Namdalsprosjektet må fullføres på tilfredsstillende måte

Andre N. Skjelstad ber samferdselsministeren se på finansieringen av Namdalsprosjektet på nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vei

Foto: Microsoft

– Det viste seg på et tidlig tidspunkt under fullføringen av Namdalsprosjektet at de opprinnelige prosjekterte kostnadene ikke holdt, og at bompengeinntektene på prosjektet ble vesentlig lavere enn det en hadde regnet med da bompengesøknaden ble behandlet i Stortinget, sier Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad. Dersom Namdalsprosjektet skal fullføres på en tilnærmelsesvis tilfredsstillende måte er det trolig nødvendig at rammen fra Staten blir øket. Derfor lurer jeg på om statsråden villig til å se på saken på nytt i forhold til det nye kostnadsbildet for Namdalsprosjektet?

Driftsinntektene for prosjektet ble i 2006 i alt 17 750 646 kroner mot 16 911 255 kroner i 2005. Driftsresultatene for disse årene ble 8 618 272 kroner og 7 848 925 kroner. Det er foretatt kutt i forskjellige prosjekter som opprinnelig var tatt med, på om lag 35 millioner kroner.
Kommunestyret i Namsos vedtok av flere grunner den vestlige linje, ikke minst av trafikksikkerhetsmessige årsaker. Kommunestyret gav, blant annet på grunnlag av dette, sin tilslutning til bompengeselskapets søknad om økning i takstene med 20 prosent, og innkrevningsperioden ble øket fra 14 til 19 år. Det var første gangen det ble godkjent en søknad om bompenger på et slikt usikkert grunnlag distriktsmessig sett.
Under behandlingen var det røster i Samferdselskomiteen som satte et spørsmålstegn ved holdbarheten i prosjektet. Det ble vist til Stortingsproposisjonen der det blant annet heter:

“Trasé for sammenknytning mellom rv 17 og ny bru over Namsen skal gå vest for Nøsthaugen, hvis planleggingsarbeidet viser at dette er den beste løsningen totalt sett. Vedtatt reguleringsplan viser trasé øst for Nøsthaugen. Dette er lagt til grunn i bompengeprosjektet. Dersom planleggingsarbeidet senere viser at det er ønskelig å velge linje vest for Nøsthaugen, vil en komme tilbake med dette som en revisjon av prosjektet dersom dette gir endring i kostnaden.”

Det viser seg nå at det blir en betydelig sprekk som fylket ikke har tilstrekkelige rammer for å makte. Fylket fikk blant annet betydelige merutgifter som følge av flom sist vinter, noe som man håpet staten ville dekke, sier Skjelstad.
Dersom Namdalsprosjektet skal fullføres på en tilnærmelsesvis tilfredsstillende måte er det trolig nødvendig at rammen fra staten blir øket. Namdalsprosjektets driftsledelse vil komme tilbake til nøyaktige tall for hvor mye dette blir snakk om.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**