Program 2023-2027

Sammen tar vi Fauske framover

Skal alle være fri, må vi stå sammen

Blir du mobbet på skolen, er friheten din begrenset. Vokser du opp med vold i hjemmet, er friheten din begrenset. Er du gammel og syk og ikke får riktig pleie og hjelp, er friheten din begrenset. Har du nedsatt funksjonsevne og ikke får tilrettelegging, er friheten din begrenset. Får du ikke utviklet deg i tråd med dine evner, er friheten din begrenset. Sitter du fast i dårlig økonomi, er friheten din begrenset.

Skal alle få sin frihet, må vi stå sammen om å løse de store oppgavene.

✅ Fauske Venstre vil samarbeide der vi kan for at alle skal ha det bra i Fauske kommune.

Frihet starter i skolen

Å sørge for en god skole er kommunens kjerneoppgave. I et sosialliberalt samfunn er skolen spesielt viktig. Den sørger for at alle, uansett bakgrunn og utgangspunkt, skal få muligheter til å lykkes og leve som de vil. Alle barn bør kunne finne sine talenter, enten de er kunstnere, akademikere eller praktikere. Gode lærere med høy faglig kompetanse er nøkkelen til god læring.

Skolehelsetjenesten skal gi alle barn trygghet og hjelp når de trenger det. Dersom hver enkelt elev i Fauske-skolen skal kunne bli sett og tatt på alvor, må skolen ha en reell mulighet til å følge opp hver enkelt. Dette stiller krav til ledelse, kompetanse, tid, gruppe- og klassestørrelse og et tilstrekkelig antall lærere i skolen.

✅ Fauske Venstre vil prioritere skole fordi den er vårt viktigste verktøy for å gjøre folk fri.

Klimakampen er nå

Fauskes største attraksjon er naturen vår. Det er vårt ansvar å bevare den, for oss, for regionen og for kloden. Skal våre barn oppleve frihet, må vi ta klimakampen nå. Frihet er også å kunne puste ren luft, bli sliten på en fjelltopp, spise sunn mat fra hav og land – og den friheten må vi sikre.

FNs siste rapport var ikke et debattinnlegg, det var en marsjordre. Vi har utsatt mange tiltak i altfor mange år. Nå er det handlingens tid. Vi må gjenbruke mer, kutte utslipp og ta vare på matjorda, marka, våre grøntarealer og naturområder. En grønn steds- og byutvikling sikres gjennom god planlegging og gjennom å gjøre det enklere for folk å ta grønne valg. Konsekvensutredning som belyser mulige konflikter ved planene, må være en del av beslutningsgrunnlaget for fremtidige planer. Prisen for dagens valg må våre barn og barnebarn betale.

Fauske må være en gang- og sykkelvennlig kommune. Gode veier tilrettelagt for sykkel er bra – for alle. Vi har ansvar for at vår del av klimautslippene går mot null.

✅ Fauske Venstre vil jobbe for grønn steds- og byutvikling og stoppe nedbyggingen av naturen.

En meningsfull hverdag

Ensomhet er blitt et samfunnsproblem. Ensomhet er en stille og langsomt virkende gift som forringer livene til de stadig flere som rammes. Da må vi som samfunn klare å se dem som trenger å bli sett, og få til aktivitet der det er mulig. Da må vi koble sammen mennesker som trenger hjelp med mennesker som kan gi hjelp. Sånn kan alle få en bedre og mer meningsfull hverdag.

Psykisk helse må prioriteres like høyt som somatisk helse, både når det gjelder behandling og forebygging. Gode liv gir mindre uhelse, og alle har et ansvar for å bidra til hverandres trivsel.

✅ Fauske Venstre vil støtte frivilligheten og idretten og aktivt bekjempe ensomhet.

Human ruspolitikk

Venstre vil ha en lokal rusreform. Vi vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet, samtidig som vi forebygger.  Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum og gi folk muligheten til å leve et trygt og godt liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling framfor straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å redusere ventetiden for behandling og sørge for et bedre ettervern.

Helsetjenestene og skolene må samarbeide i det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom. En kunnskapsbasert politikk, god informasjon om rusmiddelbruk i skolen, og en god organisering av tjenestene som jobber med ungdom og foreldre må på plass.

✅ Fauske Venstre vil styrke det forebyggende arbeidet og sikre en god rusomsorg.

Hjelp når du trenger det

Innbyggerne i Fauske blir stadig eldre, og mange trenger kun litt tilrettelegging og hjelp for å leve gode og frie liv. Andre er mer sårbare og trenger trygghet og omsorg for en verdig hverdag.

Alle som bor i Fauske skal få hjelpen de trenger, og det er kommunens ansvar å sørge for det. Men alt må ikke skje i kommunal regi. Vi vil slippe flere til, for å utfordre og supplere det kommunale tilbudet – men aller viktigst: Fordi behovene blir større og vi trenger flere tilbud. Kommunen skal ha ansvaret for tilbud og rammer, og må bli en dyktig bestiller av tjenester tilpasset behovene i kommunen.

✅ Fauske Venstre vil åpne for at flere tilbydere med varierte kvalitetstilbud kan slippe til også innenfor helse og omsorg.

Fauske for alle

Fauske kommune skal ha muligheter for alle. Vi må jobbe målrettet for å kvalifisere nye Fauskeværinger slik at de kan komme seg raskt ut i arbeid, og tilby praksisplasser og deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne. Et mangfold av arbeidsplasser gir tilbud til et mangfold av arbeidstakere, og gjør kommunen attraktiv.

Fauske kommune er en stor arbeidsgiver, og skal være en god arbeidsgiver. Muligheten til å ha et godt trepartssamarbeid er kommunens største fordel som organisasjon. Vi står overfor store utfordringer når det gjelder rekruttering av riktig kompetanse, og konkurransen om medarbeiderne er stor.

✅ Fauske Venstre vil at Fauske skal være best på rekruttering og kvalifisering.

Utvikling krever nye løsninger

Fauske kommune er en kommune som har dårlig økonomi, etter år med kostnadsdrivende styring.
Nå er økonomien så dårlig at det foreslås å kutte i helt basale tjenester til dem som har minst og som er mest sårbare. Vi MÅ snu dette. Vi kan ikke kutte i tjenestene til de som trenger kommunen mest.

Venstre ønsker en kommune der folk og næringsliv blomstrer og bidrar til at vi kan ta godt vare på dem som ikke klarer seg selv.

For å få til utvikling må vi slippe fri alle gode krefter som vil bidra: medarbeidere, næringsliv, frivillighet, idrett, kultur, deg og meg.

Venstre vil alltid være åpen for nye løsninger, og lyttende til de som har mer peiling enn oss. Vi skal styre med kunnskap for å løse problemer for kommunens innbyggere, ikke med ideologiske briller som hemmer utvikling.

✅ Fauske Venstre vil at folk og ideer skal blomstre i en kultur- og næringsvennlig kommune.

Kortversjonen

Fauske Venstre har en grønn tråd fra en god oppvekst for våre barn, en god og utviklende skole som skaper trygge mennesker, via et næringsliv med bredde og varierte oppgaver, til en omsorgsfull og nærværende eldreomsorg som gjør siste delen av livet trygg. Og over det hele: et brennende engasjement for å verne klima og natur, en forutsetning for gode og frie liv.

Vil vil samarbeide med alle som vil ta Fauske framover!