Landsbyen Rotnes med opplevelser i sentrum

Venstre vil starte en bevisst satsing på å utvikle Rotnes til en trivelig og mangfoldig landsby! Vi vil bygge kulturhus og bibliotek i sentrum av Nittedal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunen skal bruke kultur, idrett og frivillighet aktivt for å skape tilhørighet til bygda vår, og for å bygge felles identitet. Innbyggerne skal kunne skape og delta i opplevelser her i Nittedal. Kommunen må tilrettelegge arenaer for kultur og idrett, og skape gode rammebetingelser for å videreutvikle frivilligheten.

Gruppeleder Inge Solli (V)

Gruppeleder Inge Solli (V)

Det er en kommunal oppgave å bygge og drifte det planlagte kulturhuset på samme måte som for idrettshaller og svømmehaller. Kulturhuset skal fullføres i perioden, og kommunen skal sørge for finansieringen i samarbeid med frivillige og næringslivet. Rotneskirken bør vurderes samlokalisert med kulturhuset.

Det må legges vekt på en planmessig utvikling av sentrumsnære boliger, tilrettelegging av attraktive lokaler for små handels-, service-, kultur- og kunnskapsbedrifter — kombinert med en bevisst satsing på landskapsforskjønnelse og god byggeskikk. Alt innenfor et landsbykonsept.

Venstre vil bygge et sterkt sentrum på Rotnes der det skal tilrettelegges for et bredt servicetilbud og opplevelsessenter med Prøysentorget og kulturhuset som det naturlige samlingsstedet for hele bygda.
Det må gjøres enkelt og attraktivt å utvikle næringsvirksomhet med utgangspunkt i kulturvirksomhet — et viktig bidrag til et levende lokalsamfunn med landsbykvaliteter.

Kulturlandskapet og dyrket mark i Nittedal skal vernes. Det legges ikke opp til spredt boligbygging. Sentrums- og tettstedsutviklingen på Rotnes vil kreve omdisponering av noe dyrket mark.

Landbruket har alltid hatt, og vil fortsatt ha en viktig plass i et livskraftig Nittedal. Vi vil stimulere til et variert og fremtidsrettet landbruk, som også kan gi verdifulle tilskudd til vår næringsutvikling gjennom innovasjon og nyskaping knyttet til mat, kulturlandskap og opplevelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**