7. ET KREATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV

Framtidas utfordringer krever en ny og innovativ næringspolitikk. Områder som spesielt må vektlegges er miljøteknologi, salg av opplevelser, nyetableringer og kvinnearbeidsplasser. Etablererånd og -kunnskap må dyrkes, og Troms Venstre ser “Ungt entreprenørskap” som et godt virkemiddel i skolene. De lokale næringshagene og veksthusene må understøttes som utviklere av lokale næringstiltak og produkter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Troms Venstre vil arbeide for at "nordområdesatsinga" blir mer enn bare petrosatsing. Troms Venstre vil framheve fiskeri- og reiselivsnæringas potensial i den nordlige landsdelen, ikke minst mulighetene innenfor kombinasjonen av disse. Opplevelser er også en etterspurt vare, og det er derfor gode næringsmuligheter grunnet på natur og tiltak både på kysten og på innlandet. Troms Venstre mener at naturturisme er positivt, ikke bare fordi folk behøver naturnærhet, men også fordi det øker miljøoppmerksomheten både hos turister og vertskap. Troms Venstre vil støtte kompetanseutvikling i reiselivsbedriftene.

Troms Venstre vil spesielt løfte fram nye "dristige" satsinger, som kan gi store løft for småsamfunn.

Primærnæringene skal fortsatt ha en sentral plass i Troms. Landbruket og reindrifta skal fortsatt produsere tradisjonelle produkter, men også gis muligheten til annen virksomhet for å øke lønnsomheten og gi flere arbeidsplasser i bygdene. Skogbruksindustrien må økes. Bare en brøkdel av nytilveksten tas ut i skogene i indre Troms. Hogst gir plass til ny tilvekst og nye ressurser.

Troms skal fortsatt være et av de tyngste fylkene for fiskeri- og havbruksnæringen. Troms Venstre vil at fiskeressursene skal eies av det offentlige, men at fiskerne må gis forutsigbarhet i forhold til de tunge investeringene som må gjøres. Det er i seg selv rekrutterende. Forskriftsmessig matproduksjon gjennom oppdrett er en god garanti for et reint hav og en rein kyst, for da er fisken friskest og produktene selger bedre. Kunnskap om råvare, produktutvikling og markedsføring må styrkes. Fiskeriforskningen må styrkes.

Verkstedindustrien bidrar til viktig kompetanse i landsdelen, og gir grunnlag for arbeid i en rekke deler av fylket. Troms Venstre ser at det er sterke bånd mellom verkstedindustrien, fiskeri- og havbruksnæringen og skipsfartsnæringen. Skal Troms være ledende på næringsvirksomhet på kyst- og hav, er det viktig at vi opprettholder en total kompetanse på disse områdene. Arbeidet med styrking av verkstedindustrien i fylket og i tilgrensende regioner må derfor fortsette på et aktivt nivå.

Troms Venstre vil arbeide for:
å stimulere til økt produksjon med basis i vår natur.
en større satsing på utvikling av så vel tradisjonelle – som nye næringskombinasjoner i primærnæringene.
at Troms også i framtida skal være et fremragende fiskerifylke.
økt satsing på fiskeriforskning i landsdelen og et forsknings- og undervisningstilbud innenfor arktisk naturbruk.
økt satsing på oppdrett av nye arter og økt bearbeiding av råstoffet.
å prioritere havneutbygginger i tilknytning til bearbeidingsbedrifter.
en styrket verkstedindustri for kystnæringene
styrke fagutdanningen og forskningen for industrien
økt rekruttering til primærnæringene.
stimulere til økt uttak av skog og at en større del av virket blir foredlet i Troms.
stimulere til en bedre organisering av utmarka, slik at en gjennom samarbeide kan få en bedre forvaltning av ressursene, samtidig som at organisering og tilrettelegging vil kunne gi et bedre tilbud til dem som ønsker å bruke naturen til rekreasjon.
at forvaltningen av våre rovdyr reduserer skadeomfanget i fylket, og at skadeserstatningen skal omfatte det faktiske tap som dyreeierne måtte få.
å stimulere til økt satsing på økoturisme og opplevelsesturisme.
en bærekraftig turistnæring som ikke forbruker men bruker naturen. Fisketurisme, utmarksturisme og opplevelsesturisme er viktige satsingsområder.
finansiering av ei desentralisert deltidsutdanning innen reiselivsfag, der de som allerede er i næringa er hovedmålgruppe.
et nordnorsk destinasjonsselskap som står i nasjonale og internasjonale nettverk.
samordning og markedsføring av naturferietilbud mellom private, fylkeskommunen og kommunene.
at vegene skal ha gode rasteplasser med tilgjengelige toalett og søppelholdere.
god informasjon om turistmål og miljøvern på flere språk enn i dag.
avgiftsfrie tømmeordninger for bobiler.
tydelig skilting med nasjonale begrep og navn foran engelske.
at alle turistanlegg skal være tilgjengelige også for funksjonshemmede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**