En trygg og verdig alderdom

Velferdsstaten Norge vil i årene framover komme under press blant annet fordi vi blir flere eldre og forholdsvis færre i arbeid. Utgifter til eldreomsorg vil derfor tynge offentlige budsjetter og det kan være fristende å dempe utgiftene i sektoren ved å senke kravene til kvalitet, skriver Venstres andrekandidat Anne Midtlien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Anne Midtlien

Foto: Venstre

I Norge finnes ingen norm eller minstestandard for hva som skal tilbys innen pleie —omsorgstjenesten. Det er de lokale politikere som har ansvar for og mulighet til og "sette standard" for de tjenester som tilbys den enkelte innen eldreomsorg.

En verdig og god eldreomsorg handler om:
· Antall ansatte innen sektoren, men det handler i like stor grad om ansattes kunnskap, ferdigheter og personlige kvaliteter
· Et differensiert bo-tilbud tilpasset den enkeltes funksjonsnivå og ikke minst et tilbud med små, skjermede enheter til de demente i våre sykehjem som i dag utgjør 80% av pasientene
· Mulighet til å velge alternative boformer være seg institusjonsplass, eldrekollektiv eller egen bolig
· Mulighet til samvær med andre mennesker
· Mulighet til mental og fysisk stimulering ved deltagelse blant annet innen kunst, kultur og friluftsliv

En verdig og god eldreomsorg er avhengig av:
· Politisk vilje
· Politisk mot og kraft til å ta ansvar og bære ansvar
· Den enkelte politikers evne til å stå for "det etiske regnskap" med vektlegging ev enkeltindividets individuelle behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**