Gjøvik Venstres program 2007-2011

Torsdag 5. juli vedtok Gjøvik Venstre nytt program for
kommunestyreperioden 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Program for Gjøvik Venstre 2007-2011

Ideologi

Venstre tror på et åpent samfunn bygd på et sterkt lokalt folkestyre.
Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi vi bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er det fordi vi har tillitt til enkeltmennesket og har toleranse for ulike livssyn med sterk vekt på ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Venstre mener naturens verdi, mangfold og likevekt må ligge til grunn for konkret politikk. Derfor er Venstre et grønt parti. Venstre tror på teknologi og kunnskap og er derfor optimistisk på vegne av framtida. Venstre en ønsker en blanding av offentlig økonomi og markedesøkonomi for å utnytte og fordele ressursene til beste for flest mulig. Venstre tror på konkurranse, men ikke alltid på privatisering.

Venstre tror på et samfunn bygd på nestekjærlighet, omsorg, rettferdig fordeling, respekt for hverandre og fritt for diskriminering. Partiet vil kjempe for disse verdiene, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Gjøvik i Venstres øyne

Gjøvik med tverrdalene og tettstedene Biri, Snertingdal, Vardal og Hunndalen
har enestående egenskaper med sin blanding av by og land — og nærheten til
Mjøsa. Venstres politikk har som mål å utvikle kommunen til en miljøkommune
hvor det er trygt og godt å bo, hvor barna får en god grunnutdanning og der det
skal være mulig å realisere yrkeslivet — uansett erfaring og kompetanse. Vi vil
at Gjøvik skal være en profilert kulturkommune, og en serviceorientert og utadrettet kommune. Gjøvik har alle muligheter til å oppnå dette. Vi i Gjøvik Venstre ønsker at pengene som forvaltes av kommunen i størst mulig grad blir brukt til aktiv tjeneste for befolkningen i kommunen.

I kommende 4-årsperiode vil Venstre i Gjøvik prioritere:

1 Miljø
2 Skole
3 Næringsutvikling
4 Sosialt ansvar og eldreomsorg

Miljø

Energi- og Miljøbyen Gjøvik
Tungoljebasert fyring i industrien, økende transport og utslipp fra søppelfyllinger utgjør i dag en klimautfordring for Gjøvik. Etter forslag fra Gjøvik Venstre er det vedtatt en klima- og energiplan og en varmeplan. Vi vil stå på videre for at Gjøvik kommune tar en aktiv rolle i å drive fram nye miljøløsninger, både innen energi, drivstoff for busser og behandling av avfall.

Gjøvik Venstre vil:
· At Gjøvik skal bli den første svanemerkede miljøkommunen i Norge
· At Gjøvik skal bli en nullutslippskommune i 2020
· Bruke midler fra kraftfondet til å opprette et kommunalt miljøforetak. Dette skal bidra til å utnytte miljøpotensialer vi har i kommunen og drive forretningsmessig utvikling av miljøteknologi. Biogasspotensialet på Rambekk og i Dalborgmarka må utnyttes og Gjøvik bør vurdere å bygge et biogassanlegg for å utnytte husholdningsavfall og husdyrgjødsel.
· Opprette en egen stilling som miljøvernkonsulent i Gjøvik kommune
· Satse mer på miljøinformasjon, slik at innbyggerne kan henvende seg og få gode råd om miljøvennlig atferd og energiøkonomisering (ENØK)
· Støtte etablering av et fjernvarmenett i sentrum av Gjøvik, til nytte for industri, offentlige bygg og privathusholdninger.
· Støtte etablering av fjernvarmenett i Biri og Hunndalen
· Prioritere trevirke (bioenergi) og varmen i Mjøsa som oppvarmingskilde for fjernvarmenettene
· Innføre panteordning for gamle vedovner
· Finne nye løsninger for husholdningsavfall, slik at sortering og oppbevaring av dunker og sekker ikke blir et problem. Mer bruk av nedgravde fellesanlegg kan være en løsning.
· Regulere fellesareal for fjernvarmekilde og kildesorteringssentral i nye boligfelter
· God arealplanlegging. Mer langsiktig planlegging av boligområder, som tar hensyn til skole, barnehage, kollektivtilbud og frilufstområder.
· Gjøvik kommune skal gå foran med en miljøvennlig bilpark. Ved innkjøp og utskifting av biler, skal miljøbiler velges.
· Samarbeid med Oppland fylkeskommune om mer miljøvennlige busser (for eksempel biogass), samt bedre rutenett og markedsføring.
· Gjennomføre den vedtatte sykkelplanen for Gjøvik kommune
· Bygge BMX/sykkelcrossbane i Biri og Hunndalen
· Fullføre kartleggingen av det biologiske mangfoldet og bidra til å sikre artsmangfoldet på nasjonalt plan
· Prioritere renovasjon av vann- og avløpsanlegget i sentrum av Gjøvik, som har vært preget av flere store lekkasjer den siste tiden

Mjøsbyen Gjøvik
Gjøvik er en mangfoldig by. Gjøvik er både industriby, mjøsby, kunnskapsby, funkisby, festivalby, musikkby, barnas by og i 2011 er vi jubileumsby. Dette mangfoldet er en kvalitet vi skal ta med oss videre. For Gjøvik Venstre er det viktig at Mjøsa og byen ikke skiller lag.
Venstre vil derfor være en pådriver for å åpne byen mot Mjøsa.

Gjøvik Venstre vil også tilegne de siste strandarealene langs Mjøsa til byens og kommunens innbyggere. Inneværende periode har vi fått gjennomslag for en strandsoneplan fra Bråstadvika i nord til Våstad i sør. Flertallet har imidlertid ikke prioritert planen, dessverre. Det står mye ugjort langs Engelandsodden og i båthavna. Den framtidige utnyttelsen av Huntonstranda er også viktig for byens videre utvikling.

Gjøvik Venstre vil:
· Ruste opp strandsona langs Engelandsodden med bedre gangvei og friområde
· Samarbeide med Statens vegvesen og NSB/Jernbaneverket om å bygge parklokk over riksvei 4 mellom rundkjøringa ved CC og rundkjøringa ved Statoil
· Tillate maksimalt 10 meter byggehøyde for ny bebyggelse på jernbanestasjonen
· Stemme for ny Skysstasjon, så lenge den legger til rette for bedre kollektivtilbud og ikke tar for mye areal fra dagens parker
· Arbeide for ny avkjøring fra riksvei 4 både sørfra og nordfra til byen
· Fjerne minst en av broene over utløpet av Hunnselva.
· Bygge ny gangbro over Hunnselva fra Gjøvik gård og til Vitensenteret
· Bygge gangvei langs Hunnselva fra Gjøvik gård og ned til Mjøsa
· Omregulere gamle ferjeleiet fra P-plass for biler og båter til båtnaust og sjøboder/salgsboder til f.eks. fisk, frukt og grønnsaker
· Ikke bygge skateboardpark i Rambekkvika. Nye aktivitetsanlegg for ungdom prioriteres langs Hunnselva (sammen med nytt kulturhus) og/eller nord for Skibladnerhuset (sammen med nytt Ungdommens hus i Lokstallen)
· Ikke bygge ned Huntonstranda med boliger og næring.
· Sette en markagrense — og respektere den

Sentrumsutvikling
Det er stor byggeaktivitet i Gjøvik. Det tyder på at det skjer utvikling, og det er bra. Men det skaper også utfordringer. Å planlegge og bygge by er en politisk prioritering. I dag er teknisk seksjon underbemannet. Vi trenger en ny trafikkplan. Vi trenger helhetlige reguleringsplaner for kvartaler i sentrum, og vi trenger å lage helt nye reguleringsplaner for de delene av byen som tilhørte gamle Vardal kommune (for eksempel rundt Fastland og i nordbyen).

Gjøvik Venstre vil:
· Styrke arealplanseksjonen med flere stillinger
· Oppgradere Storgata
· Helhetlig plan for Strandgata (bebyggelse, trafikk, beplantning, belysning og fortau)
· Miljøgate i Brenneribakken og Tordenskjoldsgate
· Bidra til nytt parkeringshus i sentrum
· Få "rullende fortau" med bedre bybuss i sentrum

En skole for kunnskap og like muligheter

Skolen skal være en utviklingsarena for kunnskap, ferdigheter og sosial
utvikling — for alle. Venstre vil ha en sterk og god offentlig skole hvor elever får utfordringer på sitt ferdighetsnivå. Vi vil at alle skolene i kommunen skal få økt selvstyre og gode
rammebetingelser, slik at de kan utvikle sin egenart. Vi er prinsipielt for fritt
skolevalg og ønsker ikke å regulere antallet elever på en skole gjennom
kretsgrenser. Etter vårt syn skal kvalitet og egenart på skolen være like viktig som beliggenheten når barn og foreldre velger skole. Det er likevel ikke til å komme utenom at beliggenhet vil være et kriterium ved valg av skole. Et desentralisert skoletilbud er derfor viktig å opprettholde i Gjøvik.

Skolebygg
Skolebygningene er en del av kvaliteten for elvenes hverdag og er viktig for trivsel og ytelse. Vi vil prioritere å få gjennomført renovering av skolene Bjørnsveen ungdomsskole, Fredheim barneskole og Biri ungdomsskole i perioden. I ombygging av Biri ungdomsskole må det prioriteres å bygge ut dagens gymsal, slik at Biri kan få en større sal for innendørsidrett. Tippemidler bør prioriteres til en slik utbygging. Et godt inneklima må prioriteres på alle skolene.

PP-tjenesten
Venstre ønsker å sikre alle barn tilpasset opplæring. Vi ønsker å flytte spesialpedagogisk kompetanse nærmere skole, lærere og elever. Gjøvik Venstre vil prioritere mer ressurser til PP-tjenesten og sikre at alle barn som henvises til faglig utredning får et svar innen 2 måneder og en utredningstid på maksimalt 3 måneder. De siste årene har det vært ventelister og utredningstider på inntil 6 måneder. Dette er for lang tid i en kort og viktig barndom.

Skolehelsetjenesten
Gjøvik Venstre vil styrke skolehelsetjenesten, spesielt i ungdomsskolen. Dette er et ledd i at vi ønsker å styrke helsesøstertjenesten i kommunen. Miljøarbeidere i ungdomsskolen har vært vellykket og bør fortsette, men må ikke gå på bekostning av helsesøstertjenesten.

Rådgiving
Samarbeidet mellom rådgivingstjenesten i grunnskolen og videregående skole må styrkes. Det er også viktig at det er motiverte og oppdaterte rådgivere i ungdomsskolen,
med tanke på yrkes- og studieveiledning. Vi vil ta initiativ til hospiteringsordninger i næringslivet for rådgivere og styrke kontaktforumet mellom næringslivet og rådgiverne. Gjøvik Venstre vil arbeide for å øke tiden til den individuelle veiledningen til 10. klassingene.

Frihet og ansvar
Venstre ønsker mer frihet og ansvar til elever, lærere og foreldre i skolen. Å gå
på skolen er en rettighet, men Venstre ønsker også å understreke de pliktene
elever, foreldre og lærere har i gjennom elevens skolegang. Mobbing i skolen må bekjempes. Gjøvik Venstre vil om nødvendig støtte opp om å flytte mobbere og vil ha "nulltoleranse" overfor hærverk og ødeleggelser. Uro og forstyrrelser plager også mange elever i norsk skole. Venstre vil at den enkelte skole utarbeider egne læringsmiljø-lover hvor sedvanlig oppførsel er beskrevet.

Friskoler
Foreldre som har barn i Steinerskolen får i dag ikke kommunalt tilskudd. Gjøvik
Venstre vil arbeide for at også foreldre som ønsker å ha barn i Steinerskolen eller andre friskoler skal få kommunalt tilskudd. Vi ser på friskolene som et viktig supplement til den offentlige skolen, men er tydelige på at vi ønsker at så mange som mulig finner den offentlige skolen mest attraktiv. Dette er en oppgave for oss politikere å bidra til.

Skolevurdering
Skolene i Gjøvik har utviklet egne skolevurderingssystemer. Dette er bra.
Venstre ønsker ikke karaktersetting av lærere, men vil gi elever og foreldre stadig bedre mulighet for å bidra i skolevurderingene. Kommunen som arbeidsgiver skal ta den oppgaven alvorlig og sette krav til sine lærere.

Kompetanseår for lærere
Venstre vil innføre kompetanseår for lærere hvert 5. år. Inntil en statlig finansierng er på plass, vil Gjøvik Venstre prioritere kompetanseår for lærere som jobber i ungdomsskolene.
Karrieremuligheter for lærere
Jobbrotasjon, mentor-arbeid, faglig utvikling og ansvar og fleksible perminsjonsordninger må utvikles for å bidra til å gjøre læreryrket enda mer attraktivt. Både for å få de beste lærerne til skolene i Gjøvik, og for å få de til å bli på dem over tid. Eldre lærere spesielt må gis anledning til å bidra på andre måter enn kun i klasserommet.

Rektor skal ha pedagogisk utdanning
Venstre vil at rektorer i Gjøvik-skolen skal ha pedagogisk utdanning og praksis.

Trygg skolevei
Barn skal ha en trygg skolevei. Målet må være at færrest mulig kjøres til skolen, og at flest mulig går eller sykler til skolen. Det må bygges flere underganger og flere gang- og sykkelveier for å trygge skoleveiene. Gjøvik Venstre vil prioritere trafikksikkrethetstiltak på Biristrand (stor trafikk nå E6 omdirigeres), gang- og sykkelveg fra Lundstein skole og ned til Wangkrysset og fra Redalen skole og ned til Sveastranda.

Flere miljøbarnehager
Alle som ønsker det skal få plass i barnehage i Gjøvik kommune. For å sikre at alle får plass, er vi avhengig av de private barnehagene. Gjøvik Venstre vil prioritere de som ønsker å starte miljø- og/eller utebarnehager, slik at vi får et mer allsidig barnehagetilbud.

Støtte til private barnehager
I dag er det en økonomisk diskriminering av forelrde som har barn i private
barnehager. Gjøvik Venstre vil gi kommunalt tilskudd også til plass i privat
barnehage. Det er ikke viktig hvem som tar initiativ og driver barnehagene — det viktige er at kommunen betaler slik at det ikke lenger er forskjell på offentlig og privat barnehage i betalingen fra foreldrene.

Et kreativt og nyskapende Gjøvik

For å ha noe å fordele er det nødvendig å skape. Vi trenger et blomstrende næringsliv, både ved å opprettholde det eksisterende og å skape nytt. Gjøvik Venstre vil bruke kommunen, Gjøvik Kunnskapspark, skolemiljøet på Kallerud og det regionale næringsrådet aktivt for å skape en nær og god relasjon til etablert næringsliv. Vi vil også bruke det nye "Fritt fram"-prosjektet til Oppland fylkeskommune for å bidra til et tettere samarbeid om næringsutvikling i og profilering av Gjøvikregionen.

Næringsarealer
Det er nå knapphet på sentrale næringsarealer i Gjøvik kommune. Den private utbyggingen av Thomasdalen/Kallerud har vært vellykket og viser at kommunen og private aktører kan samarbeide og dele på oppgavene. I et slik samarbeid er det viktig at kommunen stiller med helhetlig plankompetanse og rask saksbehandling. Gjøvik Venstre vil prioritere økte ressurser til plankompetanse og utarbeiding av reguleringsplaner, heller enn at kommunen skal erverve store arealer og drive storstilt opparbeiding av næringsarealer.

Konkurranse om kommunale innkjøp
Gjøvik Venstre vil at også små og lokale næringsdrivende skal ha mulighet til å være leverandør til Gjøvik kommune. Vi vil derfor at flest mulig innkjøp utlyses og at bruken av langsiktige avtaler med store leverandører begrenses.

Mjøsregionen
Gjøvik Venstre er opptatt av Gjøviks rolle blant Mjøsbyene, og en regional utvikling av Mjøsregionen. Et samarbeid med Hamar og Lillehammer er på mange områder like nyttig som samarbeid med Land- og Toten-kommunne. Mjøsregionen er mer og mer ett bo- og arbeidsmarked. Samferdsel er derfor sentralt. Gjøvik Venstre vil fortsette å arbeide for en tverrforbindelse Hamar-Gjøvik. På lang sikt en bilbasert forbindelse, og på kort sikt ved re-etablering av skyttelbåt Gjøvik-Hamar på sommertid. Men først av alt vil vi arbeide for å få til en ytterligere utbedring av rv. 33 Gjøvik-Minnesund.

Servicekontor for Gjøvik og Toten i Oslo
For å tiltrekke oss nye virksomheter og gründere vil vi vurdere å samarbeide med flere kommuner for å opprette et servicekontor eller "show-room" for Gjøvikregionen i Oslo. Slik kan flere virksomheter og gründere bli oppmerksomme på hva vi har å tilby og kan bistå med å skreddersy tomter, lokaler og etablering for øvrig.

Gründere
Gjøvik Venstre vil bidra til å utvikle Gjøvik Kunnskapspark ytterligere, hvor alle grûndere i oppstartfasen gis veiledning og råd, samt møter andre i samme situasjon.

Enklere Gjøvik
Gjøvik Venstre vil ha et kommunalt forenklingsprogram. Først må det lages et skjema- og regelregnskap, for å gi oss en status. Anslag fra de enkelte etater antyder at det er i bruk rundt 500 skjemaer i Gjøvik kommunes virksomhet, men ingen vet eksakt. Dette antallet må ned. Det nye servicetorget er en god anledning til å sannere skjemaer og samordne dem i en elektronisk oversikt på internett. Eletroniske tjenster må dessuten utvikles i større tempo enn til nå.

Fritidspark på Biri
Vismunda industriområde i Biri har potensiale til å bli både et attraktivt rekreasjonsområde for innbygerne i Biri og et reisemål for besøkende. Gjennom området renner elva Vismunda. Til området grenser også Biri planteskole og Biri ungdomsskole, med sine aktivitetsanlegg. I elvemunningen ligger Mjøsbruket, og ikke langt unna ønsker interesser i Biri å utvikle et senter for lokalt produsert mat og nisjeprodukter. Gjøvik Venstre ønsker derfor at det utvikles en såkalt masterplan for området Vismunda industrimoråde, nedre del av elva Vismunda og Biri sentrum, med tanke på framtidig vern, utvikling og bruk.

Festivalbyen Gjøvik
Gjøvik har både beliggenhet, arenaer og fasiliteter for å bli en festivalby. OL, Sangerfestivalen, BARNLEK, korpsfestival, TT og Landskappleiken har alle vist potensialet. Gjøvik kommune er flinke til å legge tilrette når noen spør, men det er mer å hente på å gå aktivt ut med å tilby byen for arrangører. Nytt kulturhus og konferansehotell er viktig i så måte. Gjøvik Venstre vil at kommunen skal samarbeid med Turistkontoret, Næringsrådet og Gjøvik Olympiske Anlegg AS om en kartlegging av potensielle festivaler i Gjøvik og eventuelt utarbeide en festivalplan. Store idrettsarrangementer er også et potensial for Gjøvik. For å utnytte dette bør Gjøvik kommune gå mer aktivt inn i Gjøvik Sentrum AS, for å etablere dette som et aktivitets- og arrangementsselskap.

Landbruk
Gjøvik kommune er en av landets største landbrukskommuner og en stor skogeier.
Fra 2004 ble mye av landbruksforvaltningen flyttet fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Fra 2008 overtar kommunene også ansvaret for veterinærvakt. Gjøvik kommunes landbrukskontor og politikere blir da enda viktigere for mange lokale bønder, fordi mye av forvaltningen flyttes fra fylkesmann og fylkeskommune til kommunene innen denne sektoren. Driftsplanlegging og forvaltning av konsesjonsvilkår har til nå vært sentrale områder i kommunens tilbud og service til landbruket. Gjøvik Venstre vil bidra til å styrke service og tilbudet ytterligere. Gjøvik kommune eier og drifter ca 20.000 dekar skog og utmark, splittet i mange teiger. Eierskapet og driften binder mye kapital, som går på bekostning av annen tjenesteproduksjon. Gjøvik Venstre ønsker primært at kommunen skal selge seg ned som skogeier.

Primærnæringsfond
Mat- og energiproduksjon og forvaltning av kulturlandskapet skal være bøndenes primærvirksomhet. Ikke minst energiproduksjon er et voksende marked for landbruket. Gjøvik Venstre vil bidra til å opprette et primærnæringsfond, som blant annet kan vurdere kjøp av melkekvoter for å sikre den lokale melkeproduksjonen. Et primærnæringsfond kan også brukes til å stimulere til produkt- og markedsutvikling innenfor bærproduksjon, grønn omsorg, landbruksbasert reiseliv og utmarksnæring. Et samarbeid med flere kommuner og fylkeskommunen om et større primærnæringsfond kan også være aktuelt.

SOSIALT ANSVAR

Vi har ansvar for å skape verdighet i alle faser av livet. Å hjelpe dem som har minst og som lever under vanskelige forhold til et bedre liv er viktig. Hjelpetiltakene i kommunen skal være mangfoldig, og skal omfatte alle som trenger omsorg, for eksempel eldre som ikke lenger er selvhjulpne, funksjonshemmede, utviklingshemmede, psykiatriske pasienter, barn med problemer og sterkt rusavhengige.

Barn og unge
Barn og unge skal vokse opp i omgivelser der de voksne er klar over sin
påvirkning som forbilder. Dette gjelder både foreldre og ledere innen frivillige
og kommunale fritidstilbud. Kontoret for rusforebygging, Politiet og skolene har
sammen etablert et viktig arbeid for å utvikle foreldrenes holdninger til omgang
med rusmidler og for å styrke foreldrenes evne til å sette grenser. Gjøvik Venstre
vil prioritere det igangsatte arbeidet høyt.

Gjøvik Venstre vil flytte Ungdommens Hus fra Nytorvet og til Lokstallen, som kommunen er medeier i. Dette området er relativt usjenert, men samtidig nær kollektivtilbud og sentrum. Det er også utearealer som egner seg for ulike aktivitetstilbud.

Barnevern
Dessverre er det et relativt stort antall barnevernssaker i Gjøvik. Venstre vil
fortsette å prioritere økte ressurser til barnevernet høyt. Vi kan ikke tolerere at barn som er utsatt for omsorgssvikt eller overgrep skal måtte vente på å få behandlet sin
sak i mange måneder. Vi vil også bidra til økt samarbeid mellom Politi, skole/barnehage og barnevernet. Vi vil også etablere en felles barnevernsvakt for Gjøvik, Toten og
Land, styrke familiebaserte tiltak og hente inspirasjon fra SOS Barnebyers
etablering av barnevernsprosjekter i Norge.

Rus
Ungdomskontakten, Kontoret for rusforebygging, Helsestasjon for Ungdom og
Politiet gjøre alle en god jobb i det forebyggende arbeidet i Gjøvik i dag. Dette
vil vi støtte opp om videre, og sågar bidra til enda tettere samarbeid mellom
disse aktørene.

For de som har vært rusavhengige i lang tid, er det viktig med et stabilt botilbud. Gjøvik Venstre vil arbeide for at botilbudet for rusavhengige styrkes. Vi må også inngå et mer forpliktende samarbeid med nabokommunene for å gi et helhetlig tilbud. Mange oppholder seg i Gjøvik, men uten å være folkeregisteret her så faller de utenfor oppfølging.

Gjøvik Venstre vil arbeide for å styrke tilbudet ved Kampen og Blå Kors sin virksomhet der. Lavterskeltilbud for mat, hygiene og aktivitet er viktig for rusavhengiges helse og velvære og bidrar gjerne til en roligere og mer stabil livssituasjon. Gjøvik kommune må bidra til å sikre den store frivillige innsatsene som ytes ved Kampen.
Gjøvik kommune må også sikre at helsetilbudet med sykepleier videreføres ved Kampen, og utvides med psykiater eller psykiatrisk sykepleier.

Flere plasser for avrusing og metadonassistert behandling har
hjulpet noen og vi støtter en videreføring av disse tiltakene. LAR (legemiddelassistert rehabilitering)-tilbudet må styrkes.

Eldreomsorg
Det er nødvendig å bygge nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger i Gjøvik kommune. De siste årene har beleggsprosenten vært 102-103 prosent på sykehjemsplasser. Gjøvik Venstre vil så snart som mulig gjenopprette 8 korttidsplasser i Åslundmarka i Hunndalen, samt rehabilitere deler av Furulund alders- og sykehjem på Biri. Vi vil videre vurdere å bygge ytterligere 8 nye sykehjemsplasser, til sammen 16 i perioden.

Vi må videre legge tilrette for både korttids rehabiliterings- og avlastningsplasser. Samtidig må vi satse på gode hjemmebaserte tjenester slik at de eldre kan bo i sine hjem så lenge de ønsker. Det viktigste vil til enhver tid uansett være den menneskelige ressursen som settes inn for å gi tjenester.

Gjøvik Venstre vil avskaffe ufrivillig deltid i kommunehelsetjenesten.

Vaktmestertjenester
Tildelingskontoret for omsorgstjenester får et økende antall henvendelser. Det tyder på at dette begynner å bli innarbeidet. Gjøvik Venstre vil styrke tildelingskontoret, slik at de kan reise på hjemmebesøk en gang pr år til alle over 75 år som ønsker det. Slik kan de eldres framtidige bosituasjon planlegges og tilrettelegges. I tillegg til matomdeling og hjelp til innkjøp, bør det etableres et tilbud om vaktmestertjenester. Eldre hjemmeboende kan slik få velge mellom hvilken bistand og tilrettelegging de ønsker.

Omsorgslønn og avlastning
Omsorgslønn må være en selvsagt rett i de familier der det er en mulig løsning
å ivareta pleie og omsorg selv. Alle under 65 år som ønsker å bo hjemme må få et tilrettelagt tilbud. Avlastningstilbud må finnes.

Gjøvik Venstre ønsker å etablere en ny avlastningsbolig for unge psykisk utviklingshemmede, til erstatning for Opsahlveien. I tillegg ønsker Gjøvik Venstre at det inngås årlige avtaler med private aktører innen grønn omsorg og andre som driver aktivitetstilbud, om et visst antall plasser for aktivitetsbasert avlastning.

Sosiale tjenester
Samarbeidet mellom A-etat, trygdekontoret og sosialkontoret må styrkes og bli mer
brukervennlig. Gjøvik Venstre ser fram til samlokalisering i Støperiet, men vil påpeke at samarbeidet må bli reelt og at en ikke bare viderefører 3 dører bak en felles inngangsdør.

Nye nordmenn
Gjøvik Venstre er positive til å fortsette med mottak av inntil 100 flyktninger og
Asylsøkere pr år. Arbeidet med integrering må styrkes, særlig blant barn og unge. Vi må sette oss som mål at minst 70% av barn med minoritetsbakgrunn mellom 0-5 år går i barnehage.

Det må utvikles flere aktivitetstilbud for ungdom. Gjøvik kommune bør vurdere å støtte oppstart av basketballag i Gjøvik, da basket i større grad enn ski er en sport som innvandrere er kjent med. Integreringstilskuddet til lokale lag og foreninger bør gjeninnføres.

Sykehus i Gjøvik
Gjøvik Venstre støtter arbeidet med å opprettholde sykehustilbudet i Gjøvik og er glad for de investering som nå kommer og at stedlig ledelse er opprettet. Gjøvik Venstre vil arbeide for å styrke samhandlingen mellom Gjøvik kommune og sykehuset, for å unngå korridorpasienter og at eldre sendes hjem uten et tilrettelagt tilbud. Gjøvik Venstre vil også arbeide for å bistå sykehuset med god språkopplæring av utenlandsk helsepersonell. Gjøvik Venstre vil også arbeide for å få etablert tilbud om dialyse på sykehuset i Gjøvik.

Kultur og frivillighet

Gjøvik Venstre vil:
· Realisere nytt kulturhus med Black Box i Strand Hotell/Elvebredden
· Flytte Ungdommens Hus til Lokstallen
· Innføre kulturkort (som gir rabatt på for eksempel kinobilletter, Vitensenteret, konserter etc.) for ungdom
· Realisere ombygging av Biri herredshus som lokal kulturarena
· Øke antall plasser ved kunst- og kulturskolen og desentralisere tilbudet
· Arbeide for å styrke det nye Mjøsmuseet, blant annet med et folkemusikkarkiv
· Styrke Gjøvik som festival- og arrangementsby
· Bærekraftig forvaltning av Gjøvik gård
· Styrke innsatsen for å ivareta Fastland

Prioriteringer i tettstedene

Biri
· Ombygging av Biri ungdomsskole
· Renovering av Furulund alders- og sykehjem
· Plan for utbygging av fjernvarme i sentrum
· Anlegge BMX/sykkelkrossbane

Snertingdal
· Tismessige lokaler for helse- og sosialsenter
· Utarbeide en helhetlig hytteplan for Snertingdal
· Vurdere gamle setertradisjoner i reiselivssammenheng

Hunndalen
· Nye sykehjemsplasser i Åslundmarka
· Plan for utbygging av fjernvarme
· Anlegge BMX/sykkelkrossbane

Biristrand
· Støtte etablering av lokal kunst- og kulturskole
· Styrke Biristrand og Åsroa som kulturbygda i Gjøvik kommune
· Legge til rette for ny og spredt boligbygging
· Trafikksikkerhetstiltak på Fv 330 (stor trafikk ved omdirigering av E6)
· Få planfritt kryss/avkjøring E6

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**