En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program for det kommende kommunevalget er en kjærlighetserklæring til byen. Våre hovedsaker for neste periode er: Grønn by, kvalitetsskole, nyskaping og sosialt ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hele programmet kan lastes ned her.

En kjærlighetserklæring til Trondheim
Trondheim Venstres program for 2007-2011

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Mer frihet og mer ansvar!

Venstre er det liberale partiet. Vår politikk bygger på frihet for enkeltmennesket og ansvar for fellesskapet.

Den sosiale liberalismen finnes i balansen mellom individ og fellesskap; politisk styring og fritt marked; enkeltmennesket og staten. Venstres utgangspunkt er alltid å finne løsninger som er best
for det enkelte menneske, uavhengig av kjønn, sosial status, økonomi, nasjonalitet, bosted, hudfarge, religion eller seksuell legning. Friheten skal gjelde for alle.

For Venstre handler frihet ikke bare om fravær av tvang eller statlig innblanding; frihet handler også
om å gi muligheter til utfoldelse for alle mennesker.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

For Venstre følger det også ansvar med friheten. Individuell frihet for alle innebærer også en samfunnsforpliktelse for den enkelte. Vi ser på innbyggerne som borgere med ansvar og plikter, ikke som kunder eller klienter. Individets rett balanseres av individets plikt til å bidra til andres status som frie individer. Derfor ønsker Venstre også et sterkt offentlig engasjement på enkelte områder, da dette er nødvendig for å oppnå målet om like muligheter for alle. Samtidig er vi åpne for private eller frivillige løsninger der det er hensiktsmessig.

Siden Venstre ble stiftet som Norges første parti i 1884, har partiet gjennomført reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordning og allmenn stemmerett. 1900-tallets største sosiale reform, folketrygden, ble i 1967 innført etter Venstres modell. Nå arbeider vi for at den neste store sosiale reformen, borgerlønn, skal komme så tidlig som mulig på 2000-tallet.

Venstre er framfor alt folkestyrets parti. Venstre er derfor opptatt av maktspredning og desentralisering, offentlighet og åpenhet i forvaltningen, krav til service, og mindre skjemavelde. Staten er til for borgeren, ikke omvendt.

Som folkestyrets parti vil Venstre arbeide for å styrke lokaldemokratiet radikalt. Venstres ærend i rikspolitikken er derfor å legge til rette for at flere oppgaver kan løses lokalt, at kommunene får større økonomisk frihet og større mulighet til å velge lokale løsninger. Dette vil gi økt makt til de kommunale folkevalgte, og byens befolkning vil få større innflytelse over beslutninger som angår dem selv.

En moderne miljøby
– et grønnere Trondheim

Postkort

Foto: NN

Utslipp av klimagasser er vår tids største miljøutfordring. Tegnene på dramatiske endringer i det globale klimaet blir stadig tydeligere, og rammer i første omgang deler av verden som allerede har det vanskelig. For å unngå de mest dramatiske konsekvensene er det helt nødvendig at alle bidrar til å redusere utslipp av klimagasser.

Å dreie storbyene i en mer miljøvennlig retning er kanskje det viktigste enkeltbidraget til en mer bærekraftig global utvikling. Trondheim står foran en rekke viktige miljøvalg knyttet til en videre utvikling av trafikkmønster, boliger, nærmiljø, friområder og det offentlige rom. Byens energiforbruk, transportbehov og avfallsmengder representerer de største utfordringene for å få til en miljøvennlig byutvikling i Trondheim. Venstre vil derfor at miljøpolitikken skal være en integrert del av alle politikkområder.

plakat forside Trondheim

Foto: NN

Storbyens aller viktigste miljøutfordring er omfanget av biltrafikk. Personbilen vil alltid ha en viktig rolle, blant annet før å håndtere folks behov for kombinasjon av vare- og persontransport, og folks reiser på strekninger med for dårlig trafikkgrunnlag til miljøeffektiv kollektivtransport. Vi ønsker imidlertid å arbeide for å redusere biltrafikken i Trondheim. Det beste er da å føre en byutviklingspolitikk som reduserer behovet for transport. Videre vil vi legge godt til rette for at folk kan gå, sykle eller reise kollektivt.

Venstres politikk har et perspektiv der fellesskapets langsiktige interesser er viktigst. Venstre vil derfor i kommende periode ha hovedfokus på mer miljøvennlige transportløsninger, samtidig som vi er opptatt av å bevare verdifulle friluftsområder og å legge til rette for grønne, levende byrom. Miljøpolitikk handler også om trivsel, og Venstres visjon er intet mindre enn en vakrere by!

Venstre vil:

Kollektivtrafikk
redusere reisetiden og ha bedre komfort på buss og trikk
bedre fremkommeligheten for buss og trikk betraktelig gjennom utbygging av kollektivfelt og signalprioritering i lyskryss
at Trondheim skal ha ansvaret for byens kollektivtilbud
sikre at Venstres forslag om 2-prissystem på buss og trikk innføres for å redusere reisetida
arbeide for videre taksreduksjoner
øke antall avganger og gjøre rutetidene faste, slik at det er enkelt å huske når bussen går
realisere planene for ny trafikkløsning ved Sluppen

Gode trafikkløsninger
bygge tunnel fra Sluppen og til Munkvoll
arbeide for ny hovedveg fra E6 til Heimdal sentrum med en miljøtunnel fra krysset Heimdalsvegen/Kattemskogen.

Myke trafikanter
bedre sikringen av skoleveiene slik at færrest mulig skolebarn trenger å kjøres til skolen i bil
arbeide for flere gangveier og sykkelveier, for bedre vedlikehold av disse, og for løsninger som holder fotgjengere og syklister adskilte fra hverandre der dette er mulig
gjøre sentrale deler av Midtbyen bilfri
arbeide for å bygge sykkebru på utsiden av Elgseterbrua

Næringstrafikk
arbeide for at næringstransport kan gjennomføres så miljøvennlig og effektivt som mulig. En overføring av persontransport fra personbil til kollektiv vil bedre framkommeligheten for næringstransport

En vakrere by
omgjøre Leüthenhaven til park og kulturarena
prioritere kulturaktiviteter og boligbygging i områder rundt Kanalhavna
arbeide for en estetisk opprusting av bydelssentrene, og føre en restriktiv praksis med hensyn til oppføring av nye høyhus

Grønn sti

Foto: NN

En miljøvennlig by
arbeide for at nye bygninger i Trondheim bygges energieffektivt og at oppvarming baseres på fornybar varme
at Trondheim kommune skal gå foran med miljøvennlige løsninger for oppvarming av egen bygningsmasse
at en større andel av oppvarmingen må være basert på vannbåren varme, samtidig som det er viktig at vannbåren energi er basert på fornybare energikilder – olje, gass og elektrisitet må erstattes
redusere svevestøvet ved mindre bruk av piggdekk og mer vasking av bygatene
arbeide for en varsom fortetting for å få en miljøvennlig bystruktur med lavt trafikkbehov, samtidig som det sikres rom for friarealer og grønne lunger ved utbygginger som på Brøset
styrke tjenestetilbudet i bydelssentrene for å redusere transportbehovet

Bevaring av friluftsområdene
at allemannsretten skal respekteres, og at retten til fri ferdsel i skog og mark og langs sjøen skal være selvsagt for alle
være en garantist for at markagrensa overholdes, slik at marka kan forbeholdes friluftsliv og naturopplevelser
at Nidelvkorridoren sikres som et viktig friluftsområde
arbeide for en sammenhengende turvei fra Ilsvika til Ranheim
tilbakeføre Lille Gråkallen som friluftsområde

Hvis kunnskap er viktigst
– en skole for kunnskap og like muligheter

Skole

Foto: Luth

For Venstre er det en viktig demokratisk oppgave å sikre alle den samme adgangen til utdannelse og kunnskap uansett sosial og kulturell bakgrunn. Dannelse — her forstått som kunnskap i aller videste betydning — er en nødvendig del av grunnlaget for frihet, demokrati og et godt liv. Dette har vært utgangspunktet for Venstres skolepolitikk helt siden partiet i 1889 innførte folkeskolen – der demokratiet og nasjonen skulle bygges, og allmenndannelsen skulle sikres.

Lærer

Foto: Microsoft

Venstre vil styrke den offentlige skolen som en grunnleggende samfunnsinstitusjon, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon.

Et engasjert nærmiljø er nødvendig for å skape gode og selvstendige skoler. Beslutningene må i størst mulig grad tas av de som har tilknytning til den enkelte skole. Venstre ønsker at selvstyrte skoler skal være normen for skolestyring, og vil ha stor frihet for den enkelte skole. Vi ønsker et system der elever, lærere og foreldre har reell innflytelse på skolehverdagen innenfor rammer trukket opp av de folkevalgte. Skolens legitimitet og kvalitet hviler på — og skapes av — relasjonene mellom lærere, foreldre og elever. Det er en del av det politiske ansvaret for skolen å legge til rette for at slike relasjoner kan få god grobunn.

Skolen skal gi alle et godt faglig grunnlag. Vi må kunne forvente at skolen skal gi alle grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, engelsk, matematikk og bruk av digitale verktøy. I tillegg er det viktig å gi elevene en solid ballast i form av realfagskunnskaper og kjennskap til eget og andres språk, historie og kulturer. Slik møter vi best framtidens utfordringer.
Kunnskap, forståelse og mestring må alltid være hovedfokuset i forbindelse med opplæringen, en opplæring som skal være allmenndannende i ordets rette forstand. Alle elever har rett til å lykkes og å oppleve mestring. Skolen har som mål å utdanne hele mennesket. Det betyr å utvikle både de teoretiske, praktiske, fysiske og estetiske sidene hos den enkelte elev.

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Foto: .

Barnehager er en viktig del av det offentlige tjenestetilbudet. Barnehager fyller både en pedagogisk og en sosial funksjon for våre minste. Dette er særlig viktig i en storby som Trondheim, og Venstre er fornøyd med at byen nå har tilnærmet full barnehagedekning. Venstres utgangspunkt er at barnehagen er til for barna. Det er derfor viktig å sikre at kommunen har et variert barnehagetilbud med god kvalitet som tar hensyn til barns ulike behov.

Venstre vil:
Skolens innhold
øke timetallet i basisfagene
sikre rekruttering av gode lærere, særlig med realfag, språkfag og digital kompetanse
innføre et obligatorisk fremmedspråk ved siden av engelsk i skolen fra 7. trinn
gjenreise respekten for lærerrollen gjennom gode lærere som er faglig trygge, profesjonelle og tydelige voksne
innføre kompetanseår for lærere, for å legge til rette for etter- og videreutdanning
se positivt på etablering av ikke-kommersielle friskoler som et supplement til den offentlige skolen
styrke morsmålsopplæringen til minoritetsspråklige
fastholde nasjonale rammer for skolens innhold, men ha langt mindre detaljstyring innenfor disse rammene slik at skolen settes fri og kan vokse nedenfra med god elev- og foreldremedvirkning

Skolen i nærmiljøet
opprettholde hovedtrekkene i skolestrukturen
utvilke samarbeidet med næringslivet for arbeidslivstrening på ungdomstrinnet, og for å få mer entreprenørskap inn i skolen
at integrering av elever med spesielle behov må skje som følge av et tilbud, ikke ved tvang
arbeide for et bedre innemiljø i skolene
opprettholde spesialskoleavdelingen på Dalgård og videreutvikle tilbudet ved Tonstad skole
arbeide for å ta vare på byens skolehistorie, blant annet gamle Ila skole
videreføre forsøksordningnen med fleksibel skolestart for 6-åringer og heldagsskolen

SFO
stimulere til et bedre samarbeid mellom skolen og frivillige organisasjoner for å gi gode tilbud innen SFO
ha valgfrihet i oppholdstiden for barn i SFO gjennom å opprettholde tre oppholdstidskategorier
åpne for lokale løsninger knyttet til åpningstid og plasstørrelser, da det er foreldre og skole i samarbeid som har best forutsetninger for å finne de beste løsningene tilpasset sine behov

Barnehage
at barnehagene kan ha utvidet åpningstid
arbeide for utbedring og oppgradering av utelekeplassene i barnehagene
at barnehagene primært bør rekruttere barn fra nærmiljøet for å redusere stress for familien, sikre barna trygghet i nærmiljøet og gi en mykere overgang til skolehverdagen
ha større valgfrihet for foreldre mht valg av heltids- eller deltidsplass
øke tilskuddet til studentbarnehagene for at takstene skal kunne reduseres til samme nivå som i Oslo og Bergen
at lån og stipend fra Lånekassen ikke skal regnes som inntekt ved søknad om redusert takst i barnehagene

Studentbyen

studenter

Foto: NN

Trondheim huser noen av de fremste utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge. Trondheimsstudentene har alltid representert et viktig tilskudd til byen gjennom UKA, Studentersamfundet og de siste årene gjennom ISFiT. For å sikre byens status som landets beste studieby, er Venstre opptatt av å gjøre studietida i Trondheim best mulig. Viktige utfordringer for kommunen er tilgang på rimelige og trygge boliger, et godt tilpasset kollektivtilbud og å sikre studentene muligheten til å videreutvikle et rikt og variert kulturliv. Kommunen må derfor samarbeide tettere med utdanningsinstitusjonene og Studentsamskipnaden for å utforme et helhetlig tjenestetilbud for studenter bosatt i Trondheim.
Den sosialliberale ideologi innebærer at frihet er forbundet med ansvar, rettigheter sammen med plikter. En naturlig konsekvens av dette er at vi ønsker at flest mulig studenter melder flytting til Trondheim mens de studerer her, slik at de kan bidra med fulle borgerrettigheter og —plikter på lik linje med resten av byens befolkning.

Venstre vil:
legge til rette for en større samling av HIST i området Elgeseter/Gløshaugen/Øya/Marienborg
at kommunen og Studentsamskipnaden skal samarbeide om å få bygget flere billige studentboliger, blant annet ved å realisere planene fra OL-søknaden om studentboliger på Tempe
utarbeide en handlingsplan for å rekruttere studenter til Trondheim, og legge forholdene bedre til rette for de som allerede har valgt Trondheim som studieby

Mer til dem som trenger det mest
– Styrk barnevernet!

Fotball

Foto: NN

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Trondheim er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.
Selv om den moderne storbyen preges av velferd og velstand, er det mange grupper som faller utenfor. Disse trenger en styrket innsats fra samfunnet. Mange opplever hjelpeapparatet som vanskelig tilgjengelig, og trenger omsorg og respekt mer enn analyser og skjema.

Venstre har i siste bystyreperiode konsekvent arbeidet for å styrke barnevernets ressurser. Barnevernet må være basert på god kompetanse, og det krever tillit til fagfolk som har en vanskelig, men viktig jobb. Venstre vil i neste periode arbeide for ytterligere å styrke barnevernsarbeidet i Trondheim, med spesiell vekt på tidligtiltak for å redusere behovet for institusjonalisering. Dette vil være til beste for barna, men det vil også sikre at de unges ressurser kan komme fellesskapet til gode i framtiden. En styrking av barnevernet vil også være et forebyggende tiltak mot rusmiddelmisbruk og kriminalitet.

Et godt og effektivt barnevern forutsetter et godt samspill mellom offentlige hjelpere og det private nettverk; familie, naboer, frivillige organisasjoner m.m. Venstre vil derfor arbeide for en videre utvikling der barnevernet samarbeider tett med andre aktører. Tiltak for utsatte barn skal alltid først forsøkes etablert i barnets familie og nettverk. Venstre vil særlig prioritere forebyggende tiltak for utsatte barn.

Det er videre viktig at kommunen legger til rette for større bruk av ungdomskontrakter, som et alternativ til fengsel og annen form for straff. Dette vil både avlaste rettsapparatet og gi en mer konstruktiv oppfølging i forhold til den enkelte ungdom.

Tilbudet til byens rusmiddelmisbrukere er for dårlig. Venstre vil ta ansvar for å sikre at byens rusmisbrukere får dekket sine grunnleggende behov, i tillegg til at vi vil støtte og fremme tiltak som kan bidra til å gi dem et verdig liv gjennom opplæring og arbeidstrening. En videreutvikling av det samarbeidet som foregår mellom Vår Frue Kirke og Bymisjonen er viktig.

Venstre vil:
øke barnevernets ressurser for å styrke det forebyggende arbeidet
gi bedre oppfølging av aldersgruppen 18 til 23 år
legge til rette for at skole, andre kommunale tjenester og politi samarbeider om nødvendige tiltak, og at barnevernet i større grad kan praktisere åpenhet
styrke samarbeidet mellom kommunen, foreldrene og frivillige organisasjoner
styrke barne- og undomspsykiatrien
arbeide for at ofre for vold og kriminalitet får informasjon og nødvendig støtte
arbeide for fortsatt utbygging av boliger og avlastningstilbud for funksjonshemmede

Ansvar for de eldre
– Trondheim skal ha en verdig eldreomsorg

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Venstre vil ha en strategi som kan redusere presset på institusjoner og redusere antallet "svingdørspasienter" på sykehus. Å disponere egen bolig og å kunne bo i den så lenge som mulig er for mange et viktig aspektet ved alderdommen. For å få til dette må vi omprioritere og finne nye løsninger i framtiden.

Venstre går derfor inn for å få flere typer helsepersonell inn i hjemmene, slik at eldre som bor hjemme kan få enkle helsetjenester, og få en vurdering av sine helsebehov i egne omgivelser.
Målet må alltid være at byens eldre skal oppleve trygghet i egen hverdag og ha et tilbud om helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov. Tilbudet må være godt både når det gjelder institusjonsplasser, bo- og servicesenter og hjemmebasert omsorg, slik at de eldre i større grad kan velge den tjenesten som er tilpasset deres behov. Avlastningsplasser, korttidsopphold og trygghetsalarm er tilbud som er nødvendig for å gjøre brukernes valgfrihet reell.

Venstre vil:
sørge for at alle som vil bo på enerom, får tilbud om det
sørge for at det er nok institusjonsplasser til å dekke behovet
arbeide for videre utbygging av flere bo- og servicesenter
styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner og enkeltmennesker som vil gjøre en innsats for å motvirke ensomhet og isolasjon.
styrke tilbudet om hjemmehjelp
tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger
prioritere et bredt spekter av hjemmebaserte tjenester, som sikrer brukere reell valgfrihet
utvide ordningen med omsorgslønn for pårørende som yter omsorgsarbeid for eldre og pleietrengende i hjemmet
arbeide for tilbud om hjemmebesøksordning for eldre over 75 år for en vurdering av den enkeltes helse- og omsorgsbehov
arbeide for flere sykehjemsplasser, tilstrekkelig dekning av leger med allmennspesialistutdannelse og bedre tilbud og koordinering av rehabilitering
stimulere til universell utforming av boliger slik at friske eldre kan bo hjemme lengre
stimulere til flere eldresentre, og legge til rette for kulturopplevelser og friluftsliv for eldre
sørge for full dekning med trygghetsalarm

Et kreativt og nyskapende Trondheim

Teknologi, pc

Foto: Luth

Trondheim utmerker seg allerede som kunnskapsby i forhold til forskning og utdanning, særlig innen de teknologiske fag. Venstre vil ta vare på de muligheter dette gir.

Venstre ønsker å videreutvikle positive holdninger til næringsvirksomhet i Trondheim. Positive holdninger til småbedrifter og respekt for de verdier disse skaper er nødvendig for en styrket kultur for innovasjon og næringsutvikling.

Det er en kommunal oppgave å legge til rette for etablering av framtidsrettede og levedyktige bedrifter. Dette krever at også de kommunale myndighetene gir gode rammebetingelser for all næringsvirksomhet, herunder utvikler en effektiv, men miljøvennlig infrastruktur, effektive kommunale beslutningsprosesser, og bidrar til et godt samspill mellom næringsliv og offentlige utdannings- og forskningsmiljøer.

Trondheim har alle muligheter til å bli “Nyskapingshovedstaden”. Venstres visjon av et framtidig Trondheim er at NTNU, HIST og SINTEF skal være midtpunktet i et omfattende nettverk av bedrifter som samarbeider tett med forskningsmiljøene, ikke bare de teknologiske men også de samfunnsfaglige og humanistiske fagene. For å få dette til trengs såkornkapital, og offentlige myndigheter må her kunne bidra i en oppstartfase, i et konstruktivt samspill med private aktører.
Eksisterende næringsliv er imidlertid like viktig som det ufødte. Venstre vil legge til rette for industriarbeidsplasser i Trondheim, både innen næringsmiddelindustrien, mekanisk industri og i transportsektoren. Det er viktig å sikre areal til denne type virksomhet på en slik måte at man unngår konflikter med bolig, skole, kultur og andre institusjoner. Forutsigbarhet i bruk av de områdene som er definert til dette formål er en viktig forutsetning for bedriftene.

Venstre vil:
legge til rette for at flere bedrifter skapes i byen, blant annet gjennom tilrettelegging av næringsarealer
bedre veiledningen og informasjon til næringsdrivende og nyetablerere
arbeide for redusert kommunal saksbehandlingstid
utvikle en effektiv og miljøvennlig infrastruktur, som bedre legger til rette for utvikling av næringsvirksomhet
innføre konkurranseutsetting av kommunale tjenester der dette er til beste for brukerne og stoppe rekommunaliseringen av tjenestetilbudet
ha en videreutvikling av samarbeidet mellom næringslivet og Innovasjonssenteret på Gløshaugen

Frihet i kulturpolitikken
– kultur gir mangfold og livskvalitet

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Bykulturen skal gjenspeile samfunnets mangfold, den individuelle skapertrangen og enkeltmenneskets behov for utfoldelse. For Venstre er det derfor avgjørende at byens kulturliv er så variert at alle innbyggere kan finne sitt eget kulturelle uttrykk. Venstre mener at de profesjonelle aktørene og amatørene lever i et gjensidig avhengighetsforhold. Venstre vil derfor bidra til at begge grupperinger får utvikle seg til vårt alles beste.

Biblioteket er en grunnpilar i kulturpolitikken. Venstre har i budsjettsammenheng derfor alltid prioritert biblioteket. Vi foreslo og fikk flertall for søndagsåpne bibliotek, og ønsker at biblioteket fortsatt skal være et levende og flerkulturelt brukshus. Det er viktig at slike tilbud finnes i bydelene, slik at ikke alle behøver å reise til sentrum. Vi ønsker et bibliotekbasert kultur- og aktivitetssenter i Heimdal.

Byutvikling er også en viktig del av kulturpolitikken, noe som er blitt mer tydelig etter brannene i Midtbyen. Venstre har sammen med mange ildsjeler realisert Trondheim Byformsenter, som skal være et senter for slike viktige diskusjoner, ikke bare blant fagfolk, men også for byens borgere.

Religiøs utøvelse tilhører kulturlivet. Livssyn og religion er viktig for menneskenes identitet, og noe hvert menneske må velge på fritt grunnlag. Kirkene er viktige kulturformidlere, og må sikres drift gjennom Kirkelig fellesråd. Vi er bekymret for at trang økonomi fører til nedleggelse av diakonitjeneste og forfall av kirkebygg.

Studentersamfundet er en viktig konsertscene og et kulturhus som i større og større grad er åpent og tilgjengelig for byens befolkning. Mange av utestedene som er etablert ellers i byen de seneste år har gitt oss et rikere kulturliv både gjennom konserter, DJer og ved å tilby et urbant kaféliv. Slike tilbud er viktig for det moderne menneske, og dermed for at Trondheim skal være en attraktiv by å bo i.

Ungdom vil skape sin egen kultur på egne premisser. Kultursenteret ISAK og UFFA-huset spiller en viktig rolle, men det er behov for flere øvingslokaler for band og for fri kulturutøvelse.

Innen idrett vil Venstre prioritere barneidrett og uorganisert utfoldelse på bekostning av ensidig satsing på toppidrett. Det er uakseptabelt å bygge ned populære fotballøkker for å bygge påkostede anlegg for de få. Samtidig er toppidrett viktig som motivasjonsfaktor. Vi må styrke drift av de kommunale anleggene.
En viktig forutsetning for et godt liv er muligheten til å kunne ta del i de tilbud som finnes i nærmiljøet. Venstre mener det derfor er viktig at byens kulturinstitusjoner og idrettsanlegg er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Venstre vil:
at Trondheim Folkebibliotek fortsatt skal prioriteres
at kommunen bidrar til en styrking av aktiviteten i byens frie teatergrupper og musikkmiljø
arbeide for at svømmehaller og andre idrettsanlegg skal ha åpningstider som er tilpasset innbyggernes behov
at kommunen skal prioritere barneidrett først, men at kommunen likevel skal være positive til gjennomføring av toppidrettsarrangementer i byen
arbeide for at nødvendige tiltak for bedre samarbeid mellom skolebibliotek og folkebibliotek blir gjennomført
arbeide for at flere kommunale lokaler kan benyttes til bandøving/ungdomskafé/produksjonslokaler for kunstnerisk aktivitet rettet mot ungdom
arbeide for en byutvikling som tar vare på byens historiske preg samtidig som det gis rom for nyskapende byarkitektur
sikre et fortsatt mangfold i kinotilbudet
fjerne køen ved Musikk- og kulturskolen, samtidig som takstene holdes på dagens nivå
arbeide for en styrking av den kommunale musikk- og kulturskolen. Undervisning og øving må i større grad foregå på elevenes skole og på dagtid
legge til rette for at bevegelsehemmede skal kunne ta del i byens idretts- og kulturtilbud på linje med alle andre

Frihet for enkeltmennesket
– styrking av åpenhet og lokaldemokrati

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Det er et styrende prinsipp for Venstre at avgjørelser skal tas, og oppgaver løses, nærmest mulig den avgjørelsen gjelder. Det må derfor foretas en gjennomgang av statens oppgaver med det for øye at oppgaver som i dag ligger til sentrale myndigheter, desentraliseres. Politisk interesse starter som regel lokalt, og det lokale politiske engasjementet skjer i direkte møte med borgerne. Venstre vil arbeide hardt for å styrke det lokale folkestyret ,og stå imot alle forsøk på å svekke det. Venstre vil derfor grunnlovsfeste det lokale selvstyret.

Forsvinner det lokale selvstyret, forsvinner også den lokale debatten. Når makta tas fra kommunene, forsvinner også interessen for deltakelse på lokalt forvaltningsnivå. Lokalpolitikere som ombud for innbyggerne rives bort, og arenaen for bred, allmenn rekruttering til folkestyret forsvinner.

Venstre vil:
opprettholde dagens antall representanter i Bystyret for å sikre det politiske mangfoldet og at ombudsrollen blir ivaretatt
kjempe for åpenhet og innsyn, og er derfor skeptisk til innføring av Byparlamentarisme
tydeliggjøre skillet mellom politikk og næringsvirksomhet gjennom å gjenninnføre forbud mot at bystyre- og varerepresentanter kan inneha styreverv i kommunalt eide selskaper
arbeide for at offentligheten får innsyn i partienes inntekter og økonomi
at offentlige kontorer skal øke tilgjengeligheten enten gjennom bruk av nettbaserte tjenester eller ved å ha kveldsåpent
at flere oppgaver skal overføres fra stat og fylke til kommunen slik at flere løsninger kan tilpasses lokale behov

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Grønn by — Kvalitetsskole — Nyskaping — Sosialt ansvar

Bra for Trondheim
Bra for deg
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**