TRAFIKKSIKKERHET PÅ SANDEVEIENE MÅ PRIORITERES HØYT

Sande Kommunestyre vedtok trafikksikkerhetsplanen 13.juni. Det er fint at det er vedtatt en slik plan. På de folkemøtene som ble arrangert rundt i kommunen høsten -06 i forbindelse med folk kunne komme med innspill til kommuneplanen, var trafikksikkerheten på veiene i Sande et gjennomgangstema. Det er tydelig at dette med trafikksikkerhet er noe som opptar folk i stadig sterkere grad. Og det er ikke det minste rart. Foreldre er redde for å sende barna sine ut på veier der det ikke er gang/sykkelvei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I trafikksikkerhetsplanen står det en oversikt over de veiene som har flest trafikkulykker. Østbygdaveien og Sandebuktveien er de to veiene der det er flest trafikkulykker. Derfor fremmet Einar Stenbrænden, Venstre et forslag til endring av de foreslåtte prioriteringslistene slik at de to nevnte veiene blir flyttet oppover på listene. Utbygging av gang/sykkelveien langs Østbygdaveien og Sandebuktveien, fra Selvik til Svelvik grense, er kostbare prosjekter. Dette er ikke kommunale veier, men kommunen skal komme fram med sine prioriteringer til fylke og stat. Dersom mindre kostnadskrevende prosjekter stadig skal komme foran de dyre prosjektene, vil det kunne føre til at det vil gå mange år før de mest trafikkfarlige veiene får gang/sykkelvei.
Sande Venstre mener at det må være riktig å prioritere prosjektene slik at prosjekter langs de mest trafikkfarlige veiene blir prioritert foran prosjekter langs veier der det ikke er så mange ulykker. Det kan ikke være riktig å prioritere slik at de billigste alternativene skal komme først fordi de er billigst, mens de dyreste utbyggingene alltid kommer sist.
Stenbrændens forslag falt mot 2 stemmer. Jeg kan ikke forstå logikken i det vedtaket kommunestyret gjorde her.

Trafikk, rødt lys

Foto: Microsoft

Kommunestyret har vedtatt en kommuneplan for perioden 2007 — 2019. I kommuneplanen står det også noe om trafikksikkerhet. I de utfyllende bestemmelsene til arealdelen står det bl.a.: "Med trafikksikker adkomst ( til skolene ) menes gang/sykkelvei eller annen vei uten gjennomgangstrafikk."
Einar Stenbrænden, Venstre kom også her med et forslag som helt klart ville bidratt til å øke trafikksikkerheten hvis det hadde blitt vedtatt:"Med trafikksikker adkomst menes gang/sykkelvei." Dette forslaget fikk tilslutning fra 3 representanter utenom forslagsstilleren.
Hvilke veier i Sande har ikke gjennomgangstrafikk? Siden raset i Hanekleivtunnelen har det vært gjennomgangstrafikk på Gamle Sørlandske, på Gallebergveien og på Østbygdaveien/Lærumveien. Dessuten har det vært mye gjennomgangstrafikk gjennm Sande sentrum. Det vil si at så godt som overalt der det har vært mulig å kjøre bil gjennom Sande, har det vært gjennomgangstrafikk.
Jeg vil tro at foreldre som bor i Østbygda, og som har barn på Haga skole, ikke har spesielt god lyst til å la sine barn gå eller sykle til Haga skole. Trafikksituasjonen ved skolen er ganske kaotisk hver morgen, med busser, drosjer, foreldre som kjører barna til skolen, ungdomsskoleelever, lærere som kjører til skolen og andre som passerer stedet, men som ikke skal inn til Haga skole eller ungdomsskolen.
Det eneste som vil løse trafikkproblemene her, er at hele trafikkavviklingen i området må vurderes, og at det settes i verk andre, mer trafikksikre løsninger enn det som er nå.

Fred Fredriksen
Leder og 1. kandidat, Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**