Ta vare på framtida!

Venstre går til valg med et amibsiøst og konkret program for Grimstad med fokus på både fornying og bevaring. – Vi vil videre. Grimstad kommer ikke langt når politikerne går i ring, sa toppkandidatene Hans Antonsen og Anne Midtlien da de presenterte programmet fredag 13. juli. De to mener Grimstad skusler bort framtiden om kommunestyret skal domineres av omkamp på omkamp om de samme, gamle sakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres program består av 12 punkter og en egen del om den arbeidsformen vi vil skal kjennetegne Venstres arbeid i Grimstad. Vi vil ha mer åpenhet, bred deltakelse og mangfold i det politiske arbeidet i Grimstad!

Hele programmet er gjengitt nedenfor. Du kan også laste ned programbrosjyren her.

Ta vare på framtida!

Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Derfor er vi også sterkt opptatt av å ta vare på hverandre.

I Grimstad går Venstre til valg på et ambisiøst program som handler om både fornying og bevaring. Kommunen trenger begge deler. Vi skal dessuten huske på at det meste som i dag er verdt å ta vare på i Grimstad, en gang er skapt av mennesker med tro på framtida. Det viktigste vi kan gjøre for å vise respekt for denne arven, er å ta i bruk de mulighetene som åpner seg i årene framover, i harmoni med det som er skapt før oss. Vi kaller det å ta vare på framtida.

Venstre vil:

1. Prioritere satsing på universitetsbyen. Kommunen skal være en aktiv og ubyråkratisk tilrettelegger for etablering av og vekst i nye virksomheter i tilknytning til universitetet. Denne satsingen skal være vid og omfatte mer enn teknologibedrifter, som Sørlandets Teknologisenter støtter i dag. Alt næringsliv er viktig, også kultur- og servicebedrifter. Venstre vil at kommunen skal utarbeide en etableringsveileder, slik at nyskapere får rask og god hjelp av det offentlige.

2. Gjøre det attraktivt å bo i Grimstad, ved å legge ut nye områder for boligbygging – i første omgang på Støle-halvøya. Utbyggingen skal følges opp med satsing på oppgradert vei, gang og sykkelsti, kollektivtransport, skole og barnehage. I sentrumsnære områder utenfor ”gamlebyen” vil Venstre akseptere en viss fortetting, så lenge den skjer i harmoni med omkringliggende bebyggelse.

3. Overta eller kjøpe Fagskolen fra fylkeskommunen og ta den i bruk som et kulturhus for ungdom, studenter og frivillige organisasjoner. Store satsinger som Skral festival og andre aktiviteter som gjør Grimstad kjent og attraktiv for ungdom og studenter, skal prioriteres spesielt i den neste perioden.

4. Gjøre Torvet levende og bilfritt og ta i bruk Shell-brygga til rekreasjonsformål. Arbeide for rask etablering av parkering i fjell i Vardeheia og Mølleheia og omlegging av biltrafikken i gamlebyen. De fineste plassene i byen skal være for folk flest, ikke til parkering av biler og busser.

Venstre sier nei til nye inngrep i heienes profil. Både i skjærgården og i innlandet vil Venstre bevare de store, sammenhengende områdene for friluftsliv som er tilgjengelige for alle.

5. Bygge et moderne bibliotek på Rutebilstasjonen, som kan fungere som en sosial og kulturell møteplass og dessuten binde Odden-området og gamlebyen bedre sammen. Biblioteket skal også tilpasses Grimstads rolle som studentby og utformes i harmoni med omgivelsene.

Uteområdene omkring biblioteket i hele området for nåværende rutebilstasjon, skal være park eller grønt torv for myke trafikanter. Det skal være en naturlig fotgjenger- og sykkelåre mellom gamlebyen og nybyen. Det skal være rikelig med uformelle møteplasser og bryggesleng. Plassen foran biblioteket og Sorenskrivergården skal være byens framtidige festplass.

6. Bevare Grimstads identitet som vakker sørlandsby, samtidig som vi utvikler en moderne universitetsby. Stedsanalysen for Grimstad sentrum legges til grunn ved utforming av sentrumsplanen og senere planarbeid. I gamlebyen (gamle bysentrum, Biodden til Torskeholmen) skal hovedvekten ligge på bevaring. Her skal utbygging og modernisering bare kunne skje etter strenge retningslinjer. I grenseområdet mellom gamleby og nyby (resten av sentrum) skal det legges spesiell vekt på samspillet mellom gammelt og nytt. I særpregede områder skal fortetting ta utgangspunkt i felles retningslinjer og en samlet plan for området.

7. Satse stort på miljøvennlig transport, gjennom videre utbygging av gang- og sykkelveier, tilbringerbuss til E18 og bedre ekspressforbindelser til nabobyene. Etablere ”bil til buss”-parkeringsanlegg ved Øygardsdalen. Venstre vil gå inn for å få fortgang i arbeidet med et fortau langs Sømsveien fra toppen av Hammenebakken til siste innkjørsel til Haugenes-feltet. Arbeide for at det etableres sykkelsti fra Homborsund til E18.

8. Forsterke satsingen på opplevelser og turisme som viktig verdiskaping i Grimstad og la dette være førende for bruken av havnearelaene. Grimstad som transporthavn avvikles, men dypvannskaiene skal beholdes. Venstre mener at Grimstad trenger et konferansehotell og at det arealmessig ligger bedre til rette for et slikt hotell på Gundersholmen enn på Torskeholmen. Frigjorte arealer på Gundersholmen bør derfor avsettes til konferansehotell, en marina og ellers utnyttes etter en helhetlig plan til beste for byen. Bedre markedsføring av Grimstad som en by med verdifulle opplevelser, blant annet som Dikternes by.

9. Ta vare på og legge til rette for ildsjelene, som med sitt engasjement i frivillig arbeid gjør en uvurderlig innsats og skaper et mangfold av aktiviteter. Kommunen skal sørge for at det finnes et godt service- og støtteapparat for frivillig arbeid. Grimstad var en gang en foregangskommune innen kultursatsing, og Venstre vil bringe Grimstad på offensiven igjen. Det betyr blant annet en egen stilling som kultursjef i kommuneledelsen, gjenoppretting av kulturutvalget i politikken og styrking av kulturskolen. Kulturhuset skal opprustes og det skal stilles strenge krav om prioritering av kulturhusdriften. Brukerne av kulturhuset skal være med i styringen, ikke bare høres. For idretten vil Venstre legge prioriteringene i idrettspolitisk plan til grunn og ellers prioritere bredde og mangfold.

10. Ta oss råd til å bruke så mye ressurser på skole at vi unngår store klasser og dårlig læringsmiljø. Storskoler hører ikke hjemme i en småby. Grimstad kommune skal også oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver av lærere og ha skoler som oppnår gode resultater. Venstre vil legge disse prinsippene til grunn for den videre utbyggingen av skolene i Grimstad (”skolepakke 2”). Vi var mot skolesammenslåingene og vil dele opp igjen skolene hvis evauleringen i 2008 viser at det er det mest fornuftige for læringsmiljøet. Venstre vil ha en egen stilling som skolesjef i kommuneledelsen.

11. Klimaproblemene er alvorlige og krever lokal handling. Venstre vil ha en ambisiøs klimaplan for Grimstad, der kommunen bruker sin innflytelse som innkjøper, utbygger, reguleringsmyndihget og tilrettelegger for å redusere CO2-utslippene. Målet er at Grimstad ikke skal påvirke klimaet negativt. Venstre vil bevare bynære rekreasjonsområder som Morholt-skogen og Fjæreheia og skjerme Rore for utbygging i nedslagsfeltet. Tilgjengelighet for alle i skjærgården, som er noe av det Grimstad kan være mest stolt av, skal bevares for all framtid.

12. Føre en en varm politikk for sosialt engasjement og omsorg og gi mer til dem som trenger det mest. Venstre vil særlig prioritere arbeid med psykisk helse, og blant annet styrke demensomsorgen. Venstre respekterer vedtaket om å bygge ut Landvik aldershjem og vil gå inn for bygging med ordinær, statlig finansiering. Innsatsstyrt finansiering i helse og omsorg skal brukes slik at det er til beste for brukerne, blant annet ved at det sikres nok tid til å være til stede. Kommunen skal ha en god personalpolitikk og også ha en egen seniorpolitikk. Venstre vil prøve en ordning der arbeidstakere over 62 år tilbys 100% lønn for 80% arbeidstid. Skjenketidene strammes inn.

Slik vil Venstre arbeide for Grimstad

I politikken er ofte partienes arbeidsform like viktig som standpunkter i enkeltsaker. Dette er det vi vil skal kjennetegne Venstres arbeid i Grimstad:

1. Vi står for åpenhet – alle skal ha tilgang til informasjon som ligger til grunn for beslutninger, beslutningene skal ikke fattes i lukkede rom og kommunen skal drive et aktivt og servicepreget informasjonsarbeid.

2. Vi tror på bred deltakelse – alle har noe å bidra med! De beste beslutningene blir til når vi har hørt alle argumenter for og mot – og lært av hverandre. Vi er mot blokkdeling i kommunestyret. Kommunalt ansatte skal ha ytringsfrihet til å fortelle om hvordan de opplever sin arbeidssituasjon.

3. Vi er uavhengige av særinteresser – og forsøker å legge fellesskapets beste til grunn. Vi er verken talerør for fagforeninger eller næringslivsinteresser. Vi går ofte inn for konkurranser i næringslivet for å få en rettferdig kamp om å levere de beste løsnignene – det er jo det næringslivet skal være gode på!

4. Vi tar ansvar – og legger ikke skylden på andre når det er de folkevalgte som sitter med det øverste ansvaret i kommunen. Dette ansvaret innebærer også at det er kommunestyret som skal ha det siste ordet når det gjelder verdier og arbeidsform i kommunen. Toppledelsen i kommunen bør ansettes på åremål.

5. Vi vil investere i framtida. Grimstads økonomi er i klar bedring, men må vi velge, vil vi prioritere investeringer innenfor skole, kultur og omsorg framfor kutt i eiendomsskatt de neste fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**