Lokal valgbrosjyre for Gamle Oslo Venstre

Venstre vil gjøre Gamle Oslo til en varm og inkluderende bydel med et mangfoldig kulturliv og et innovativt og bærekraftig næringsliv.

Her kan du lese lokale valgbrosjyren for Venstre i Gamle Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Stands i Gamle Oslo

Foto: Rolf E. Wulff

Last ned lokal valgbrosjyre for Gamle Oslo Venstre her (PDF)

Miljø
Gamle Oslo Venstre vil sette miljø øverst på dagsorden. Dagens klimaproblemer må tas på alvor globalt, nasjonalt og lokalt. Vi vil jobbe for bedret kollektivtilbud, utvidet sykkelveinett og miljøvennlige billøsninger, som bruk av el-biler og bilkollektiver.

Gamle Oslo Venstre vil beholde og oppgradere alle bydelens grøntområder, åpne elveløp og sikre biologisk mangfold. Det må utarbeides en helhetlig trafikkplan for bydelen for å redusere gjennomfartstrafikken i bo-områder.

Gamle Oslo Venstre vil fortsatt si nei til høyhus i Bjørvika. Fortetting skal skje på bydelens egne premisser, og byens intime preg skal beholdes. Det bør stilles strenge miljøkrav til nybygg. Alle må sikres tilgang til sjøen i Fjordbyen.

I perioden 2003-2007 har Gamle Oslo Venstre:
sørget for fortsatt drift av Kampen økologiske barnebondegård
sørget for at vår bydel ble den første Fair Tradebydelen i Oslo

Skole
Gamle Oslo Venstre vil styrke den offentlige skolen slik at hver enkelt elev kan utvikle seg ut fra sine egne
evner og behov. Trivsel, kunnskap, kvalitet på opplæringen, arbeidsmiljø og språkopplæring er viktig for Venstre. Vi vil arbeide for større lokalt selvstyre på skolene. Skoler med mange minoritetsspråklige elever må styrkes.

Sosial trygghet
Gamle Oslo Venstre vil sikre hver enkelt verdighet, trygghet og valgfrihet. Gamle Oslo Venstre vil jobbe for full
barnehagedekning, variert tilbud til eldre og behovstilpasset assistanse til de som trenger det mest.

Lokaldemokrati
Venstre vil at flest mulig beslutninger skal tas lokalt, fordi innbyggerne selv er de beste til å bestemme over lokale forhold.

I perioden 2003-2007 har Gamle Oslo Venstre:
arbeidet for flere barnehageplasser og sykehjemsplasser
foreslått trygghetstiltak; bl.a. økt belysning i utsatte områder og økt satsing på Natteravner.

Kultur
Gamle Oslo Venstre er kulturpartiet i bydelen. Venstre jobber for et mangfoldig kulturliv med alt fra fotball til opera. Vi ønsker kino og nytt fotballanlegg i bydelen. Gamle Oslo Venstre vil styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som jobber for barn og unge, lokalt engasjement og flerkulturelt arbeid. Vi ønsker å styrke bibliotekene og bruke disse i integreringsarbeidet.

Næring
Gamle Oslo Venstre vil gjøre det enklere å starte egen bedrift, ved å redusere skjemaveldet og gi bedre veiledning. Gamle Oslo Venstre ønsker et variert tilbud av kiosker, butikker og kafeer i bydelen. Venstre vil
revitalisere Tøyensenteret og Tøyengata, samt gjøre Grønland til en folkegate.

I perioden 2003-2007 har Gamle Oslo Venstre:
sørget for at Gamle Oslo har den høyeste andelen av kultur- og frivillighetsmidler i Oslo
sørget for etablering av Gamle Oslo kulturpris.
styrket Ungdomsrådet.
sørget for å få tilbake Vinmonopol i bydelen.
fått gjennomslag for Klosterenga kulturpark

Vil du vite mer? Kontakt Gamle Oslo Venstre og vår førstekandidat Ronny Fagereng på [email protected] eller
besøk oss på gamleoslo.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**