BIRKENES VENSTRES PROGRAM 2007 – 2011

Venstre er et sosial-liberalt parti som verdsetter enkeltmenneskets verdi.
Sosial-liberal politikk er å arbeide for mangfold i samfunnet, og for at mellommenneskelige
relasjoner bygges på toleranse uansett sosial, etnisk eller kulturell bakgrunn. Sosial-
liberal politikk er frihet for den enkelte, og ansvar for hverandre.
Venstre vil ikke ha makten samlet på stadig færre hender i politikk og administrasjon.
Kommunen er til for innbyggerne, og skal bygges på åpenhet, kvalitet, effektiv tjenesteyting
og god service.
Kompetansse er nøkkelen til en god framtid. Venstre vil satse på kvalitet i en skole der
elevene skal st i fokus.
Kommunen skal gi trygge rammer for et godt liv i alle livsfaser, og legge til rette for en enklere,
tryggere og mer fleksibel hverdag.
Kommunen skal ha en aktiv nærings-, kultur- og miljøpolitikk, og derved bidra til en positiv,
bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstre logo

Foto: dataaminert

VENSTRE VIL:

Verne om Tovdaksvassdragets kvaliteter som leveområde for planter, fisk og bunndyr, og
kvaliteter for naturopplevelser, kultur og friluftsliv.
Legge til rette for varsom næringsutvikling i og langs elva, basert på fiske og turisme.
Planlegge slik at Vegusdal og Herefoss kan ta del i tilflyttingen til kommunen.
Sette fortgang i Natveitåsen boligfelt.
Legge til rette for ny næringsvirksomhet på Jordbruna.
Avsette tilstrekkelig lekeareal for barn ved planlegging av nye bolifelt.
Satse på vannbåren varme der dette er mulig.
Markedsføre Birkenes kommune som attraktiv å bo og etablere seg i.
Arbeide for bedret veistandard på kommunale og fylkeskommunale veier og øke
vedlikeholdet av gang/sykkelstier.
Fremme miljøvenlig transport ved hjelp av gangfelt, sykkelstier og kollektivtransport.
Opprettholde kommunal lærlingeordning.
Videreutvikle interkommunalt samarbeid.
Ikke innføre eiendomsskatt.

Opprettholde og videreutvikle barnehager, skoler og fritidstilbud i hele kommunen.
Gi barnehagetilbud til alle som ønsker det.
Få ferdig nybygg og ombygging på Birkeland skole.
Øke rammetimetallet.
Oppfylle alle forpliktelser om tilpassede og spesialpedagogiske opplegg for elever med
særskilte vansker.
Yte bistand til foreldre og barn med problemer de selv ikke makter å håndtere.
Fortsatt samarbeide med barn og unges kommunestyre.
Fortsette ordningen med sommerjobb for ungdom.
Støtte opp om allsidig kulturliv ved økt samarbeid mellom kommunen og det frivillige
organisasjonsliv.
Støtte museumsdriften.

Satse på forebyggende helsearbeid bl.a. ved å øke forståelsen av idrettens og friluftslivets
betydning for helse og trivsel.
Følge opp psykiatri- og eldreplan.
Ha tilfredsstillende brhovsdekning for pleie og rehabilitering i den åpne tjenesten for
hjemmeboende brukere.
Sørge for balansert tilbud mellom hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg, der trygghet
og medbestemmelse for brukerne er i fokus.
Ha tilstrekkelig personalressurs på sykehjemmet og i hjemmehjelpstjenesten, gjerne ved
økte stillingsbøker.
Ha tilstrekkelig faglig kompetanse og praktisk bistand til mennesker med psykiske lidelser og
sosiale funksjonshemminger.
Legge til rette for aktiviteter og sosiale tiltak i institusjon.
Øke bemanningen på Birke dagsenter.
Øke bemanningen i sosialtjenesten.
Skaffe ny buss til aktivitetssenteret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**