Parlamentarismen i Nordland

meningsinnlegg av May Valle, Nordland Venstre – førstekandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nordland fylkeskommune har et årsbudsjett på ca 3,4 mrd. Dette er et enormt stort beløp som skal fordeles til ulike samfunnsformål i vårt langstrakte fylke. Det er derfor betenkelig at man gjennom en parlamentarisk styreform gir fylkesrådet med sine 5 medlemmer avgjørende makt til å fordele disse midlene.

Fylkestinget har riktignok det formelle ansvar gjennom budsjettbehandling, men det er fylkesrådet som legger fram sin innstilling overfor eldreråd, råd for funksjonshemmede og fylkesting. Det legges stor prestisje i sakene før behandling i fylkesting og andre råd. Å endre på innstilling som er laget — er nærmest en umulighet, til tross for at det kommer inn mange konstruktive innspill. Dagens fylkesråd består av medlemmer fra Arbeiderpartiet og SV med støtte fra Kystpartiet og Senterpartiet.

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Medlemmene av posisjonspartiene er uvillige til å endre en innstilling fra fylkesrådet. Det legger en demper på debattene i komiteene. De "tause birgittene" hører synspunkter fra opposisjonen — men vokter seg vel for å gi uttrykk for egne meninger — rådets innstilling er prestisje.

Fylkesrådet har eget sekretariat med rådgiver som skriver taler, innlegg m.v. I et slik system er fylkets administrasjon nærmest usynlig, og det politiske apparat unødig kostbart.

Opposisjonen bestående av FRP, Høyre, Krf og Venstre har gjennom de siste årene laget felles budsjett og økonomiplan. Vi ønsker å endre styringsform fra parlamentarisme til fylkesutvalgsmodellen. Med dette ønsker vi at fylkesadminstrasjonens innstillinger i sakene blir synlige, at eldreråd , ungdomsråd og rådet for funksjonshemmede gis reell innflytelse, samt at sakene avgjøres på en demokratisk god måte etter en bred debatt. Slik dagens parlamentariske styreform praktiseres i Nordland — er den en fare for demokratiet og en
begrensing av makt til 5 personer — med et budsjett på over 3 mrd. kroner.

Nordland Venstre tror på debatten og at saker får best behandling når man involverer flere.
Vi mener kort og godt at vett og forstand er rimelig godt fordelt, og at samarbeid fører til de beste løsningene for Nordlandssamfunnet.

May Valle, Nordland Venstre – førstekandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**