gode sted" ulikt, avhengig av vårt eget ståsted. Etter min oppfatning lykkes kommuner som balanserer gode kulturelle-, service-, kompetanse-, arbeids- og boforhold for fastboende, innflyttere og besøkende.
Forskning viser at kulturtilbud og opplevelsestilbud er av avgjørende betydning når mennesker skal velge hvor de vil bo. Denne sommeren setter Nordland Akademiet for kunst og vitenskap diskusjonen om temaet "Det gode sted" på agendaen.
Det gode sted er viktig for oss alle. Vi trenger et godt sted å vokse opp, et godt sted å bo, gode steder der vi kan være sammen. Stedet hvor du kan få realisert dette har gunstige priser på boliger, flott natur, aktivt kulturliv, trivelig, trygge og gode bo- og oppvektsmiljøer.

Gode steder utvikles i dialog mellom det offentlige, private investorer og stedets innbyggere. Å gi ungdom mulighet til å øve innflytelse på eget lokalmiljø, kan føre med seg et mer positivt syn på det å slå seg ned på hjemstedet i framtida.

Hamarøy

Attraktive bosteder for kommende generasjoner krever mer enn et bredt utvalg av arbeidsplasser og forbedring av det fysiske miljøet. Stedets kultur, historie og tradisjoner, byggeskikk, byplan og arkitektur er med å definere hvor attraktivt et sted vil være.

Å finne det gode liv forutsetter at fylkeskommunen tilrettelegger en god infrastruktur i regionene og distriktene. Barn og ungdom må ha optimale skole – og fritidstilbud. Tilgang til ondelig føde skal være like tilgjengelig, uavhengig av bosted. Kreativitet og nyskapning er resultater av en målrettet utdannings- og kulturpolitikk. For arbeidsgivere er kultur og kulturopplevelser utslagsgivende for å vinne konkurransen om kvalifisert arbeidskraft.

For å skape “Det gode sted” kreves det målrettet og samordnet innsats fra mange aktører som besitter ulike virkemidler og kompetanse, både i offentlig og privat sektor.
Landsdelens naturgitte forutsetninger må snues fra å være en ulempe til å være et fortrinn. Det gode sted, det er i Nordland det!

Franziska Wika, Venstres 2. kandidat ved Fylkestingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**