Svar til fagforbundet

Drangedal Venstre´s svar på spørsmålene som Fagforbundet stilte i brev datert 8. juni 07.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


1. Vil ditt parti kartlegge deltid i kommunen og tilby hele stillinger?
Svar: Ja vi bør få en oversikt over hvor mange som har deltidsstillinger og som ønsker større stillinger. Vi ønsker selvsagt også at så menge som mulig av de som ønsker det skal få større eller full stilling. Både kommunen som arbeidsgiver og organisasjonene bør sette seg sammen for å få oversikt over hvilke faktorer som hindrer at flere kan få full stilling. Kreativitet og nytenkning i organiseringen av arbeidet kan trolig føre til flere hele stillinger.

2. Vil ditt parti flytte beslutninger tilbake til folkevalgte organer?
Svar: De overordnede og viktige politiske beslutningene ligger i dag til formannskap og kommunestyre som folkevalgte organer. Under evalueringen av det styringssystemet som vi nå har hatt de siste 4 år var det ingen av partiene som sa at de ville tilbake til det systemet vi hadde tidligere.
I evalueringen fra Agendas sies det klart at: "nedleggelsen av hovedutvalgene skulle føre til vitalisering av kommunestyret. Det har ikke skjedd. Kommunestyret har ikke økt aktiviteten etter omorganiseringen." Det er dette som er hovedproblemet som Venstre vil rette på.
Venstre mener at kommunestyret må få en mer aktiv og synlig rolle, ha flere møter og drøfte og vedta klarere prioriteringer og mål for tjenestene.
Venstre vil også innføre en "åpen spørretime" i kommunestyret for innbyggerne.
Dersom vi skulle innføre de gamle hovedutvalgene måtte sentraladministrasjonen ha flere saksbehandlere, og det er ikke riktig ressursbruk. Ressursene bør være ute hos dere der tjenestene utføres.

3. Vil ditt parti arbeide for at det opprettes minimum en lærlingplass per 1000 innbygger i kommunen?
Svar: Dette er et for beskjedent mål. Drangedal kommune bør minst doble antall lærlingplasser slik det er foreslått i Næringsplanen.
Venstre vil fjerne arbeidsavgiften for lærlinger, og har i Stortinget foreslått en halvering av arbeidsgiveravgiften for lærlinger fra 1. juli 2007, men fikk ikke flertall.

4. Vil ditt parti ta initiativ til at det utarbeides nærings- og sysselsettingsplaner i kommunen.
Svar: Utkast til Næringsplan datert 12.06.07 foreligger, og denne planen vil Venstre arbeide aktivt for å følge opp de neste 4 årene.

5. Vil ditt parti arbeide for å innfri ungdomsgarantien?
Svar: Ungdomsgarantien er et Ap-begrep og står ikke i Venstres program. Venstre er opptatt av at all ungdom skal få et tilbud om utdanning tilpasset den enkeltes evner og interesser eller arbeid. Venstre er imidlertid mer opptatt av å sette i verk konkrete tiltak enn å vedta generelle garantier.

6. Vil ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting.
Svar: Venstre har ikke drøftet privatisering eller konkurranseutsetting av tjenester i Drangedal og har ingen planer om å ta dette opp som et tema.
Venstre er først og fremst opptatt av å legge til rette for kvalitativt gode tjenestetilbud til innbyggerne, og ikke prinsipielt mot alle former for privatisering/konkurranseutsetting. Å svare et ja på dette spørsmålet er å si at det som i dag utføres av kommunalt ansatte alltid skal utføres av kommunalt ansatte. Ser vi oss tilbake har det stadig skjedd endringer her, og det vil det også gjøre framover. Vi må også huske at organisasjoner og frivillig sektor alltid har spilt en sentral rolle i forhold til tjenestetilbud til befolkningen generelt, og til spesielle grupper med spesielle behov.

7. Vil ditt parti arbeide for at de ansattes ideer skal danne grunnlag for omstillingsarbeid gjennom et likeverdig trepartssamarbeid?

Svar: Ja selvfølgelig skal de ansattes ideer være viktige i omstillingsarbeid, men det betyr ikke at de ansattes ideer alltid er den rette løsningen. De gode løsningene kommer i en åpen dialog mellom de involverte, der alle parter lytter åpent og fordomsfritt til alle forslag og ideer, og så lojalt følger opp vedtakene.

8. Vil ditt parti arbeide for et inkluderende arbeidsliv der det er plass til alle?
Svar: Selvfølgelig. Det er vel alle enige om.

9. Vil ditt parti arbeide for å oppfylle kulturløftet?

Svar: Ja, men Venstre vil ha et raskere tempo enn regjeringen. Venstre har programfestet at minst 1% av statsbudsjettet brukes til kulturformål. Økt satsing på kultur er også en økt satsing på nyskaping og arbeidsplasser, og vil bli en vekstnæring for Norge i årene framover.

Ola Nesland
Drangedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**