6. HELSE OG SOSIALSEKTOREN

Pasienten står i sentrum for Troms Venstre helsepolitikk. Troms Venstre vil derfor arbeide intensivt for å styrke pasienters rettigheter, tilbud til behandling og avbyråkratisering av helsevesenet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil at syke mennesker, uansett alder, får nødvendig behandling og hjelp. Når mennesker med alvorlige lidelser må stå i kø for å få behandling, er det et signal om at noe er galt i vårt velferdssamfunn. Ti års erfaringer med store bevilgninger til helsesektoren har vist at økonomiske ressurser alene ikke alltid fører til et bedre helsevesen. Det er en urettferdig skjevfordeling av medisinsk kompetanse i landet, der Nord-Norge har store mangler.

Venstre vil ha helseforetakene tilbake til folkevalgt regional styring. Åpenhet i styrearbeidet vil uansett være en fanesak. Ansatte må delta i debatten om både helsetilbudet og egen arbeidsplass uten frykt for egen framtid.

Troms Venstre er begeistret for den nye tannlegeutdanninga i Nord-Norge og vil sørge for god fylkeskommunal tilrettelegging. Venstre ønsker offentlig finansiert tannhelsetjeneste, der man får en refusjonsordning med et egenandelssystem, slik det er ellers i helsevesenet. Troms Venstre vil starte med gratis tannhelsebehandling til dem som trenger det mest, og deretter en gradvis overgang til en ordning på lik linje med fastlegeordningen. Venstre vil sikre distriktskontorene innen tannhelsen.

Troms Venstre vil arbeide for:
økt satsing på forebyggende helsearbeid
økt satsing på medisinsk rehabilitering regionalt
økt satsing på barne- og ungdomspsykiatri, spesielt med fokus på akuttplasser
å styrke og forbedre behandlingstjenestene lokalt
tilrettelegge for ei god tannpleieutdanning med regionale praksiskontor.
refusjon av tannpleieutgifter på linje med andre tjenester i helsevesenet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**