Bilde av Grimstad

Politisk program
2023 – 2027

Grimstad Venstre

Her finner du Grimstad Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Grimstad Venstre går til valg på og vil jobbe for i Grimstad kommune i perioden 2023 – 2027.

Last ned programmet som PDF

Innledning

En raus og inkluderende kommune med plass til alle

Grimstad skal være en raus og inkluderende by med plass til alle, uavhengig av bakgrunn, legning, livssyn, kjønn, alder, funksjonsevne og livssituasjon. Derfor er Venstre opptatt av å stå opp for de som trenger det mest. Vi skal bekjempe fattigdom utenforskap og rasisme, og stille opp for sårbare grupper. Men like viktig er at alle som bor i Grimstad kjenner seg hjemme her, og er en del av det som gjør Grimstad til en fargerik,spennende og levende kommune. Derfor sier vi at:

Grimstad er stor nok for alle.

Grimstad blir best når alle gode krefter bidrar og kommunen spiller på lag med næringslivet, frivilligheten og innbyggerne

Noe av det beste med Grimstad er at vi et bredt spekter av frivillighet og kultur vi har sjarmerende butikker, store smaksopplevelser og små

koselige kafeer, brennende idrettsglede, et bredt kulturliv og steder å nyte roen. Derfor heier vi på ildsjeler som beriker byen, på et uavhengig og mangfoldig kulturliv og på de som vil skape en arbeidsplass.

Nye tider krever nye løsninger. Derfor vil Venstre at vi skal være åpne for å tenke nytt og prøve ut nye løsninger. Samtidig skal vi ha respekt for vår historie og verne om den.

I en tid der liberale verdier er under stort press, både i Norge og i resten av verden, trengs et parti som står opp for frihet og fellesskap, mot enkle populistiske løsninger.

Når du velger Venstre er du med på å støtte opp om de liberale verdiene.

Demokrati og medbestemmelse

For Venstre er det en grunnleggende tanke at vi sammen er med og styrer utviklingen av Grimstad.

Ingen har større rett enn andre til å si og mene hva som er best for kommunen vår. Derfor vil Venstre arbeide for at alle skal bli hørt og for at

16- og 17 åringer skal ha stemmerett ved lokalvalg. De er en gruppe som er store brukere av kommunale tjenester og de er viktige for utviklingen av Grimstad. De må sikres reell medbestemmelse.

Avstanden mellom den enkelte innbygger og de som tar beslutninger i kommunen kan være lang. For at demokratiet ikke skal forvitre, er det viktig med lokalt engasjement i nærmiljøet. Venstre vil derfor opprette nærmiljøråd som skal uttale seg om viktige saker for nærmiljøet. De skal også kunne bringe saker inn for kommunestyret og skal forvalte midler til bruk lokalt. Rådene bør bestå av sju medlemmer fordelt på stemmetallet det enkelte partiet har fått i de aktuelle kretsene. Minst to av sju medlemmer skal være i alderen 14-16 år.

Vi ønsker et slikt råd for:

 • Fevik
 • Vik
 • Landvik
 • Sentrum
 • Holvika, Østerhus og Støle
 • Homborsund og Eide

Grimstad kommune forvalter enorme ressurser både knyttet til økonomi, eiendom og menneskelige ressurser. Dette skal brukes til beste for innbyggerne. Hvordan de brukes blir vedtatt i budsjettet.

For Venstre er det viktig at den politiske påvirkningen gjennom hele budsjettprosessen styrkes. Slik det er nå, kommer politikerne først med etter at kommunedirektøren har lagt frem sitt budsjettforslag i oktober/november. Venstre vil at kommunedirektøren skal legge frem en strategimelding for kommunestyret hver vår. Denne skal drøftes og prioriteringen kommunestyret gjør skal være styrende for videre budsjettarbeid. Da oppnår en både sterkere politisk styring og at vedtak ikke blir låst i posisjon opposisjon, i samme grad som i dag.

Grimstad Venstre vil:

 • Innføre stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg Innføre lokale nærmiljøråd
 • Sikre større politisk innflytelse i budsjettprosessen

Økonomi

Det vil alltid være viktig å ha orden i kommunens økonomi. Det handler om å ruste kommunen for fremtiden. Når økonomien blir dårlig er det de som trenger kommunens tjenester mest som blir hardest rammet. For Venstre vil det alltid være viktigst at de grunnleggende tjenestene kommunen tilbyr er gode. Skolen og barnehagen skal være god for alle barna, omsorgen skal være verdig, rusmisbrukere og pårørende skal få den hjelpen de trenger, og teknisk sektor skal levere gode tjenester og god service.

Venstre vil alltid ha et kritisk blikk på kommunens drift og vurdere om ting kan gjøres bedre og billigere, eller om noe kan kuttes helt ut.

Med en økonomi i orden er dette det vi vil prioritere:

Skole og oppvekst:

En utdanning og oppvekst som skaper muligheter for alle. Det skal være trygt og godt å vokse opp i Grimstad. Som liberale er vi opptatt av å gi barn og unge en utdanning og oppvekst som skaper like muligheter for alle.

Venstre satser på skolen fordi kunnskap er nøkkelen til å løse utfordringene vi står overfor og utjevne sosiale forskjeller. Slik danner vi grunnlaget for at folk kan leve frie og gode liv.

Alle barn og unge i Grimstad har rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det skal være utgangspunktet for alt som skjer i

barnehager og skole. Venstre mener at fagpersonene i skole og barnehage er de som er nærmest til å sørge for at dette blir oppfylt. De er ikke utdanningsfunksjonærer, men fagfolk med høy kompetanse Derfor vil vi gi dem mer tillit og mer makt.

Vi vil at det er skolefolk som definerer og styrer den teknologiske utviklingen i skolen. IKT-Agder skal sørge for å levere tjenester i tråd med det skolene bestiller. På samme måte er det skole og barnehage som skal definere hva som er gode bygg og rom for skole og barnehage. Men viktigere enn bygg er innhold.

Venstre vil at hver skole og barnehage ikke bare skal ha en tiltaksplan mot mobbing, men også en klar og konkret strategi for hvordan dette kontinuerlig skal reduseres.

Venstre er åpen for å vurdere skolestruktur, kretsgrenser og skolestørrelse. Men vi vil alltid ha elevenes beste som den viktigste rettesnoren for eventuelle endringer.

Det er mye godt arbeid som alt er på plass i Grimstad, dette skal vi videreutvikle og hegne om. Likevel viser det at flere barn og unge i Grimstad trenger at vi gjør deler av arbeidet bedre, eller på en annen måte. Samfunnet endrer seg, familiestrukturer endrer seg, det blir flere kulturelle uttrykk og barn skal ta stilling til spørsmål som ikke generasjonen før trengte å tenke på.

Venstre vil styrke barnehageansattes mulighet til kompetanseheving.

I dag er vikarbudsjettet på 2% fravær. Fraværet ved sykdom er høyere, og det eda ikke mulig for ansatte å få kompetanseheving, for det er ingen til å dekke jobben i barnehagen når de er borte. Vi ønsker å ha de beste og mest oppdaterte barnehageansatte, ansatte som lærer livet gjennom.

Oppveksten preges av overganger, og en av dem er å starte på skolen. Her må barn bli møtt med trygghet og hjelp til å finne ut hvem de er, og hva de kan. Tidlig innsats både med tanke på fag og sosialisering er en nøkkel til å bli en trygg voksen som utnytter de evner en har til samfunnets beste. Og de fleste barna går sine første år på SFO. Venstre ønsker tilby ansatte i SFO 100%stillinger slik at denne tiden ikke blir et oppholdssted men en plass hvor en kan utvikle seg og lære av hverandre, som en støtte til skolens arbeid. Kravet til en slik stillingsprosent kan være at den ansatte har gjennomført SFO-utdanning. forlengelse av et slikt arbeid vil det være naturlig å jobbe sammen med UiA for at et slikt studie skal tilbys av dem.

I klassen må læreren få være lærer. Venstre ønsker å få flere grupper inn i skolen. Med mange elever med ulike behov ender læreren opp med å dekke for mange ulike profesjoner.

Dette tar tid, og det blir mindre tid til undervisning, noe denne egentlig skal gjøre. Om tiden til undervisning øker tror vi at også kvaliteten følger med og læringsutbytte vil bli høyere. Når læreren kan være lærer øker trykket for tidlig innsats, fordi en har tid til det.

Et av de gode grepene kommunen har gjort de siste årene er etableringen av Hommedal skolegård. Dette er en arena kommunen må sikre har rammer til å drive videre. Ved bedre gjennomføring i grunnskolen vil flere fullfører VGS og kan ta del i et aktivt voksenliv.

For at en som voksen skal kunne ha alle muligheter må kommunen også støtte opp om livslang god helse, fritidsmulighetene i kommunen. Grimstad er heldige som har aktive innbyggere som liker å være aktive. Kommunen må både heie på dette og legge til rette muligheter til en slik aktivitet.

For eksempel bør skolebyggene bli enklere å benytte for ulike grupper. Dette er store bygg med mange rom som brukes bare en del av døgnet, en del av året. Venstre vil jobbe for en ordning hvor ulike av fritidsaktivitetene kan bruke byggene til sin aktivitet. Dette kan også være en oppgave noen av studentene på UiA kan finne en god løsning på.

Venstre vil jobbe for et tettere samarbeid mellom kommunens utfordringer og UiA. Studentene her jobber med mye av det som er en utfordring for kommunen, de skriver oppgaver rundt løsningen til dem, og kan en også bygge testløsninger på praktiske utfordringer? Denne ressursen bør utnyttes bedre.

Andre samarbeid Venstre vil ha mer av er samarbeid mellom ulike deler av kommunen. Kan for eksempel kvalifiseringstjenesten lage informasjonsskriv på ulike språk for kommunen? Dette er et eksempel på noe som kan være praktisk og nyttig for alle innbyggere.

Grimstad Venstre vil:

 • Øke bevilgningene til barnehagene til nasjonalt snitt
 • Øke bevilgningene til skole i tråd med alle våre budsjettforslag Gi fagfolkene i skole og barnehage mer tillit og mer makt.
 • Innføre kontinuerlig barnehageopptak. Når du er født på året skal ikke avgjøre om du får barnehageplass
 • Innføre gratis skolefrokost på ungdomsskolene.
 • Innføre fleksibel skolestart, så snart det gies rom for det nasjonalt. Innføre et ekstra skoleår for de som trenger det.
 • Sørge for oppdaterte læremidler i alle fag på skolen.
 • Sørge for at minstenorm for lærere blir fulgt på alle skolene . Sørge for å ha rett profesjon på skolen ut fra behov.
 • Gi tillegg til lærerne og andre ansatte i kommunen som må bruke privat mobil i arbeid.
 • Få på plass finansiering av velkomstklasse
 • Få på plass uteleieordning av skolelokaler på ettermiddags- og kveldstid.

Universitetet

Universitetet i Agder betyr enormt mye for Grimstad. Å ha universitet i byen gir mange muligheter, men det forplikter også. Vår oppgave er å legge forholdene til rette for at universitet kan utvikle seg både innholdsmessig, og i størrelse.

Grimstad Venstre vil:

 • At kommunen må legge til rette for at kunnskapsbedrifter kan etablere seg og utvikle et godt samarbeid med universitetet
 • Trekke universitetet sterkere inn i planarbeid og utvikling av kommunen.
 • Bygge videre på det gode samarbeidet som er mellom Universitet, kommune og Studentrådet.
 • Etablere Campus Park
 • I samarbeid med teknologimiljøet, universitetet og kommunen sette i gang forsøk med selvkjørende EL-buss mellom UiA og Rådhuset.

Helse og omsorg

Helse og omsorg i lokalsamfunnet, livsmestring i alle faser -frihet og trygghet hele livet.

Grimstad er gode på omsorg og helse. Men tilbudene må kontinuerlig evalueresslik at tjenestene treffer målgruppene.

Vi lever lenger enn noen gang tidligere. Samtidig er det en klar sammenheng mellom utdanning og levealder. Det stiller krav til en effektiv og treffsikker helsetjeneste, og en bred innsats for forebygging.

God helsepolitikk forebygger og rehabiliterer der den kan, pleier og reparerer der den må. De som mottar tjenester fra kommunen skal alltid være i sentrum. Dette sikrer at hver enkelt i større grad får innsyn og kontroll over sitt eget behandlingsforløp.

Ny teknologi gir pasienten nye muligheter til å ta ansvar for egen helse. Dette må også få følger for helsepolitikken: Teknologien bør utnyttes til å utvikle nye behandlingsformer, bedre kommunikasjon og mer effektiv organisering.

Venstre er opptatt av god kvalitet på helsetjenesten og at pasienter ved sykdom

får rett behandling til rett tid. Helsetjenesten må være preget av vitenskapelig tenkning, høy kvalitet, forutsigbarhet, fornuftig arbeidsfordeling og trygg samhandling. Vi tror at helsetjenestene blir bedre med et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører som tilbyr tjenester. Disse bidrar med innovasjon og nytenkning i helse- og omsorgssektoren, og lette arbeidet kommunen skal gjøre. Slike muligheter tror vi det finnes mange av.

Grimstad Venstre vil:

 • Bedre barselomsorgen med styrking av oppfølging i første trimester og i forbindelse med abort
 • At kommunen i løpet av de fire første ukene etter fødsel tilbyr nye familier en oppfølgingssamtale der begge foreldres mentalehelse er tema for å forebygge fødselsdepresjon hos foreldre.
 • Følge opp Venstres forslag sentralt om etablering av familiestøtteprogrammet Home-start, et støtteprogram for foreldre inntil barnet fyller 2 år
 • Styrke barn og unges mulighet til gode liv og livsmestring vedformidling av kunnskap om psykisk og fysisk helse.
 • At barn og unge i vår kommune skal oppleve åpenhet, refleksjon og kunnskapsformidling om å sette egne grenser, hvordan takle medgang, motgang, sorg og gleder, seksualitet og kjønnsidentitet, inkludering, mangfold og egenrespekten.
 • Grimstad kommune skal ha nullvisjon om mobbing og utenforskap, en visjon som skal være gyldig for alle i alle aldre
 • Følge opp «Grimstad ungdomshub» som har som målsetting at alle ungdommer skal lykkes i livet, bli selvforsørgende, kompetente individer som er inkludert i fellesskapet. Tilbud til ungdom i alderen 15-29 år
 • Sikre rask og trygg psykisk helsehjelp
 • Opprette 2 årsverk for psykologspesialister. Stillingene som psykologspesialister etableres og innlemmes iHelse-omsorgssektoren og skal blant annet samarbeide med allmennlegetjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjeneste og barnehagene.
 • Bygge ut FACT-tjenesten (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)
 • Følge opp utviklingen innen organisering, prioritering og samarbeid innen rus- og psykisk helsevern
 • At «Verdensdagen for psykisk helse» skal ivaretas av Grimstad kommune i samarbeid med frivillige aktører.
 • Grimstad kommunes avhengighetspolitikk skal være kunnskapsbasert Grimstad kommune skal møte avhengighet med hjelp, støtte og behandling. Følge opp arbeid med «Lokal rusreform»
 • Sikre kommunens innbyggere et forutsigbart og robust fastlegetilbud
 • Følge opp «Demensplan 2023 – 2026 for Grimstad kommune», en plan som skal bidra til å videreutvikle Grimstad kommune til å være en demensvennlig kommune, der innbyggere med demens har et verdig og meningsfullt liv Innbyggere i alle aldre, med spesielle behov, skal sikres tilrettelagte og individuelt tilpassede botilbud som bidrar til økt mestring, livskvalitet og autonomi.
 • Være pådriver til at kommunen har tilstrekkelig med boligtilbud for mennesker med alvorlige psykisk sykdom og ruslidelser. Tilbudet skal inkludere hardbruksboliger, Boligkontraktene differensieres og gis et faglig innhold tilpasset den enkelte.
 • Grimstad kommune skal ha nødvendig tilgang på boliger til mennesker uten fast bopel
 • Være pådriver til «Boligtun» som gir trygghet, trivsel og forebygger sosial isolasjon. I denne sammenheng er det også klokt å tenke offentlig/ privat samarbeid. I «Boligtunet» må det være mulighet for å eie og å leie, være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk ståsted.
 • Være pådriver til bygging av UniversitetsSykehjem i tilknytning til UiA campus Grimstad. Universitetssykehjemmet og UiA vil utgjøre landets første kompetansesenter for erfarings- og forskningsbasert kunnskap om eldre, aldring og demens.
 • Kommunens helse-omsorgstjenester skal til enhver tid ha tilstrekkelig, kvalifisert helsepersonell som ivaretar pasienter og deres pårørende med omsorg og verdighet. Innen helse- omsorgstjenesten skal det tilstrebes ansettelser i fulle stillinger.
 • Bidra til forebygging og bekjempelse av vold og overgrep.
 • Være pådriver til etablering av «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Grimstad kommune skal til enhver tid ha tilstrekkelig og kompetent bemanning til å følge opp lovpålagte oppgaver.

Byutvikling

Grimstad sentrum

Det viktigste for at byen skal være levende, er ikke bygningene eller infrastruktur, men menneskene som arbeider og ferdes der. Derfor må all byutvikling ta utgangspunkt i dette: Hvordan kan vi legge til rette for at mennesker oppsøker og trives i Grimstad? Med det som utgangspunkt blir bygninger og innholdet i bygningene viktig. Da blir det også viktig hvordan mennesker ferdes i byen og får utført det de skal. Vår oppfatning er at utforming av bygninger, gater og plasser påvirker menneskers trivsel. Grimstad har et av landets mest attraktive og best bevarte sentrum. Et sentrum basert på trehus og bygninger som er oppført i respekt for omgivelsene og menneskene som skal oppholde seg der. Dette må vi ta vare på. Samtidig må vi utvikle sentrum slik at det er levende fra morgen til sen kveld. For å få det til, må en legge til rette for at flere bor og arbeider innenfor sentrum.

Grimstad Venstre vil:

 • Oppgradere gågata og ta inn universell utforming, slik det er gjort i byhaven Forlenge gågata opp til Nygata, men la biler bevege seg der på gående og syklendes premisser.
 • Ruste opp torvet.
 • Være positiv til en utvikling av “Shell-tomta” med nybygg som tilpasser segeksisterende bygg og byens historie.
 • Fjerne kabler fra lufta og legge dem i bakken.

Fevik

Fevik er en del av kommunen som vil oppleve stor vekst fremover. Det bety at vi må legge til rette for utvikle hele denne delen av kommunen for både handel og næring og boområder.

Grimstad Venstre vil:

 • Ha fortgang i arbeidet med kommunedelplan for Fevik Finne områder for næringsutvikling
 • Legge til rette for at flere velger å bo og arbeide på Fevik Etablere Nærmiljøråd for Fevik

Homborsund og Eide

Så snart arbeidet med kommunedelplanen for Fevik er på plass ønsker Venstre å starte tilsvarende arbeid i Homborsund.

Grimstad Venstre vil:

 • Starte arbeidet med kommunedelplan for Homborsund og Eide
 • Legge til rette for at flere velger å bo og arbeide i Homborsund og Eide Etablere nærmiljøråd for Homborsund

Torskeholmen

Venstre sier ja til en moderat utbygging av Torskeholmen. Det betyr at vi sier ja til bolig og næring.

Det er svært viktig for Venstre at en sikrer at boligene skal bygges som borettslag og at de skal selges på samme måte som OBOS gjør med bostart/deleie. Det sikrer også at boligene som selges på denne måten blir primærboliger.

Grimstad Venstre vil:

 • Si ja til moderat utbygging
 • Legge til rette for borettslag med deleie
 • At Estetisk veileder skal være retningsgivende for videre utvikling/utbygging av holmen.

Hele kommunen

Grimstad er den største landbrukskommunen på Sørlandet. Vi må legge til rette for videre utvikling,ta vare på dyrket mark og også se på muligheten for å legge til rette for å gjenåpne dyrket mark som har grodd igjen. Landbruket her er preget av driftighet og nye ideer, samtidig som en har respekt for den tradisjonen en står i.

Ikke minst har en klart å ta denne arven inn i videreforedling og produksjon. I dag er Grimstad ledende nasjonalt på produksjon av drikkevarer. Produkter laget i Grimstad hylles jevnlig i nasjonale og internasjonale medier.

Grimstad Venstre vil:

 • Bevare og utvide området med dyrka mark
 • Aktivt bruke Grimstad som produsent av matvarer og drikke i markedsføring

Et Grimstad som satser på klimaet og miljøet

Verden står idag ovenfor en klima- og naturkrise, som dagens generasjoner ernødt for å ta på høyeste alvor. Venstre vil at Grimstad skal være en ansvarlig aktør, og ikke vente på at andre gjør jobben for oss. Med Venstre i spissen, skal

Grimstad følge opp på Norges forpliktelse med å redusere utslipp i kommunen med 50% innen 2030. Å lykkes med dette uten at det går på bekostning av innbyggernes livskvalitet eller lokalt næringsliv, blir en utfordring, men med Venstre i posisjon er det fullt mulig.

En klimavennlig kommune

En majoritet av utslippene i Grimstad kommune kommer fra transportsektoren, i snitt 75% for de siste 10 årene. Hovedinnsatsen for å redusere klimautslippene lokalt må derfor legges her. Bevaring, restaurering og rehabilitering av natur er avgjørende klimatiltak. Det bidrar til reduserte utslipp og gjør oss bedre rustet til å håndtere klimaendringene.

Grimstad Venstre vil:

 • Verne alt gjenværende myr i kommunen.
 • Arbeide for at Grimstad kommune viderefører Miljøfyrtårn sertifisering.

En grønn energiomstilling

For å bekjempe klimakrisen må man lykkes med to hovedpunkter. Å sørge for at energikilder har et så lavt klimaavtrykk som mulig, samt å redusere/hindre en økning i behovet for energi.

Grimstad Venstre vil:

 • Sette strenge krav til klimautslipp både for bruk og byggefasen, for alle nye bygg i kommunens eierskap. Venstre vil at alle nybygg tilhørende kommunen er pluss- hus og bygget med beste BREAM, (for eksempel Svanemerking) sertifisering Kjempe for en stor kommunal satsing fornybare energikilder
 • Venstre vil at kjempe for å etablere flytende solcelleanlegg. Vindmøller langs E18
 • Solceller på større tak og nybygg herav integrert taktekke og kledning En vindmøllepark på land som er mest mulig skånsom for naturen
 • Arbeide for at Grimstad Kommune skal utføre årlige miljøregnskap for hele kommunen, og i alle større prosjekter i kommunen skal ha sin individuelle klima kostnader vurdert.
 • Bygge ut strømnettet lokalt, slik at det vil tåle den forventede økte belastning på strømnettet.

En miljøvennlig bilpolitikk

Den raske fremveksten av elbiler løser mange av miljøproblemene med biltrafikk, men ikke trafikkproblemer og støy eller svevestøv. Venstre vil sikre at den totale biltrafikken i Grimstad ikke øker, og samtidig legge til rette for en rask elektrifisering av bilparken og nyttetrafikken. Det skal alltid lønne seg å velge de mest miljøvennlige bilene.

Grimstad Venstre vil:

 • Ha nullvekst i personbiltrafikken
 • Sette klimakrav til en utbygging av E18 mot Arendal, ved å sette utslippstak på utbyggingen og beholde mest mulig av eksisterende trase.

Gå- og sykkelbyen Grimstad

Venstre vil arbeide for å skape en kommune som er bedre tilrettelagt for gående og syklende enn det er i dag. For mange steder i Grimstad er det trafikale utformet på bilens premisser, med fysiske barrierer og plassbegrensninger som skaper trafikale konflikter og farlige situasjoner. Dette er noe Venstre vil gjøre noe med. Vi vil at Grimstad skal være en kommune der alle er trygge i trafikken hele året. For mennesker med ulike funksjons variasjoner er Grimstad fremdeles i stor grad en utilgjengelig kommune

Grimstad Venstre vil:

 • Tilrettelegge bedre for at flere sykler og tar bussen.
 • Arbeide målrettet for å fremme sykkel fremkommeligheten og trafikksikkerheten i Grimstad for sykler el-sparkesykler og el-sykler. Herav arbeide for
 • Arbeide for at ingen sykkeltraseer forsvinner på andre siden av et kryss. Arbeide mot Agder fylke for å gjøre sykkeltraseen for 420 gjennomgående. Etablere servicestasjoner og parkeringshus ved UiA, Oddensenteret og Dahlske (sykkel)
 • Arbeide for en sammenhengende sykkelvei tur/retur Arendal og til Lillesand

Kollektivtransport

Venstre vil fortsette å være den sterkeste forkjemperen for at kollektivtrafikk i kommunen vår skal være rimelig, ha hyppige avganger og nå ut til flest mulig. Det handler om at du skal komme dit du skal på en god og miljøvennlig måte. Vi vil få tilbudet og passasjertallet opp, og billettprisene og utslippene ned.

Grimstad Venstre vil:

 • Arbeide for å bedre kapasiteten i rushtid, i tillegg utvide eksisterende tilbud og etablere ordinære takster på busser nattestid.
 • Starte forsøk med førerløs buss mellom uia og Grimstad rådhus/sentrum Lage busstilbud som dekker de store områdene i Grimstad
 • Opprette en buss-sone mellom campus Grimstad og campus Kristiansand Bedre kollektivtilbudet tilknyttet tog og fly-passasjerer
 • Gi støtte til månedskort på buss for studenter
 • Vurdere å ta i bruk svipptur i enkelte områder, etter modell fra Arendal og Vågsbygd

Grønt hverdagsliv og sirkulær økonomi

For å redusere belastningen som følge av forbruk og avfall, må vi legge til rette for økt gjenbruk av materialer og deling av ressursene. Venstre vil derfor gjøre det enklere og mer attraktivt å dele, gjenbruke, ombruke og resirkulere.

Grimstad Venstre vil:

 • Samarbeide med staten for å gjøre det enklere å gjenbruke og reparere, blant annet ved å jobbe for å redusere moms på reparasjon.

Rent og levende hav og kyst

Venstre vil at Grimstad skal gå foran i arbeidet med å ta vare på kommunens nære havområder, slik at også fremtidige generasjoner får oppleve et levende og friskt hav. Kysten må bevares, den har stor egenverdi og er viktig for rekreasjon og næring. Venstre vil ta vare på og utvikle dette området. Vi står midt i en stor naturkrise der vern og bevaring blir stadig viktigere. Samtidig åpner utvikling av blå næring for spennende muligheter både innenfor produksjon og turisme.

Grimstad Venstre vil:

 • Få på plass en plan for blå næring som tar opp både næringsutvikling,bevaring, rekreasjon og turisme.
 • Legge til rette for tangindustri, og muslingoppdrett
 • Styrke det regionale arbeidet for å ta vare på kysten, og arbeide for en regional kystsoneplan.
 • At Grimstad skal være en pådriver i det kommende arbeidet SOS Skagerak Stille krav om etablere hydrogen og elektriske ladestasjoner ved de største båtplassene i kommunen.

Kultur, frivillighet mangfold og livssyn

 • Grimstad skal ha et fritt, sterkt og selvstendig kulturliv tilrettelagt for mangfold og inkluderende livssynsnøytrale møteplasser.
 • Venstre vil legge til rette for utvikling av Kultur og turistbyen Grimstad ved å: Etablere kultur- og frivillighetstorg på Hestetorvet
 • Styrke koordineringen av frivillighet i kommunen og styrke kultursektoren. Satse på Kulturskolen, for at det skal bli en arena for alle.
 • Jobbe for videreføring av Gratis Kulturlørdag og sikre at alle skal ha mulighet til gode kulturopplevelser, uavhengig av økonomi og bakgrunn.
 • Bygge en svømmehall som sikrer tilgjengelighet for alle. Jobbe for videreutvikling og bruk av Fjæreheia Amfi.
 • Etablere et Hamsun museum

Vi har tidligere løftet idretten med «idrettsmillionen», nå vil vi få på plass «kultur- og frivillighetsmillionen» for å støtte dette viktige arbeidet.

Grimstad har en stor og aktiv idrettsbevegelse. De siste årene har det vært gjort store løft i forhold til idretten, det er viktig for Venstre at vi sikrer vedlikehold og drift av eksisterende bygg og idrettsanlegg.

Livssyn:

Grimstad Venstre vil:

 • Etablere livsynsåpent seremonibygg i kommunen og tilrettelegge for livssynsnøytrale tjenester fra «vuggen til graven».
 • Likebehandle tros- og livssynssamfunn.

Mangfold:

Alle innbyggere i Grimstad skal føle seg inkluderte og likeverdige, uavhengig av legning, seksualitet, kjønn, religion og identitet. Et mangfoldig samfunn beriker livene til innbyggerne, og vil styrke arbeidet mot alle former for rasisme og diskriminering.

Grimstad Venstre vil:

 • Jobbe for mangfold og inkludering på tvers av funksjonsnedsettelse, kultur, kjønn og livssyn .
 • Gjøre det offentlige rom, byen tilgjengelig for alle, Grimstad for alle.
 • Bekjempe all diskriminering basert på bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, funksjonsevne og religion.
 • Bekjempe negativ sosial kontroll, og undertrykkende kulturell og religiøs praksis. Innføre anonyme jobbsøknader i kommunen.
 • Sikre at det innføres standarder i alle etater for mangfold og inkludering.

Friluftsliv

Friluftsliv er helsefremmende og gir gode opplevelser for den enkelte. Norsk natur, allemannsretten og friluftsliv er også et grunnlag for reiselivet og har stor betydning for oss som bor i Grimstad. Gjennom det forutseende arbeidet som har blitt gjort for å sikre skjærgården vår for allmennheten er vi i en unik situasjon på sørlandskysten. Vi må fortsette å ta vare på vår varierte natur, og stimulere til et allsidig og inkluderende aktivitetstilbud. Det betyr at det også må legges til rette for at bevegelseshemmede skal kunne ta del i naturopplevelsene.

Å ferdes fritt og høste av naturens overskudd er et gode for alle. Der det oppstår konflikt mellom grunneiere og friluftsliv vil Venstre være løsningsorientert, men alltid forsvare allemannsretten og den frie ferdsel.

I inneværende periode har vi opplevd at byggeforbudet i 100-metersbeltet er blitt utfordret. Her er Venstre kategorisk motnybygging som går på tvers av kravet til byggeforbud i denne sonen.

Næring, arbeid og skatt

Grimstad trenger mer verdiskapning, et mangfoldig næringsliv og flere arbeidsplasser. Flere må få mulighet til å bidra og delta i arbeidslivet, og det må bli enklere å skape sin egen arbeidsplass.

12 Næringskommunen Grimstad

Næringspolitikken i Grimstad skal være moderne og næringsnøytral, og legge til rette for et seriøst, miljøvennlig og lønnsomt næringsliv. Venstre vil at kommunen skal tilrettelegge for næringslivet gjennom å yte god service og å ha gode, stabile og langsiktige rammevilkår.

Den næringspolitiske innsatsen skal målrettes mot kunnskapsarbeidere, kreative næringer og entreprenører, slik at vi trekker talenter, og gjør det attraktivt å etablere og investere i byen vår.

Grimstad Venstre vil:

 • Profilere Grimstad nasjonalt og internasjonalt som en attraktivnæringskommune. Gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet, for å fremme innovative og grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner.
 • Prøve ut nye former for samarbeid mellom det offentlige, private og frivillige, med mål om å drive mer bærekraftig og miljøvennlig.
 • Støtte oppstartsprogrammer som gir nye gründere bistand i etableringsfasen. Tilrettelegge bedre for mer samlokalisering mellom gründere, næringslivog frivillige, for å oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap.
 • Ha opplæring i entreprenørskap og innovasjon i skolen.

Grimstad har et variert og solid næringsliv. Enhver som velger å etablere, utvide og beholde sin virksomhet i Grimstad skal vi være takknemlige for og bygge oppunder. Samtidig må næringsutvikling og etablering skje innenfor bæreevnen til klima og miljø.

Vi er nå i en akutt situasjon mht tilgang på næringsområder. Det arbeides med utvikling av Omre, men vi kan ikke stoppe med det. Målet må være at vi til enhver tid har nye områder tilgjengelig, og spesielt øst i kommunen bør nye næringsområder på plass. Arbeidet og dialogen med næringslivet må styrkes og utvikles videre.

Grimstad Venstre vil:

 • Legge til rette for nye næringsområder gjennom aktivt oppkjøp og utvikling av aktuelle områder.
 • I samarbeid med næringsforeningen styrke arbeidet for å få ny næring i kommunen
 • Arbeide tett sammen med universitetet for å legge til rette for nyetableringer og for at studenter skal finne arbeid i Grimstad etter endt studie.
 • Aktivt bruke muligheten som ligger i innkjøpssamarbeidet for at lokale leverandører skal komme i betraktning ved tildeling av kontrakter.
 • Ha fokus på likestilling, inkludering og mangfold knyttet til næringsutvikling.

Samarbeid offentlig og privat

For Venstre er det viktig med en sterk, effektiv og aktiv kommune, som yter gode tjenester til innbyggerne. Kommunen skal være ryggraden i tjenestene som tilbys. Samtidig mener Venstre at en i større grad kan slippe private til i samarbeid med kommunen. Innbyggernes og kommunens interesser kan sikres ved at en stiller tydelige krav om innhold og kvalitet til private samarbeidspartnere.

At dette er mulig å få til ser vi i barnehagesektoren. Der er 80% av plassene i private barnehager.Private og offentlige tilbydere eksisterer side om side og leverer gode tjenester innenfor de rammene de har fått.

Et område som peker seg ut for et offentlig og privat samarbeid (OPS) er på nye

bygg. Venstre mener det er gode argumenter for at private kan sette opp og eie byggene, mens det offentlige fyller dem med innhold. Vi har allerede gode eksempler på at dette er vellykket med Universitetet og E18 mellom Grimstad og Kristiansand.

Grimstad Venstre vil:

 • Åpne for et tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor
 • Legge til rette for at private kan levere tjenester på kriterier gitt av kommunen Åpne for større bruk av OPS. Minst et større byggeprosjekt i kommunen neste periode skal leveres på denne måten. Eksempler kan være universitetssykehjem svømmehall og skole.

Skatt og avgift

Kommunen må drives på en mest mulig effektiv måte for å holde innbyggernes utgifter på et lavt nivå. Venstre vil redusere det totale skatte- og avgiftstrykket på byens innbyggere.

Grimstad Venstre vil:

 • Redusere eiendomsskatten for primærbolig, først gjennom heving av bunnfradraget.
 • Gi miljørabatter i form av reduserte byggesaksgebyrer til ENØK- og klimatiltak. Jobbe for å holde de kommunale avgiftene nede gjennom mer effektiv drift av Grimstad kommunes virksomheter.

En effektiv og tilgjengelig kommune

Kommunen skal være tilgjengelig for alle byens innbyggere og tilby et mangfold av gode og effektive tjenester. Da må vi utnytte potensialet som ligger i digitalisering og innovasjon bedre, samtidig som vi sikrer tilgjengelighet for dem som kjenner på digitalt utenforskap.Kommunikasjon fra kommunen skal nå, og forstås av innbyggerne. For å tilby innbyggerne valgfrihet og best mulig tjenester vil Venstre ha et mangfoldig tjenestetilbud der også private og ideelle aktører får mulighet til å bidra.

Grimstad Venstre vil:

 • Åpne for at private og ideelle aktører kan drifte kommunale tjenester når de kan levere like god eller bedre kvalitet til samme eller lavere pris.
 • Digitalisere og automatisere flere kommunale tjenester for å sikre effektiv pengebruk og øke brukervennligheten i tjenestene.

Grimstads plass i regionen

Grimstad er den 3.største kommunen på Agder. Vi er en kommune i sterk vekst både i antall innbyggere og næringsutvikling. Grimstad har også et universitet med kompetanse blant ansatte og studenter i landstoppen, og vi har en kommune som er ledende nasjonalt på innovasjon og teknologi innen helse- og omsorgstjenester. Derfor skal vi frimodig hevde vår plass i regionen.

Venstres oppfatning er dessverre at denne posisjonen er svekket gjennom de siste årene, og at vi gradvis blir plassert på sidelinjen i den posisjoneringen som pågår mellom Kristiansand og Arendal. Det kan få svært alvorlige konsekvenser for videre utvikling av kommunen.

Sammenslåingen av fylkene har vært svært positivt for regionen, det har styrket hele regionen. Grimstad skal fortsette å bidra til dette, samtidig som vi hele tiden har fokus på hva som tjener Grimstad.

Grimstad Venstre vil:

 • Drøfte en sterkere orientering mot Kristiansandregionen
 • Styrke kommunens posisjon i hele regionen gjennom tydelig initiativ og krav til samarbeidspartnere
 • Søke et tettere samarbeid i regionen spesielt knyttet til klima og miljø