Politikk

Her kan du lese Troms Venstres program for 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. ÅPENHET OG DELTAGELSE I LOKALDEMOKRATIET
Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves spesialkompetanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit.

2. EN MODERNE MILJØPOLITIKK
Venstre er miljøgarantisten i norsk politikk. God klimapolitikk er avgjørende for å hindre globale katastrofer og for å bevare matressursene i havet her nord. God miljøpolitikk er også god næringspolitikk, for det setter fart i teknologiske nyvinninger

3. KOMPETANSEFYLKET TROMS
For Venstre er det en viktig demokratisk oppgave å sikre alle den samme adgangen til utdannelse og kunnskap uansett sosial og kulturell bakgrunn. Venstre vil ha en god, liberal offentlig fellesskole, men er åpen for friskoler. Mangfold er positivt og skal verdsettes. Venstre ønsker at visjonen om Kompetansefylket Troms framfor alt skal realiseres gjennom våre videregående skoler, som er det viktigste feltet fylkeskommunen har ansvaret for i dag.

4. KULTURPOLITIKKEN
Med et godt kulturtilbud blir vårt liv rikere og mer meningsfullt. Troms Venstre er derfor opptatt av at kulturlivet gis gode betingelser. Troms Venstre ser på et aktivt kulturliv som avgjørende for utviklinga av enkeltmennesket og som en bærebjelke i samfunnet.

5. SAMFERDSELSPOLITIKK FOR MILJØ OG FRAMKOMMELIGHET
Venstre vil føre en samferdselspolitikk som sikrer god og effektiv framkommelighet for folk og bedrifter, blant annet for å skape sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner. Trafikksikkerhet og rassikring prioriteres.

6. HELSE OG SOSIALSEKTOREN
Pasienten står i sentrum for Troms Venstre helsepolitikk. Troms Venstre vil derfor arbeide intensivt for å styrke pasienters rettigheter, tilbud til behandling og avbyråkratisering av helsevesenet.

7. ET KREATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV
Framtidas utfordringer krever en ny og innovativ næringspolitikk. Områder som spesielt må vektlegges er miljøteknologi, salg av opplevelser, nyetableringer og kvinnearbeidsplasser. Etablererånd og -kunnskap må dyrkes, og Troms Venstre ser "Ungt entreprenørskap" som et godt virkemiddel i skolene. De lokale næringshagene og veksthusene må understøttes som utviklere av lokale næringstiltak og produkter.

8. FORSVARET
Gjennom et halvt århundre har Troms vært et hovedtyngdepunkt for Forsvaret. Gjennom disse årene er det bygd opp fasiliteter som gjør at det neppe noe sted i landet ligger bedre til rette for utdanning og øving for norske og allierte soldater. Vi har en lang kyst i nord og store ressurser å forsvare. Troms Venstre vil at Forsvaret fortsatt skal ha sin plass i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**