Helse-, omsorg og sosiale tjenester

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste.
I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det mest. Velferdssamfunnets tjenester skal i all hovedsak være offentlig finansiert og et offentlig ansvar, men de kan på mange områder leveres av andre. Det må på plass en grunnholdning i sosialpolitikken basert på et menneskesyn der det tas i bruk positive virkemidler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Verran Venstre vil:

Vi ønsker en styrking av legedekningen for å skape et bedre tilbud om fastlegetjenester til befolkningen og slik at vi beholder en stabil legedekning.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Vi vil arbeide for å sikre en god offentlig legetjeneste som gir et stabilt og godt tilbud om legetjenester innenfor helsestasjon, sykehjem, miljørettet helsevern, smittevern med mer. En god offentlig legetjeneste sikres gjennom dialogen med den enkelte fastlege ved inngåelse av fastlegeavtale.

Vi vil bidra til å opprettholde og videreutvikle en styrking av det forebyggende arbeid rettet mot barn og unge (0-20 år) gjennom en godt utbygd helsestasjon.

Vi skal bidra til å sikre at innbyggere i Verran som er brukere av NAV – kontoret får tilgang til tverrfaglige tjenester etter behov og som er med og ivaretar en tilbakeføring til arbeid eller annen meningsfull aktivitet.

Vi ønsker å bidra til at innbyggere med bistandsbehov får mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Vi skal styrke tjenestene for eldre som trenger bistand gjennom å bygge ut hjemmebaserte tjenester.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Vi skal bygge opp et mer differensiert tilbud i sykehjemmet som sikrer at eldre med behov får riktig hjelp til rett tid.

Vi skal styrke rehabiliteringstilbudet, blant annet gjennom det interkommunale samarbeidet i INVEST.

Vi skal styrke avlastningstilbudet til foreldre og ektefeller med omfattende omsorgsoppgaver

Vi ønsker å gå gjennom kostnader og kvalitet knyttet til maten fra sentralkjøkkenet

Vi skal arbeide for å fjerne uønsket deltid blant ansatte i pleie og omsorgstjenesten

Vi skal etablere flere læreplasser for helsefagarbeider og sette fokus på kompetanseheving i helse og omsorgstjenesten.

Vi ønsker å satse på grønn omsorg ved å bidra til økt bruk av landbruket som en ressurs for mennesker som har behov for tilrettelagte aktivitetstilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**