Gratis tannhelsebehandling

I dagens Adressa går fylkespolitiker Harald Grøntvedt ut og foreslår tannbuss for bedre tannhelse i distriktet. Det er helt klart en utfordring å få nok tannleger i distriktene, men en annen utfordring for svært mange er regninga de får i etterkant av et tannlegebesøk. Venstre vil derfor at tannhelsebehandling skal sidestilles med legebesøk, slik at en får refusjon med et egenandelsssystem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tennhelse, helse

Foto: Microsoft

Forebyggende behandling, fluor og ei god skoletannhelsetjeneste gjør at svært mange i dag går til tannlegen med null hull. De fleste av oss har råd til å betale for en årlig enkel sjekk hos tannlegen, men det fins grupper som ikke har det. Mange rusmisbrukere sliter med dårlige tenner, mange med spisevegringer har svært dårlig tannhelse, og enkelte må ta opp lån for å dekke kostnadene ved behandling. I dag vet vi at forsøksprosjekt med å gi utsatte grupper blant eldre og uføre gratis tannlegebehandling har vært vellykka. I mange lavinntektsfamilier vet vi at tannhelse er nedprioritert. Mange med lav inntekt dropper tannlegebesøkene med det resultat at problemene og kostnadene vokser. Venstre ønsker derfor at personer med inntekt under 2 G (ca 130.000) skal få gratis tannhelsebehandling.

Det er stor enighet om at det ikke finnes faglige grunner til at tannhelsebehandlinga skal være atskilt fra annen medisinsk behandling. I lys av dette mener Venstre at ei offentlig finansiert ordning knyttet til tannhelsebehandling vil gi utsatte grupper verdighet, og sikre bedre tannhelse for hele befolkninga. Ei gradvis innfasing over tid vil være den beste metoden, både for å sikre tilgang på nok tannleger og for å få et fastprissystem på linje med fastlegeordninga.

Dårlig tannhelse er sosialt stigmatiserende. Det kan for noen grupper hindre sosial kontakt og vanskeleggjøre det å skaffe seg arbeid. I tillegg er det ofte store smerter forbundet med å ha dårlig tannhelse. Det er derfor nødvendig å få på plass ei bedre offentlig finansiering av tannhelsebehandling.

Guri Melby
2. kandidat, bystyret i Trondheim

Guri Melby

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**