Venstre tar kunnskapsskolen på alvor

Venstre står på for kunnskapsskolen, og nøkkelen til kunnskap er læreren. Det er læreren som gir våre barn den opplæringen de skal bygge på videre i livet. Derfor er kunnskapsrike, kompetente og motiverte lærere Venstres tydeligste prioritering i skolepolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


fra avisa Nordlys

fjor høst foreslo Venstre å innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole. Vi vet at til tross for store bevilgninger knyttet til kompetanseheving er det dessverre slik at oppleggene ofte ikke er gode og systematiske nok, og dermed ikke gir de ønskede resultater. Selv om Venstre fikk bred støtte fra berørte parter – både elever og lærere – ble forslaget nedstemt i Stortinget. Venstre har imidlertid lyktes med å få vedtatt ordningen utredet i en rekke kommuner og fylker, og vi kommer til å fortsette å presse på for å få til en slik ordning på nasjonalt plan.
Rekruttering

Et annet viktig område for skolen i tiden som kommer er rekruttering. Vi kommer til å oppleve en manko på lærere, først og fremst i videregående skole, men også i grunnskolen. Tall fra KS viser blant annet at halvparten av lærerne i videregående skole over 50 år, mens det i grunnskolen er 37 prosent i samme aldersgruppe.

Gjennomsnittsalderen for ansatte i den videregående skolen er 49 år. Venstre har derfor foreslått at det utarbeides en helhetlig nasjonal rekrutteringsplan for å sikre tilstrekkelig antall lærere i grunn- og videregående skole i tiden som kommer.
4 elementer

I forslaget vårt, som ble debattert i Stortinget i juni, pekte vi på minimum fire elementer som burde vektlegges i en nasjonal rekrutteringsplan for lærere:

1. Rekruttering av nye lærere: Vi må gjøre læreryrket mer attraktivt og dermed få flere til å velge å bli lærere. Dette forutsetter en omlegging og utvidelse av lærerutdanningen.

2. Rekruttering av lærere fra andre relevante yrker: Utarbeide strategier for dette og for eksempel etablere særskilte pedagogiske kvalifiseringsstipend, slik at potensielle lærere med fagkompetanse også kan få nødvendig pedagogisk kompetanse.

3. Tiltak for å styrke og sikre kompetansen hos lærere: Systematisk kompetanseheving er noe av det viktigste man kan gjøre for å beholde gode lærere og sikre kompetanse det er behov for i skolen. Derfor vil vi innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole.

4. Seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen: Ifølge tall fra Utdanningsforbundets medlemspanel ønsker så mange som tre av fire lærere å arbeide etter fylte 60 år, men mange opplever at det i liten grad legges til rette for dette. En bør derfor igangsette ulike seniortiltak som får lærere til å stå lengre i jobb.
Lærermangel

Forunderlig nok ville ikke kunnskapsminister Djupedal støtte Venstres forslag om nasjonale rekrutteringsplaner. Vi mener at den fremtidige lærermangelen er en så kjent og presserende problemstilling at dette er noe kunnskapsministeren burde tatt på alvor.

Spørsmålet i tiden som kommer er om statsråd Djupedal viser evne til å ta tak i noen av de viktige utfordringene skolen står ovenfor. Mens Djupedal venter så handler Venstre.

Av Odd Einar Dørum, stortingsrepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**