DEMOKRATI OG FOLKESTYRE

Politiske avgjørelser skal fattes så nært som mulig dem det angår. Kommunene skal ha frihet til å velge skattenivå, struktur og arbeidsformer som engsjerer flest mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Flaggborgen 17. mai

Foto: Tore Rykkel

Venstre vil bidra til et levende demokrati på alle nivåer. Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokratisk samfunn. Det skal tungtveiende grunner til å gjøre unntak fra dette prinsippet om informasjonsfrihet.

I FYLKESPOLITIKKEN VIL VENSTRE:

At vi fortsatt skal ha et folkevalgt regionalt forvaltningsnivå mellom stat og kommune. Dette kan mest effektivt sikres ved at fylkeskommunen og statlig regionalt nivå samordner sine forvaltningsoppgaver for å forenkle administrasjonen og redusere byråkratiet. I en slik modell vil vi kunne oppnå økt folkevalgt kontroll med de avgjørelser som blir foretatt på administrativt nivå, men det må skje på en måte som gjør at nasjonale målsettinger i for eksempel miljøpolitikken blir ivaretatt.

At kommuner ikke skal slås sammen uten at kommunene er enig i dette. Venstre er positiv til samarbeid mellom kommuner, når dette gir fordeler. Venstre vil kreve rådgivende folkeavstemming i NT før eventuell sammenslåing med andre fylker.

Gå inn for at den kostbare parlamentarismen i Nord-Trøndelag avvikles for å forsterke fylkestingets makt i forhold til byråkratiet i fylkeskommunen.

Odd Einar Dørum

Foto: B.Aartun

Arbeide for åpenhet i behandlingen av viktige saker for fylkets innbyggere og gå imot bruk av lukkede møter. Dette gjelder også offentlige foretak.

Arbeide for økt brukermedvirkning ved å sikre berørte grupper reell innflytelse ved representasjon i aktuelle styrer, råd og utvalg.

Sikre god offentlig service til befolkningen gjennom innføring av serviceerklæringer.

Gå inn for forenkling av byråkratiet for brukerne av offentlige velferdstjenester.

Stimulere ungdom til å ta del i politisk aktivitet gjennom ungdomsråd og gi barne- og ungdomsorganisasjoner bedre økonomiske rammebetingelser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**