Fauske Venstres program for 2007-2011

Kampsaker for Fauske Venstre i perioden 2007-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


MILJØ
Venstre tar klimaendringen og miljøtruslene på alvor og
vil:
* Ha en kommunal plan for miljø-, energi- og klimapolitikk.
* Bedre kollektivtransporten mellom kommunene og
internt i kommunen.
* Opprettholde det biologiske mangfoldet ved bl.a. vern av
dyrka mark og spesielle naturområder.
* Gjennomføre en strengere kontroll med motorferdsel i
utmark og naturområder.
* Gjenopprette stillingen som miljøvernleder.
* Verne strandsonen mot inngrep, spesielt på Alvenes,
Øynes og Leivset.
* Arbeide for omlegging av E6 utenfor Fauske sentrum og
forlengelse av Nordlandsbanen fra Fauske til Narvik.

ET KREATIVT OG NYSKAPENDE FAUSKE
Venstre vil stimulere til initiativ og kreativitet for å få vekst
og ny virksomhet i kommunen. Venstre vil:
* Markedsføre knutepunktet Fauske som en attraktiv
etablerings- og bostedskommune.
* Tilrettelegge gode tomtearealer for industri- og
næringsvirksomhet
* Opparbeide attraktive arealer for boligtomter fl ere steder
i kommunen, også med mulighet for store landlige
tomter i utvalgte områder.
* Følge opp handlingsplanen for næringsutvikling i
kommunen .
* Intensivere arbeidet for etablering av et lukket
fengsel i Fauske og for etablering av andre
statlige- og regionale arbeidsplasser.

KULTUR OG FRITID
Gode kultur- og fritidstilbud er avgjørende for trivsel og for
valg av bosted. Venstre vil derfor videreutvikle et allsidig
kulturtilbud i hele kommunen og vil:
* Gi økonomisk støtte til Kulturskolen og til lag og
foreninger.
* Arbeide for fullføring av Holtanlia og Travbanen.
* Etablere fl ere aktivitetstilbud for barn og unge.
* Videreføre universell tilrettelagt utbygging av turstier
og forlenge Strandpromenaden gjennom museumsområdet.
* Stimulere til et aktivt friluftsliv i Fauske.
* Arbeide for bygging av et kultur- og aktivitetshus og for
en fl erbrukshall i Valnesfjord.

HELSE OG SOSIAL
Venstre vil bedre forholdene for dem som trenger det mest
ved å:
* Styrke forebyggende og rehabiliterende helsearbeid,
bedre tilbudene for avlasting og videreføre FYSAK.
* Øke stillingsprosenten for deltidsansatte, gjennomføre
seniorplanen og styrke det inkluderende arbeidsliv.
* Bedre integrerings og opplæringstilbud for fl yktninger
og innvandrere.
* Styrke eldreomsorgen ved å bygge nok sykehjemsplasser
og ha gode hjemmehjelpsordninger.
* Bedre omsorgen for barn med atferdsvansker, for
rusmisbrukere og følge opp plan for psykisk helse.
* Sikre god legedekning og kortere ventetid.
* Gjøre Fauske til en aktiv folkehelsekommune.
* Respektere folkeavstemningen om ølutsalg.

SKOLE OG OPPVEKST
Venstre vil utvikle en sterk offentlig skole som gir elevene
kunnskap, dannelse og like muligheter til utvikling.
Barnehageplass, skolefritidsordning og trygge oppveksttilbud
skal sikres for alle.
Venstre vil:
* Styrke respekten for skolen.
* Opprette et eget sektorstyre for skole, oppvekst og
kultur.
* Ha faglig pedagogisk hovedansvarlig for skolene i full
stilling.
* Innføre rett til et “kompetanseår” for lærere med fl ere år
i skolen.
* Gjøre skolegårdene mer trivelige og attraktive.
* Gi ungdommen muligheter for medvirkning,
engasjement og meningsfylte aktiviteter.
* Opprette fl ere lærlingeplasser
* Gjennomføre utbygging av fase 2 på Vestmyra, bygge ut
Hauan Grendskole til 1 — 7 og få utredet bygging av helt
ny skole i Sulitjelma.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**