Kunnskap og kultur for et levende samfunn

Venstre vil styrke den offentlige skolen, spesielt gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Kvaliteten i skolen er avhengig av kompetente motiverte og trygge lærere og skoleledere. Kultur bidrar til å skape livsglede, tilhørighet og livsutfoldelse hos det enkelte menneske. Egen deltagelse har stor verdi for den enkeltes livskvalitet, utvikling og trivsel. Et godt utbygd kulturtilbud er viktig for at Levanger skal være et attraktivt sted og bo og arbeide.

V-skole i Sør-Odal

Foto: A.Hovstø

Levanger Venstre vil:

1. Styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole

2. Utvikle lærernes og førskolelærernes kompetanse og motivasjon ved å innføre kompetanseår

3. Drive aktiv rekruttering av de best kvalifiserte lærerskolestudentene fra HINT og andre utdanningsinstitusjoner

4. Satse sterkere på realfag, teknologifag og datafag i grunnskolen

5. Styrke skolebibliotekene med satsning på skolebibliotekansvarlig personale ved skolene i kommunen

Arbeid

Foto: B.Aartun

6. Utvikle et opplegg for bedre innsyn i kvaliteten på undervisning og læringsmiljø i skolen

7. Gi elever, lærere og foreldre reell innflytelse på skolehverdagen innenfor rammer trukket opp av de folkevalgte

8. Gi de etablerte private barnehagene og skolene trygge vilkår for sin virksomhet og være positive til nye etableringer

9. Sikre barnehagene økonomisk grunnlag for å opprettholde tilbudet

10. Arbeide for å etablere et tidsmessig kulturhus som kan gi det lokale kulturlivet et løft

11. Styrke kulturskolen slik at flest mulig barn og ungdom får et godt tilbud og anledning til å utvikle sine evner

Kulturskolen

Foto: Øyvind Misje

12. Forenkle lag og foreningers søknader om kommunal støtte ved å samle alle midlene i en pott og med en søknadsprosess

13. Gi breddeidretten rammevilkår for økt aktivitet slik at alle kan få delta i fysisk aktivitet og utvikle sine ferdigheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**