Flertall for mentorordning og kompetanseår i fylkestinget

Gode lærere er den viktigste faktoren for å få en god skole. For å sikre rekruttering til læreryrket, og for at de som allerede er i skolen skal få utviklet sin kompetanse, har Venstre foreslått å innføre en mentorordning og et kompetanseår for lærere i den videregående skolen i Sør-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Randi Rognes

Foto: NN

I det siste fylkestinget i denne perioden fikk Venstre ved Randi Rognes (bildet) et enstemmig fylkesting med seg på at Sør-Trøndelag fylkeskommune skal utrede muligheten til å la alle lærere få et kompetanseår etter et visst antall år som kan brukes til fagstudier eller arbeidspraksis med relevans i forhold til læreryrket. Det må føres drøftinger med lærerorganisasjonene om hvordan ordningen praktisk kan gjennomføres. Hvis begge parter legger godviljen til, kan man kanskje lykkes i å få til en ordning som kan gi lærerne påfyll og overskudd til å stå lenger i yrket.

Aldersfordelinga blant personalet i videregående skole tilsier at man også bør utvikle et eget program for lærere over 55 år med sikte på å ivareta den enkeltes fysiske og mentale helse og sikre at de klarer å stå i jobben fram til oppnådd pensjonsalder. Gjennomsnittlig avgangsalder var for et par år siden 56 år, så det er mye å vinne på å sette inn en innsats her. Samtidig ser man at det kan bli behov for et rekrutteringsprogram for å rekruttere og beholde yngre lærere. I nyhetene denne uka hørte vi at yngre lærere gjerne forlater videregående skole innen en 10-årsperiode og tar andre og bedre betalte jobber i næringslivet. Venstre foreslo også en mentorordning for yngre lærere som skal sikre dem oppfølging av en eldre kollega det første året de underviser i videregående skole. Dette punktet valgte komiteleder Snorre Valen fra SV av en eller annen mystisk grunn å gå imot – som den eneste i fylkestinget!

Det inngikk også som en del av forslaget å arbeide for at den spesialpedagogiske kompetansen plasseres så nær elevene som mulig, å styrke den tilpassa opplæringa for minoritetsspråklige elever for å hindre frafall og sørge for god rekruttering av lærere med minoritetsspråklig bakgrunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**