STYRK BOSETTING OG NÆRINGSUTVIKLING I GRENDENE

Grendene i Levanger har spesielle ressurser som kan anvendes til næringsutvikling og bosetting i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I enkelte kommuner stimuleres det til innflytting av eksempelvis nederlendere. I vår nabokommune Frosta har de begynt å stimulere til økt bosetning ved å tilby større boligtomter som inneholder moderne småbruk med klassiske Trøndertun. Kommunestyret på Frosta har nylig vedtatt en reguleringsplan hvor det ligger fire nye småbruk med tun, hus i trønderlånstil og cirka 5 mål tomt som ny boform.

hus

Foto: h

Tunene på Frosta inneholder tre hus. Hus nummer en er hovedhus og kan benyttes som enebolig, tomannsbolig eller hus med utleiedel. Hus nummer to kan være enebolig, utleiehus, gjestehus, atelier eller kontorbygg for å nevne noe. Hus nummer tre kan være stall, fjøs, låve, lager, stabbur, veksthus eller garasje.

Levanger kommune trenger en ny giv i sin næringspolitikk. Ved å ta initiativ til å regulere småbruk med Trøndertun, hvor et hus kan benyttes til næringsformål kan vi stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i grendene i kommunen. På denne måten kan vi imøtekomme småbedrifter og enkeltmannsforetak som ønsker en plassering i Levanger.

Mitt spørsmål til komitelederen er:
Vil komitelederen ta initiativ for å stimulere til denne formen for bygdeutvikling og næringsutvikling i Levanger kommune?

Levanger Venstre vil fremme følgende forslag til vedtak:

1. Plan- og utviklingskomiteen ber administrasjonen kartlegge mulighetene opp mot ulike tiltakshavere for å regulere småbruk med Trøndertun i Levanger kommune. Tiltakshavere kan være private grunneiere eller Levanger Tomteselskap.
2. Plan- og utviklingskomiteen skal holdes orientert om fremdrift i prosessen.

Karl Meinert Buchholdt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**